Aprūpinimo skyrius

Skyriaus veiklos uždaviniai – organizuoti ir vykdyti HI ūkinį, materialinį-techninį aprūpinimą bei viešuosius pirkimus, tvarkyti personalo dokumentus.

Aprūpinimo skyriaus funkcijos:

  • tvarkyti personalo dokumentaciją;
  • aprūpinti HI darbuotojus reikalingomis materialinėmis ir techninėmis priemonėmis, paslaugomis ir darbais;
  • užtikrinti HI pastatų, patalpų, inventoriaus, įrengimų ūkinę ir techninę priežiūrą bei energetinių sistemų eksploataciją ir remontą, tvarkyti energetinių resursų apskaitą;
  • užtikrinti HI teritorijos ir patalpų priežiūros pagal priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimų vykdymą;
  • užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų vykdymą HI;
  • užtikrinti HI kompiuterių tinklo techninės ir programinės įrangos veikimą;
  • organizuoti ir vykdyti HI viešuosius pirkimus bei užtikrinti, kad nebūtų pažeisti tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, taip pat pirkimų skaidrumo ir proporcingumo principai.


Daugiau informacijos galite gauti telefonu (8 5) 262 6406 arba el. paštu: jurate.miceikiene@hi.lt