Apskaitos skyrius

Skyriaus veiklos uždaviniai – organizuoti ir tvarkyti HI buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, atsižvelgiant į Finansų ministerijos metodines rekomendacijas.

Apskaitos skyriaus funkcijos:

 • teikti buhalterinės apskaitos informaciją ir rengti ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus HI direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės institucijoms;
 • remiantis buhalterinės apskaitos duomenimis, sudaryti ir teikti atitinkamas ataskaitas Statistikos departamentui, SODRAI, mokesčių inspekcijai ir kitoms institucijoms;
 • apskaityti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą bei materialines atsargas ir laiku fiksuoti buhalterinės apskaitos dokumentų operacijas, susijusias su lėšų panaudojimu;
 • tikrinti ilgalaikio materialaus turto, perduoto pagal pasaugos sutartis, inventorizavimo, apskaitos duomenų teisingumą, apskaičiuoti HI ilgalaikio turto susidėvėjimą;
 • HI programoms vykdyti skirtus valstybės biudžeto asignavimus ir kitas HI pervestas lėšas naudoti racionaliai ir pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;
 • Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka ir terminais, rengti ir teikti finansinę atskaitomybę bei kitas ataskaitas;
 • rengti ir nustatyta tvarka teikia ataskaitas mokesčių inspekcijai, VSDFV-ai ir kitoms institucijoms;
 • užtikrinti, kad laiku būtų išmokamas darbuotojams apskaičiuotas atlyginimas laiku atsiskaitoma su biudžetu ir valstybinio socialinio draudimo įstaigomis, taip pat už HI išlaikymui suteiktas paslaugas;
 • nuolat tobulinti apskaitos metodus, pasitelkus naujausias kompiuterizavimo galimybes bei tinkamai pasirenkant apskaitos procedūrų taisykles;
 • rengti išvadas ir pasiūlymus dėl HI padalinių parengtų sutarčių, įsakymų projektų apskaitos ir atskaitomybės klausimais;
 • rengti pagal darbuotojų prašymus pažymas apie darbo užmokestį ir kitus išmokėjimus;
 • rengti privalomas ataskaitas statistikos įstaigoms;
 • ruošti nuolatinio bei ilgo saugojimo archyve bylas pagal archyvų nuostatus.


Daugiau informacijos galite gauti telefonu (8 5) 261 7278 arba el. paštu: jolanta.salvinska@hi.lt