Asmens duomenų tvarkymas Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registre pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą

Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registre (toliau – PLVR) tvarkomi asmenų, kuriems nustatyta profesinė liga, asmens duomenys. Nuo 2018 m. gegužės 25 d., įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, PLVR asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šio reglamento reikalavimais.
 
Kas yra duomenų valdytojas?
 
PLVR valdytoja ir asmens duomenų valdytoja – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, tel. (8 5) 268 5110, el. p.  ministerija@sam.lt.
PLVR tvarkytojas ir asmens duomenų tvarkytojas – Higienos institutas, Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius, tel. (8 5) 262 4583, el. p. institutas@hi.lt.
 
Higienos instituto duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. (8 5) 206 0122, el. p. elena.mikalajuniene@hi.lt.
 
Kokiais tikslais PLVR tvarkomi asmens duomenys?
 
PLVR asmens duomenys tvarkomi tikslu identifikuoti asmenį, kuriam nustatyta profesinė liga.
 
Koks asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?
 
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1198 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 „Dėl profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų patvirtinimo“ patvirtinti PLR nuostatai (toliau – nuostatai) (prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.40954BA5F904/TAIS_423688).
 
Kokie duomenys tvarkomi PLVR?
 
Asmenų, kuriems nustatyta profesinė liga, asmens duomenys, nurodyti nuostatų 15.3–15.5, 15.11.1–15.11.4, 15.11.13, 15.12.1, 15.12.2, 15.13.1, 15.13.2, 15.14–15.20, 15.25–15.30, 15.32 papunkčiuose.
Asmenų specialiųjų kategorijų asmens duomenys nurodyti nuostatų 15.6.1, 15.6.2, 15.6.5, 15.21, 15.22, 15.28, 15.31 papunkčiuose.
Gydytojo, nustačiusio profesinę ligą, asmens duomenys nurodyti nuostatų 15.9, 15.10 papunkčiuose.
 
Kas yra asmens duomenų gavėjai?
 
PLVR asmens duomenų neteikia tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų nustatytais atvejais.
 
Kiek laiko saugomi asmens duomenys PLVR?
 
Asmens duomenys PLVR duomenų bazėje saugomi 25 metus. Nuasmeninti statistiniai duomenys saugomi duomenų bazės archyve iki PLVR likvidavimo. PLVR duomenys sunaikinami Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.
 
Kokias teises turi duomenų subjektas?
 
1)      Susipažinti su asmens duomenimis ir toliau nurodyta informacija:
         ▪ duomenų tvarkymo tikslais;
         ▪ atitinkamų asmens duomenų kategorijomis;
         ▪ duomenų gavėjais arba duomenų gavėjų kategorijomis, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys, visų pirma duomenų gavėjai trečiosiose valstybėse arba tarptautinės organizacijos;
         ▪ asmens duomenų saugojimo laikotarpiu;
         ▪ visa turima informacija apie asmens duomenų šaltinius.
2)      Reikalauti, kad duomenų valdytojas nedelsdamas ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis. Atsižvelgdamas į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdamas papildomą pareiškimą.
3)      Reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą.
4)    Pateikti skundą dėl jo duomenų tvarkymo Valstybinei asmens duomenų inspekcijai. Pavyzdinė skundo pateikimo forma – https://www.ada.lt/go.php/Skundu-ir-prasymu-formos102102102.
 
Iš kokių šaltinių PLVR gauna asmens duomenis?
  • Valstybinės darbo inspekcijos;
  • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;
  • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos;
  • Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos;
  • Gyventojų registro;
  • Juridinių asmenų registro;
  • Adresų registro.