Kraujo donorų registro duomenų teikimas

1. Kraujo donorų registro (toliau – Registras) duomenis Kraujo donorų registro nuostatų nustatyta tvarka teikia pagrindinis Registro tvarkytojas – Higienos institutas ir kiti Registro tvarkytojai – kraujo donorystės įstaigos: Nacionalinis kraujo centras, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Kraujo centras, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Kraujo centras.
 
2. Registro duomenys, išskyrus asmens duomenis, yra vieši ir teikiami asmenims, turintiems Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą teisę juos gauti.
 
3. Registre tvarkomi kraujo ir kraujo sudedamųjų dalių donorų (toliau – kraujo donorai) asmens duomenys: donoro vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, kraujo tyrimų rezultatai, donorystės laikino sustabdymo ar uždraudimo priežastys.
 
4. Registro tvarkytojai duomenis teikia kraujo donorams (duomenis apie juos), kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei valstybės institucijoms, kuriems įstatymai suteikia teisę gauti kraujo donorų asmens duomenis:
•    vienkartinio teikimo atveju – pagal duomenų gavėjo prašymą (prašymo pavyzdys), kuriame nurodomas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti duomenų apimtis. Tuo atveju, jei duomenų apie save prašo donoras, jis turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją;
•    daugkartinio teikimo atveju –  pagal duomenų teikimo sutartis, kuriose nustatoma duomenų teikėjo ir gavėjo teisės, atsakomybė, duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis.