Teisės aktai

ES teisės aktai
 
Europos Tarybos rekomendacijos dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės (2009/C 151/01) įgyvendinimo antroji Komisijos ataskaita Tarybai (COM(2014) 371 final) (atsiųsti)
 
Europos Komisijos ataskaita Tarybai parengta remiantis valstybių narių pateiktomis Tarybos rekomendacijos (2009/C 151/01) dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės įgyvendinimo ataskaitomis (COM(2012) 658 final) (atsiųsti)
 
Europos Komisijos sprendimas Nr. 2012/506/ES (2012 m. rugpjūčio 8 d.), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2002/253/EB, nustatantis atvejų (ligų) apibrėžimus, naudotinus pateikiant duomenis apie užkrečiamąsias ligas į Bendrijos tinklą pagal Europos Parlamento ir Tarybos spendimą Nr. 2119/98/EB (atsiųsti).

Tarybos Direktyva 2010/32/ES (2010 m. gegužės 10 d.) kuria įgyvendinamas Europos ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos ir Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos bendrasis susitarimas dėl su(si)žeidimų aštriais instrumentais prevencijos ligoninių ir sveikatos priežiūros sektoriuje (atsiųsti).

Europos Sąjungos Tarybos rekomendacija 2009/C 151/01  (2009 m. birželio 9 d.) dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės.
anglų k. (atsiųsti)
lietuvių k. (atsiųsti)
 
Europos parlamento ir tarybos reglamentas (EB) Nr.  851/2004  (2004 m. balandžio 21 d.) steigiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą (atsiųsti)
 
Lietuvos teisės aktai
 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-1073 “Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines paslaugas, vertinimo rodiklių sąrašų patvirtinimo” pakeitimo, 2015 m. rugpjūčio 10 d., Nr. V-929 (atsiųsti)

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas (Žin., 1996, Nr.104-2363; 2001, Nr. 112-4069) (atsiųsti).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. V-1110 „Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“ pakeitimo, 2016 m. gruodžio 29 d., Nr. V-1499 (atsiųsti).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl kliniškai ir epidemiologiškai svarbių mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir duomenų apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobiniams vaistams rinkimo, kaupimo, analizės ir informacijos pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 2013 m. gruodžio 18 d. Nr. V-1194 (Žin., 2013, Nr. 135-6902) (atsiųsti).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo, 2013 m. liepos 18 d. Nr. V-706 (Žin.,2013, Nr.80-4034) (atsiųsti).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo rodiklių sąrašų patvirtinimo, 2012 m. lapkričio 29 d. Nr. V-1073 (Žin., 2012, Nr. 141-7287) (atsiųsti).
 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo, 2012 m. spalio 19 d. Nr. V-946 (Valstybės žinios, 2012-10-25, Nr. 124-6241)  (atsiųsti)
 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Dėl Su(si)žeidimų aštriais instrumentais sveikatos priežiūros įstaigose prevencijos nuostatų patvirtinimo, 2012 m. kovo 16 d. Nr. A1-157/V-210/V-501 (Žin., 2012, Nr. 34-1679) (atsiųsti).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo, 2011 m. liepos 29 d. Nr. V-737 (Žin., 2011, Nr. 100-4720) (atsiųsti).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl Lietuvos higienos normos HN 74:2011 „Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos: bendrieji įrengimo reikalavimai“ patvirtinimo, 2011 m. liepos 22 d. Nr. V-715 (Žin., 2011, Nr. 97-4569) (atsiųsti).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl Lietuvos higienos normos HN 90:2011 „Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“ patvirtinimo, 2011 m., balandžio 7 d Nr. V-327 (Žin., 2011, Nr. 45-2113) (atsiųsti).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 2010 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. V-401 (Žin., 2010 Nr. 55-2703) (atsiųsti).
 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo, 2008 m. lapkričio 14 d. Nr. V-1110 (Žin., 2008, Nr. 138-5465) (atsiųsti)
 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl Hospitalinių infekcijų valdymo sveikatos priežiūros įstaigose 2007 – 2011 m. programos patvirtinimo, 2007 m. gegužės 17 d. Nr. V-385 (Žin., 2007, Nr.  57-2211 ). (atsiųsti)