Rekomendacijos

Rekomendacijos pagal temas:

Profesinė sveikata

Visuomenės sveikata

Visuomenės sveikatos stebėsena

Kitos temos

 

Naujausios metodinės rekomendacijos:

Lanksčių darbo sąlygų sudarymas Lietuvoje veikiančiose įmonėse ir organizacijose
Metodinės rekomendacijos
V. Ivleva
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 29 p. 


Lanksčios darbo sąlygos gali būti laikomos darbuotojų gerovės ir sveikatos stiprinimo prielaida. Siekiant geriausių rezultatų, tokias darbo sąlygas svarbu sudaryti tinkamai. 
Higienos instituto specialistai parengė metodines rekomendacijas, kuriose pristatomi lanksčių darbo sąlygų galimi privalumai, trūkumai, tinkamo šių sąlygų sudarymo gairės ir gerosios praktikos pavyzdžiai.
Metodinės rekomendacijos skirtos Lietuvos įmonių ir įstaigų darbdaviams ir vadovams, kurie planuoja diegti lanksčias darbo sąlygas įmonėse. Jos taip pat gali būti naudingos personalo valdymo, profesinės sveikatos, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams bei kitų profesijų atstovams, vykdantiems sveikatinimo programas, organizuojantiems mokymus įvairių sektorių įmonėse ir organizacijose. 
Atsiųsti metodines rekomendacijas

Mitybos ir fizinio aktyvumo žinių klausimyno taikymas siekiant darbe stiprinti sveikatą
Metodinės rekomendacijos
L. Pilipavičienė, S. Vainauskas
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 15 p.


Netinkami mitybos įpročiai ir mažas fizinis aktyvumas šiuo metu yra vienos aktualiausių problemų, kurias reikėtų spręsti nedelsiant, nes nuo jų labai priklauso žmogaus sveikata ir  gyvenimo kokybė. O darbovietė yra ideali vieta darbingo amžiaus suaugusių asmenų sveikatai stiprinti. 
Metodinėse rekomendacijose pristatomas klausimynas, parengtas apklausus visus 46 Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurus. Jį sudaro mitybos žinių ir fizinio aktyvumo žinių dalys. Taikant šį klausimyną galima atskleisti problemines sritis (žinių spragas), efektyviau planuoti intervencines priemones, sudominti organizuojamų intervencijų dalyvius bei įvertinti vykdomų intervencijų efektyvumą.
Metodinės rekomendacijos skirtos Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų ir kitų įstaigų specialistams, siekiantiems darbe stiprinti sveikatą.

Atsiųsti metodines rekomendacijas

Švietimo įstaigų vaidmuo vykdant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ankstyvąją intervenciją
Metodinės rekomendacijos
L. Stonienė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 26 p.  

 

Metodinės rekomendacijos skirtos specialistams, vykdantiems psichoaktyviųjų medžiagų (toliau – PAM), tokių kaip tabakas, alkoholis ir narkotinės medžiagos, prevenciją švietimo įstaigose, ir kitų institucijų specialistams, dirbantiems su rizikos grupei priklausančiais jaunuoliais.
Jose pateikiama informacija apie ankstyvosios intervencijos paslaugas ir efektyvaus atsako įgyvendinimo prielaidas, aptariamas švietimo įstaigos vaidmuo šioje srityje, pristatomos efektyvios prevencijos formos, bendra informacija apie PAM vartojimo priežastis ir apsvaigimo nustatymą. Prieduose papildomai informuojama apie atnaujintus teisės aktus ir naudingas interneto svetaines.

Atsiųsti metodines rekomendacijas

Infekcijų prevencija ir kontrolė socialinės globos įstaigose
Metodinės rekomendacijos
J. Avelytė, R. Valintėlienė, A. Jociutė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 28 p.


Metodinės rekomendacijos skirtos socialinės globos įstaigų administracijų darbuotojams, šiose įstaigose dirbantiems gydytojams, slaugytojams ir jų padėjėjams, socialiniams darbuotojams, taip pat jose dirbantiems ar konsultacijas teikiantiems infekcijų kontrolės specialistams.
Šiomis metodinėmis rekomendacijomis siekiama globos įstaigų darbuotojams pateikti esminę su infekcijų prevencijos ir kontrolės įgyvendinimu įstaigose susijusią informaciją: aptariamos infekcijų prevencijos ir kontrolės priemonės bei priemonių įgyvendinimui reikalingi žmogiškieji ištekliai.

Atsiųsti metodines rekomendacijas

Rankų higiena asmens sveikatos priežiūros įstaigose
Metodinės rekomendacijos
I. Kisielienė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 40 p.


Metodinės rekomendacijos skirtos visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems sveikatos priežiūros darbuotojams (gydytojams, slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams), infekcijų kontrolės specialistams bei administratoriams. Jomis siekiama asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams suprantamu ir patogiu būdu (paveikslais, schemomis) perteikti rankų higienos reikalavimus, nustatytus Pasaulio sveikatos organizacijos, kitų tarptautinių organizacijų bei šalių rankų higienos rekomendacijose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, gerinant rankų higienos įgūdžius ir praktiką.

Atsiųsti metodines rekomendacijas

Slaugytojų profesinio perdegimo prevencija sveikatos priežiūros įstaigose
Metodinės rekomendacijos
A. Žiedelis, B. Pajarskienė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 22 p.


Pagrindinės slaugytojų profesinio perdegimo priežastys yra darbo aplinkoje, todėl į darbo aplinkos veiksnius orientuota prevencija – geriausia profesinio perdegimo mažinimo strategija. Higienos instituto parengtos metodinės rekomendacijos skirtos vadovams, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, psichologams bei kitų profesijų specialistams, kurie planuoja organizuoti slaugytojų profesinio perdegimo prevenciją sveikatos priežiūros įstaigose. Metodinės rekomendacijos taip pat gali būti naudingos organizuojant bei vykdant kitų profesijų atstovų perdegimo prevenciją sveikatos priežiūros sektoriuje bei kito profilio įmonėse, įstaigose bei organizacijose.

Atsiųsti metodines rekomendacijas

Sveikatos stiprinimo veikla profesinio mokymo įstaigose
Metodinės rekomendacijos
A. Jociutė, J. Avelytė, M. Izokaitis, V. Liuima
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 24 p.


Higienos instituto specialistai parengė sveikatos stiprinimo veiklos planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo profesinio mokymo įstaigose metodines rekomendacijas. Šios metodinės rekomendacijos skirtos profesinėse mokymo įstagose dirbantiems ir sveikatos stiprinimo veiklą įgyvendinantiems specialistams. Jomis gali pasinaudoti ir kitose švietimo įstaigose bei savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose dirbantys specialistai.

Atsiųsti metodines rekomendacijas

Karščio poveikio prevencinės priemonės darbo vietoje uždaroje aplinkoje ir lauke
Metodinės rekomendacijos
G. Rožėnaitė, R. Šidagytė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 28 p.


Metodinėse rekomendacijose pristatomas karščio kaip rizikos veiksnio poveikis darbuotojų sveikatai, karščio poveikio prevencijos priemonės, atsižvelgiant į darbo vietos pobūdį, t. y. kai dirbama lauke ar uždaroje patalpoje. Taip pat jose pateikta informacija, kaip laiku atpažinti su karščiu susijusias ligas ir kaip tinkamai suteikti pirmąją pagalbą. Metodinės rekomendacijos skirtos profesinės sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbdaviams ir darbuotojams.

Atsiųsti metodines rekomendacijas

Rankų higienos vertinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose
Metodinės rekomendacijos
I. Kisielienė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 23 p.

Higienos instituto specialistai parengė metodines rekomendacijas, kurių tikslas –  pasiūlyti vienodą rankų higienos vertinimo vykdymo metodiką asmens sveikatos priežiūros įstaigose, remiantis PSO ir kitų šalių gerąja praktika, kuri leistų įvertinti rankų higienos atitiktį reikalavimams bei rekomendacijoms ir pagal vertinimo rezultatus kelti specialistų žinių rankų higienos srityje lygį. 
Metodinės rekomendacijos skirtos ASPĮ dirbantiems infekcijų kontrolės specialistams, administratoriams ir kitiems asmenims, atsakingiems už infekcijų kontrolę įstaigoje bei dalyvaujantiems hospitalinių infekcijų prevencijoje ir valdyme.

Atsiųsti metodines rekomendacijas

Darbuotojų antsvorį / nutukimą mažinti padedančių individualaus konsultavimo intervencijų taikymas
Metodinės rekomendacijos
L. Pilipavičienė, S. Vainauskas
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 19 p.

Higienos instituto specialistai, išanalizavę užsienio šalių tyrėjų atliktus tyrimus, nustatė, jog yra įrodymų, kad intervencijos, kurių metu taikomas individualus konsultavimas, gali mažinti darbuotojų antsvorį bei nutukimą. Tad jie, tikėdamiesi Lietuvos įmonių specialistus supažindinti su individualaus konsultavimo intervencijų taikymo principais, parengė šias metodines rekomendacijas.
Metodinės rekomendacijos skirtos Lietuvos įmonėse (įstaigose) dirbantiems profesinės sveikatos specialistams, Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistams bei kitiems specialistams, siekiantiems stiprinti darbuotojų sveikatą.

Atsiųsti metodines rekomendacijas

Dažnio rodiklių skirtumo statistinio reikšmingumo vertinimas pagal pasikliautinuosius intervalus
Metodinės rekomendacijos
S. Mekšriūnaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 15 p.

Metodinių rekomendacijų paskirtis – paaiškinti, kaip nustatyti dažnio rodiklių skirtumų statistinį reikšmingumą ir juos palyginti tarp gyventojų grupių arba skirtingais metais. Metodinės rekomendacijos skirtos visuomenės sveikatos specialistams ir studentams padėti visuomenės sveikatos stebėsenos praktikoje.
Metodines rekomendacijas sudaro keli skyriai, kuriuose nurodoma statistinio reikšmingumo vertinimo svarba, pateikiami pasikliautinųjų intervalų skaičiavimo ir interpretacijos paaiškinimai su pavyzdžiais. 

Atsiųsti metodines rekomendacijas