Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro duomenų teikimas

1. Sveikatos apsaugos ministerija yra Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro (toliau – Registras) valdytoja ir asmens duomenų valdytoja. Higienos institutas yra Registro tvarkytojas ir asmens duomenų tvarkytojas. Jų funkcijos nustatytos Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro nuostatuose (toliau – Nuostatai), patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 483 (Žin., 2012, Nr. 51-2541).

2. Registre tvarkomi konfidencialūs duomenys apie sergančius profesinėmis ligomis asmenis: sergančiojo profesinė liga, vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta.

3. Registro tvarkytojas teikia registro išrašus ir registro duomenų bazės išrašus, pagal registro duomenis parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją:

•  vienkartinio teikimo atveju – pagal registro duomenų gavėjo rašytinį prašymą, kuriame turi būti nurodytas registro duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, registro duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka, teikiamų duomenų apimtis, numatyta šių duomenų apsauga, jeigu teikiami ir asmens duomenys, prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas; 
•  daugkartinio teikimo atveju – pagal registro tvarkytojo sutartį su registro duomenų gavėju. Šioje sutartyje nustatomos duomenų gavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė, registro duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, registro duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka, teikiamų duomenų apimtis, numatoma šių duomenų apsauga.

4. Vieši Registro duomenys teikiami Registro duomenų gavėjams sudarius duomenų teikimo sutartis su Registro tvarkytoju arba pateikus Registro tvarkytojui vienkartinius Registro duomenų prašymus.