Profesinė sveikata

Mitybos ir fizinio aktyvumo žinių klausimyno taikymas sveikatai darbe stiprinti

L. Pilipavičienė, S. Vainauskas
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 9 p.


Neteisingi  mitybos įpročiai ir mažas fizinis aktyvumas  šiuo metu yra vienos aktualiausių problemų, kurias reikėtų spręsti nedelsiant, nes nuo jų labai priklauso žmogaus sveikata ir  gyvenimo kokybė. O darbovietė yra ideali vieta darbingo amžiaus suaugusių asmenų sveikatos stiprinimui. 
Rekomendacijose pristatomas klausimynas, parengtas apklausus visus 46 Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurus. Jis susideda iš dviejų dalių – mitybos žinių ir fizinio aktyvumo žinių. Tikimasi, kad šio klausimyno taikymas leis atskleisti problemines sritis (žinių spragas), efektyviau planuoti intervencines priemones, sudominti organizuojamų intervencijų dalyvius bei įvertinti intervencijų efektyvumą.
Rekomendacijos skirtos Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistams bei kitiems specialistams, siekiantiems stiprinti sveikatą darbo vietoje.

Atsiųsti rekomendacijas

Darbuotojų antsvorį / nutukimą mažinančių individualaus konsultavimo intervencijų taikymas
L. Pilipavičienė, S. Vainauskas
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 19 p.

Higienos instituto specialistai, išanalizavę užsienio šalių tyrėjų atliktus tyrimus, nustatė, jog yra įrodymų, kad intervencijos, kurių metu taikomas individualus konsultavimas, gali mažinti darbuotojų antsvorį / nutukimą. Tad jie parengė rekomendacijas, kuriose supažindinama su individualaus konsultavimo intervencijų taikymo principais.
Rekomendacijos skirtos Lietuvos įmonėse (įstaigose) dirbantiems profesinės sveikatos specialistams, Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistams bei kitiems specialistams, siekiantiems stiprinti darbuotojų sveikatą.
Atsiųsti rekomendacijas

Karščio poveikio prevencinės priemonės darbo vietoje uždaroje aplinkoje ir lauke
G. Rožėnaitė, R. Šidagytė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 28 p.

Rekomendacijose pristatomas karščio, kaip rizikos veiksnio, poveikis darbuotojų sveikatai, karščio poveikio prevencijos priemonės, atsižvelgiant į darbo vietos pobūdį, t. y. kai dirbama lauke ar uždaroje patalpoje. Taip pat pateikiama nformacija, kaip laiku atpažinti su karščiu susijusias ligas, kaip tinkamai suteikti pirmąją pagalbą. Rekomendacijos skirtos profesinės sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbdaviams ir darbuotojams.
Atsiųsti rekomendacijas

Slaugytojų profesinio perdegimo prevencija sveikatos priežiūros įstaigose
A. Žiedelis, B. Pajarskienė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 22 p.

Pagrindinės slaugytojų profesinio perdegimo priežastys yra darbo aplinkoje, todėl į darbo aplinkos veiksnius orientuota prevencija yra geriausia profesinio perdegimo mažinimo strategija. Higienos instituto parengtos metodinės rekomendacijos yra skirtos vadovams, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, psichologams bei kitų profesijų specialistams, kurie planuoja organizuoti slaugytojų profesinio perdegimo prevenciją sveikatos priežiūros įstaigose. Rekomendacijos taip pat gali būti naudingos organizuojant bei vykdant kitų profesijų atstovų perdegimo prevenciją sveikatos priežiūros sektoriuje bei kito profilio įmonėse, įstaigose bei organizacijose.
Atsiųsti rekomendacijas

 

Saugos ir sveikatos kultūros gerinimas įmonėse
L. Pilipavičienė, S. Vainauskas
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 16 p.

Šių metodinių rekomendacijų tikslas – padėti įmonėms pagerinti saugos ir sveikatos kultūrą. Tai ypač aktualu įmonėse, kuriose darbuotojai, veikiami profesinės rizikos veiksnių, patiria didesnę susižalojimų ar nelaimingų atsitikimų darbe riziką (pvz., gamyba užsiimančiose įmonėse), todėl šios rekomendacijos skirtos pirmiausia tokioms įmonėms. Rekomendacijos adaptuotos mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms. Jos skirtos įmonių vadovams bei asmenims, atsakingiems už darbuotojų saugą ir sveikatą. Šiomis rekomendacijomis taip pat gali vadovautis ir įvairaus pobūdžio įstaigos.
Atsiųsti rekomendacijas

Muzikantų kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų prevencija
J. Tamašauskaitė, S. Vainauskas
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 21 p.

Šiose rekomendacijose pateikiama medžiaga yra parengta remiantis atlikto tyrimo ir kitų užsienyje atliktų tyrimų rezultatų informacija apie muzikantų kaulų ir raumenų sistemos sutrikimus, simptomus, sutrikimų paplitimą juos veikiančius rizikos veiksnius bei prevenciją.
Rekomendacijos skirtos muzikantams, muzikos mokyklų ir koncertinių įstaigų vadovams, muzikantus ruošiantiems pedagogams. Taip pat gali būti naudingos darbo medicinos gydytojams, profesinės sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboms.
Atsiųsti rekomendacijas

Kaip atpažinti su darbu susijusias ir profesines ligas
Metodinės rekomendacijos gydytojams
D. Gorobecienė, R. Šidagytė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 36 p.

Metodinėse rekomendacijose pateikiama trumpa informacija apie ligų sąsajas su darbu (kas yra profesinės ir kitos su darbu susijusios ligos), patarimai, į ką atkreipti dėmesį renkant profesinę anamnezę, informacija apie aktualias su darbu susijusias ir profesines ligas bei atmintinė gydytojams, kurią galima pateikti ir naudoti atskirai. Patogumo tikslu rekomendacijų priede pateiktas Lietuvoje patvirtintas profesinių ligų sąrašas. Metodinės rekomendacijos skirtos įvairių profesinių kvalifikacijų gydytojams.
Atsiųsti rekomendacijas

 

Darbuotojų gerovės stiprinimas kuriant darbui ir asmeniniam gyvenimui derinti palankią darbo aplinką
D. Šorytė, B. Pajarskienė
Higienos institutas, Vilnius, 2016, 23 p.

Higienos instituto specialistai parengė metodines rekomendacijas, kuriomis siekiama atkreipti dėmesį į darbuotojų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros svarbą bei padėti Lietuvos įmonėms ir įstaigoms kurti darbui ir asmeniniam gyvenimui derinti palankią darbo aplinką, kuri stiprintų darbuotojų gerovę. Rekomendacijos skiriamos Lietuvos įmonių ir įstaigų darbdaviams ir vadovams, taip pat profesinės sveikatos ir žmogiškųjų išteklių valdymo srityse dirbantiems specialistams.
Atsiųsti rekomendacijas

Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ taikymas
D. Gorobecienė, R. Eičinaitė-Lingienė
Higienos institutas, Vilnius, 2016, 24 p.

Higienos instituto specialistai parengė rekomendacijas „Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ taikymas“.
Rekomendacijos skirtos darbdaviams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistams, įmonių, atliekančių profesinės rizikos veiksnių vertinimą, specialistams, fiziniams ir juridiniams asmenims, projektuojantiems, įrengiantiems, kontroliuojantiems, vertinantiems apšvietimą darbo vietose.
Atsiųsti rekomendacijas

Profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai
R. Kungytė, R. Šidagytė
Higienos institutas, Vilnius, 2015, 43 p.

Higienos instituto specialistai parengė metodines rekomendacijas „Profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai“. Rekomendacijos skirtos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose atliekami darbuotojų profilaktiniai sveikatos tikrinimai, bei gydytojams, kurie patys atlieka arba konsultuoja atliekant darbuotojų profilaktinius sveikatos tikrinimus.
Atsiųsti rekomendacijas

Metodinės rekomendacijos, kaip pagerinti psichikos sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių slaugytojų psichosocialinę darbo aplinką ir vykdyti pacientų smurto darbe prevenciją
V. Kuodytė, V. Jakubynaitė, I. Vėbraitė, B. Pajarskienė 
Higienos institutas, Vilnius, 2014, 19 p.

Metodinės rekomendacijos parengtos vykdant Sveikatos apsaugos ministerijos 2012 m. gruodžio 28 d. pavedimą Nr. 17-701 „Dėl psichikos sveikatos slaugytojų psichosocialinių darbo veiksnių tyrimo atlikimo“, kuriuo Higienos institutas įpareigotas įvertinti Vilniaus miesto psichikos sveikatos slaugytojų psichosocialinės darbo aplinkos veiksnius, taip pat ir smurto darbe, ir parengti rekomendacijas psichosocialinės aplinkos gerinimui.
Rekomendacijos susideda iš dviejų dalių, kuriose aprašytos prevencinės priemonės, skirtos teigiamai psichosocialinei darbo aplinkai puoselėti, ir priemonės, padedančios vykdyti smurto darbe prevenciją. 
Rekomendacijos skirtos psichikos sveikatos priežiūros įstaigų ir skyrių vadovams, padedant jiems laikytis teisės aktuose numatyto įpareigojimo užtikrinti saugią darbo aplinką. Šios rekomendacijos galėtų būti naudingos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos komitetams bei patiems darbuotojams, kurie susiduria su streso darbe problema ir dalyvauja kuriant bei įgyvendinant smurto prevencijos strategijas.
Atsiųsti leidinį

Testo formos rekomendacijos, kaip stiprinti sveikatą darbe
Higienos institutas, Vilnius, 2014, 2 p.

Rekomendacijos apie sėkmingą darbuotojų sveikatos stiprinimą parengtos netradiciniu, testo formatu. Pateikiama 10 pagrindinių patarimų, kurie išskaidyti į smulkesnius teiginius. Skaitantieji gali žymėti teiginius, kuriuose aprašomų patarimų jų darbovietėje yra laikomasi: kuo daugiau teiginių jie pažymi, tuo labiau jų darbo vietoje yra stiprinama darbuotojų sveikata ir darbingumas. Rekomendacijos skirtos visiems įmonės ar įstaigos bendruomenės nariams: darbuotojams, darbdaviams, profesinės sveikatos specialistams. 
Rekomendacijos, kaip stiprinti sveikatą darbe, parengtos įgyvendinant tarptautinį projektą „Sveikatos ugdymo darbo vietose tyrimas: esama padėtis ir poreikiai" (2013–2014 m.). Projekte dalyvavo institucijos iš trijų Europos šalių: Lietuvos – VšĮ Pozityvios sveikatos komanda (projekto koordinatorius) ir Higienos instituto Profesinės sveikatos centras, Latvijos – Rygos Stradins universiteto Darbo ir aplinkos medicinos katedra ir Profesinės saugos ir aplinkos sveikatos institutas bei Suomijos profesinės sveikatos institutas. Projektą finansavo Šiaurės ministrų tarybos Nordplus Adult programa.
Atsiųsti leidinį

Fizinio aktyvumo skatinimas darbo vietose
Vilnius, 2013, 15 p.

Higienos institutas kartu su projekto partneriais parengė rekomendacijas „Fizinio aktyvumo skatinimas darbo vietose“, skirtas visuomenės, profesinės sveikatos specialistams, taip pat darbdaviams ir darbuotojams, kurie planuoja įgyvendinti fizinio aktyvumo skatinimo programas įmonėse. 
Šios rekomendacijos – tai autorių patirtimi paremtas praktinis vadovas. Rekomendacijose aprašyti svarbiausi žingsniai, kuriuos reikėtų atlikti kiekviename fizinio aktyvumo skatinimo programos etape. Atskirai pateikiami siūlymai bei nuorodos, kaip skatinti vidaus reikalų sistemos įstaigų pareigūnų fizinį aktyvumą.
Atsiųsti leidinį

Darbuotojų sveikos mitybos skatinimo rekomendacijos
T. Matevičiūtė, R. Šidagytė
Higienos institutas, Vilnius, 2013, 12 p.

Didelę laiko dalį žmonės praleidžia darbe, todėl labai svarbu, kad jiems būtų sudarytos sąlygos sveikai maitintis. Rūpinimasis darbuotojų sveikata yra vienas svarbiausių socialiai atsakingos ir patrauklios darbovietės požymių. 
Rekomendacijose pateikiama pavyzdinė darbuotojų sveikos mitybos skatinimo programa, kuri susideda iš 4 etapų: parengiamojo, programos planavimo, programos įdiegimo, vertinimo bei nenutrūkstamo įgyvendinimo. Kiekviename etape aprašyti svarbiausi darbai su praktiniais patarimais ir priemonių pavyzdžiais. Rekomendacijose taip pat primenami pagrindiniai sveikos mitybos principai. Jos skirtos profesinės, visuomenės sveikatos ir kitiems specialistams, kurie prižiūri darbuotojų sveikatą įmonėse.
Atsiųsti leidinį

Sveikatos stiprinimo poreikių įmonėje vertinimas
S. Vičaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2013, 16 p.

Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai parengė Sveikatos stiprinimo poreikių įmonėje vertinimo rekomendacijas, skirtas profesinės, visuomenės sveikatos specialistams ir kitiems specialistams, kurie atlieka darbuotojų sveikatos priežiūros funkcijas įmonėse.
Rekomendacijose pateikiama, kokie su sveikatos stiprinimu susiję aspektai gali būti vertinami įmonėse, kokias dalyvių grupes svarbu įtraukti į tyrimą, kokie yra galimi vertinimo metodai bei į ką svarbiausia atkreiti dėmesį, siekiant užtikrinti sveikatos stiprinimo poreikių įmonėse vertinimo kokybę.
Atsiųsti leidinį

Gydytojau, ar žinote, kokiomis sąlygomis dirba jūsų pacientas?
V. Derkintienė, R. Eičinaitė-Lingienė, R. Šidagytė,
Higienos institutas, Vilnius, 2013, 11 p.

Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai šeimos medicinos paslaugas teikiantiems gydytojams parengė rekomendacijas, padėsiančias atkreipti dėmesį į galimą paciento darbo sąlygų ryšį su sveikatos būkle ir laiku atpažinti profesines ligas.
Rekomendacijose pateikti paprasti praktiniai patarimai šeimos medicinos paslaugas teikiantiems gydytojams, kurie paskatins juos laiku surasti ryšį tarp paciento darbo aplinkos veiksnių ir jo sveikatos ir pagelbės lengviau atpažinti su darbu susijusias bei profesines ligas. Rekomendacijose trumpai primenama ir apie darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų bei  profesinių ligų nustatymo tvarką. 
Atsiųsti leidinį

Rekomendacijos, kaip sumažinti neigiamą restruktūrizavimo poveikį darbuotojams ir užtikrinti saugią darbo aplinką pokyčių metu
J. Kaliatkaitė, T. Jasiukevičiūtė, B. Pajarskienė
Higienos institutas, 2013, 7 p.

Šios rekomendacijos skirtos sveikatos priežiūros įstaigų vadovams, tikintis, kad jos padės sumažinti neigiamą restruktūrizavimo poveikį darbuotojams ir užtikrins saugią darbo aplinką pokyčių metu. Bendros rekomendacijose pateiktos gairės gali būti naudingos ir kitų ūkio sektorių darbdaviams bei vadovams.
Rekomendacijos parengtos remiantis atliktu tyrimu „Slaugytojų sveikatai žalingas elgesys kintančioje restruktūrizuojamos ligoninės psichosocialinėje aplinkoje“ ir dalyvavimo tarptautiniame Europos Sąjungos projekte „Sveikata restruktūrizavimo metu“ („HIRES Plus“) patirtimi, gerąja Europos šalių praktika, tarptautinių organizacijų ekspertų siūloma restruktūrizavimo samprata bei patarimais. 
Atsiųsti leidinį
Rekomendacijos „Visuomenės sveikata“ žurnale

Darbuotojų sveikos gyvensenos mokymų ir sveikatos stiprinimo rekomendacijos 
R. Eičinaitė-Lingienė, T. Matevičiūtė
Higienos institutas, 2013, 12 p.

Darbuotojų sveikos gyvensenos mokymai įmonėje organizuojami, sveikatos stiprinimo programos rengiamos ir įgyvendinamos siekiant stiprinti darbuotojų fizinę, psichinę sveikatą ir jai palankius socialinius įgūdžius bei vykdyti neigiamų fizinių, psichinių ir socialinių veiksnių poveikio sveikatai ir ligų prevenciją.
Darbuotojų sveikos gyvensenos mokymų ir sveikatos stiprinimo rekomendacijos skirtos vadovautis įmonėse dirbantiems profesinės sveikatos specialistams ir kitiems specialistams, organizuojant darbuotojų sveikos gyvensenos mokymus, rengiant sveikatos stiprinimo programas bei organizuojant jų įgyvendinimą. Rekomendacijose detaliai aprašytas darbuotojų sveikos gyvensenos mokymų ir sveikatos stiprinimo programų rengimo ir jų įgyvendinimo organizavimas, programos struktūros reikalavimai, darbuotojų sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimo etapai (parengiamasis, programos planavimas, programos įdiegimas, vertinimas ir nenutrūkstamas įgyvendinimas). Atskirame skyriuje pateikti svarbiausių rekomendacijose vartojamų sąvokų apibrėžimai ir paaiškinimai.   
Atsiųsti leidinį

Darbuotojų sveikatos stebėsenos įmonėje rekomendacijos 
Dr. R. Jankauskas, R. Eičinaitė-Lingienė, R. Venckienė, R. Mačiūnas
Higienos institutas, 2013, 27 p.

Darbuotojų sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas darbuotojų sveikatos būklės, ją veikiančių veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas. Remiantis surenkama informacija, planuojamos ir įgyvendinamos darbuotojų sergamumo prevencijos ir sveikatos stiprinimo priemonės.
Rekomendacijos skirtos vadovautis įmonėse dirbantiems profesinės sveikatos specialistams ir kitiems specialistams, dalyvaujantiems atliekant darbuotojų sveikatos stebėseną. Rekomendacijose pateikta pavyzdinė įmonės darbuotojų sveikatos stebėsenos programos ir ataskaitos struktūra, pagrindiniai ir rekomenduojami stebėti rodikliai, duomenų šaltiniai, stebimų rodiklių interpretavimo gairės. Atskirame skyriuje pateikti svarbiausių rekomendacijose vartojamų sąvokų apibrėžimai ir paaiškinimai. Prieduose pateiktos pavyzdinės anketos, kuriomis galima vadovautis atliekant darbuotojų apklausas įmonėje.
Atsiųsti leidinį

Konfliktų prevencija. Rekomendacijos mažoms įmonėms
B. Pajarskienė, R. Jankauskas, J. Kaliatkaitė
Higienos institutas, 2012, 12 p.

Leonardo da Vinči projekte CONFLICTMAN (2010-2012) dalyvavę Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai įmonių vadovams, profesinės sveikatos specialistams ir darbuotojams, siekiantiems kurti sveiką ir saugią darbo aplinką parengė leidinį. 
Konfliktų darbe valdymas – tai konfliktų stebėjimas ir intervencija į konflikto vystymosi procesą, jei pastebima, jog konfliktas gali pradėti ydingai plėstis. Konfliktas darbe pats savaime nėra nei žalingas, nei naudingas. Tinkamai valdomi konfliktai padeda sutelkti, motyvuoti darbuotojus, neapčiuopiamas konfliktų priežastis paversti matomomis, suteikia skaidrumo, pagerina bendradarbiavimą bei sprendimų priėmimą. Nevaldomi konfliktai gali neigiamai veikti psichosocialinę darbo aplinką ir darbo produktyvumą, tapti pasikartojančio užgaulaus elgesio darbe (angl. bullying) priežastimi.
Tikimasi, kad konfliktų darbo vietoje valdymui skirta rekomendacinio pobūdžio medžiaga padės įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms sukurti efektyvią konfliktų darbe valdymo sistemą. Šiam tikslui siūloma Norvegijoje nuo 2005 metų sėkmingai taikoma „Darbo vieta be smurto apraiškų“ metodika, kuri pagrįsta šviesoforo šviesų principu. Šviesoforo modelis akcentuoja saugiai ir sveikai darbo aplinkai sukurti ir palaikyti reikalingus veiksmus. Žalia šviesa simbolizuoja prevencinius veiksmus, geltona – rizikos, raudona – formalius veiksmus. 
Atsiųsti leidinį

Cheminių medžiagų poveikio darbuotojų sveikatai vertinimo praktinės rekomendacijos
D. Adamonienė, D. Kaziukonienė
Higienos institutas, 2012, 12 p.

Vadovaudamiesi sveikatos apsaugos ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-209 Dėl Higienos instituto 2012 metų veiklos patvirtinimo, Higienos instituto specialistai parengė „Cheminių medžiagų poveikio darbuotojų sveikatai vertinimo praktines rekomendacijas“. Jos skirtos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams bei įstaigoms, atliekančioms cheminių veiksnių tyrimus ir profesinės rizikos vertinimą. Rekomendacijose suteikiamos žinios, kaip teisingai identifikuoti cheminius veiksnius darbo aplinkoje, tinkamai paimti oro ėminius, atlikti cheminių veiksnių tyrimą ir nustatyti  cheminių veiksnių riziką bei numatyti prevencines priemones rizikai šalinti ar mažinti. 
Rekomendacijose taip pat siekiama atkreipti dėmesį į bendruosius kompleksinio rizikos vertinimo principus ir padėti juos įgyvendinti, nes dabar specialistai dažnai riziką vertina kaip vienkartinį veiksmą, taip pat sistemingai neanalizuoja darbo vietų sąlygų, neatsižvelgia į ilgalaikį pavojingų medžiagų poveikį, nevisiškai identifikuoja ir tiria cheminius veiksnius, vyraujančius darbo aplinkoje, taip pat  nepakankamai vertina įgyvendinamų prevencinių priemonių veiksmingumą. 
Atsiųsti leidinį

Rekomendacijos kaip valdyti psichologinį smurtą darbo vietose
B. Pajarskienė, I.Vėbraitė, T. Jasiukevičiūtė
Higienos institutas, 2010

Higienos institutas parengė rekomendacijas, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 669 patvirtintą Darbuotojų saugos ir sveikatos 2009–2012 metų strategijos įgyvendinimo 2010 metų plano priemonę „Organizuoti psichosocialinių rizikos veiksnių poveikio tyrimus ir rekomendacijų parengimą“ (Žin., 2009, Nr. 80-3345).
Higienos instituto atlikto mokslinio tyrimo duomenimis atsitiktinai atrinktų vilniečių darbo vietose ypač dažnai (45 proc.) yra paplitęs vienas iš psichosocialinių rizikos veiksnių – psichologinis smurtas. Rekomendacijos parengtos remiantis gerąja Europos šalių praktika ir tarptautinių organizacijų siūlymais.
Parengtų rekomendacijų tikslas - padėti darbdaviams formuoti bei įgyvendinti prieš smurtą nukreiptą politiką Lietuvos darbo vietose. Jose pateikiami visų lygių rekomenduojami prevenciniai veiksmai darbo vietose, trumpa atmintinė darbdaviams ir darbuotojams.  
Atsiųsti rekomendacijas

Streso darbe įvertinimas pagal psichosocialinius darbo veiksnius ir stresines dirbančiojo reakcijas
B. Pajarskienė, R. Jankauskas.
Higienos institutas, metodinės rekomendacijos, Vilnius, 1998, 23 p.

Pristatomas teoriškai pagrįstas suvokiamos darbo aplinkos ir stresinių darbuotojo reakcijų įvertinimo metodas. Tai Suomijos Darbo medicinos institute parengta ir psichologine streso teorija pagrįsta anketa, įgalinanti tyrėją nustatyti psichosocialinės darbo aplinkos situaciją, streso darbe problemos mąstą bei psichosocialinės rizikos darbo vietose gerinimo poreikius. Anketa apima pagrindinius darbo organizavimo, darbo turinio ir darbuotojų tarpusavio santykių aspektus. Galima pasirinkti sutrumpintą ar bendrą anketos formą. Darbo reikalavimams, simptomams, darbo gerinimo poreikiams tirti yra sudarytos atskiros anketos. Šis metodas taip pat gali būti sėkmingai taikomas individualioms ir grupinėms darbuotojų diskusijoms siekiant surasti optimaliausią streso darbe problemos sprendimo ar sumažinimo būdą. 
Atsiųsti leidinį

Psichinį stresą darbe sukeliantys veiksniai ir jų įvertinimas    
R. Jankauskas, B. Pajarskienė
Higienos institutas, metodinės rekomendacijos, Vilnius, 1997, 29 p.

Metodinės rekomendacijos parengtos pagal Suomijoje plačiai naudojamą aprašomąjį metodą, kuris yra skirtas veiksnių, kurie gali darbe sukelti psichinį stresą, registravimui. Siekdami metodą pritaikyti Lietuvai aprašėme stresą darbe sukeliančius veiksnius ir pateikėme veiksnių iliustracijas. Metodas siūlomas ne kaip griežtos streso darbe vertinimo taisykles, o daugiau kaip mąstymo modelis, kuris padeda pastebėti ir fiksuoti stresą darbe sukeliančius veiksnius. 
Atsiųsti leidinį