Mirties priežasčių registras

Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras
 
Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras (toliau – registras) veiklą pradėjo 2010 m. sausio 1d.  Registro įsteigimo pagrindas: Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo (Žin., 1997, Nr. 30-712; 2002, Nr. 43-1601; 2008, Nr. 68-2567) 151 straipsnis. Registras įsteigtas ir jo nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 709 “Dėl Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2009, Nr. 84-3517). 

Registro paskirtis – registruoti Lietuvos Respublikos teritorijoje mirusių asmenų ir Lietuvos Respublikos piliečių, mirusių užsienyje,  mirties atvejus ir priežastis, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus registro tvarkymo veiksmus.

Registro objektai - Lietuvos Respublikos teritorijoje mirusių asmenų ir Lietuvos Respublikos piliečių, mirusių užsienyje, mirties atvejai ir priežastys.

Duomenų teikėjai - civilinės metrikacijos įstaigos, sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį mirties liudijimą ar medicininį perinatalinės mirties liudijimą išdavusios įstaigos, Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, Lietuvos statistikos departamentas.

Registro duomenų bazėje yra kaupiama ne tik oficialioje statistikoje mirtingumo duomenims analizuoti naudojama  pagrindinė mirties priežastis, bet ir visos kitos ligos (būklės) įrašytos medicininiame mirties liudijime, t.y. dauginės mirties priežastys. 
 
 

Duomenų teikimas

Statistinė informacija

Metodinė informacija

Teisinė informacija
                                                               

 

 

 
Informacija teikiama telefonu (8 5) 277 3304 arba el. paštu: sandra.meksriunaite@hi.lt