Profesinių ligų registras

Profesinių ligų valstybės registras
 
Profesinių ligų valstybės registras (toliau – Registras), veiklą pradėjo 1994 m. Registras įsteigtas ir jo nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1198 „Dėl profesinių ligų sąrašo ir valstybinio profesinių ligų registro bei jo nuostatų” (Žin., 1994, Nr. 94-1845; 2012, Nr. 51-2541).

Registro paskirtis – registruoti profesinių ligų atvejus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

Registro objektas – profesinės ligos atvejis.

Duomenų teikėjai – Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių paskirti darbo inspektoriai, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos arba jos teritoriniai skyriai, Centrinė darbo medicinos ekspertų komisija.

Registro duomenys, išskyrus asmens duomenis, yra vieši. Registro duomenų pagrindu parengtos ataskaitos periodiškai skelbiamos Registro tvarkymo įstaigos interneto svetainėje.