Visuomenės sveikata

Rankų higiena asmens sveikatos priežiūros įstaigose
Metodinės rekomendacijos
I. Kisielienė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 40 p.


Rekomendacijos skirtos visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems sveikatos priežiūros darbuotojams (gydytojams, slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams), infekcijų kontrolės specialistams bei administratoriams. Jomis siekiama asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams suprantamu ir patogiu būdu (paveikslais, schemomis) perteikti rankų higienos reikalavimus, nustatytus Pasaulio sveikatos organizacijos, kitų tarptautinių organizacijų bei šalių rankų higienos rekomendacijose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, gerinant rankų higienos įgūdžius ir praktiką.

Atsiųsti rekomendacijas

Sveikatos stiprinimo veikla profesinio mokymo įstaigose
A. Jociutė, J. Avelytė, M. Izokaitis, V. Liuima
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 24 p.

Higienos instituto specialistai parengė sveikatos stiprinimo veiklos planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo profesinio mokymo įstaigose metodines rekomendacijas. Šios rekomendacijos skirtos profesinėse mokymo įstagose dirbantiems ir sveikatos stiprinimo veiklą įgyvendinantiems specialistams. Jomis gali pasinaudoti ir kitose švietimo įstaigose bei savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose dirbantys specialistai.
Atsiųsti rekomendacijas

Rankų higienos vertinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose
I. Kisielienė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 23 p.

Higienos instituto specialistai parengė metodines rekomendacijas, kurių tikslas –pasiūlyti vieningą rankų higienos vertinimo vykdymo metodiką asmens sveikatos priežiūros įstaigose, remiantis PSO ir kitų šalių gerąja praktika, kuri leistų įvertinti rankų higienos atitiktį reikalavimams bei rekomendacijoms ir pagal vertinimo rezultatus kelti specialistų žinių rankų higienos srityje lygį.
Rekomendacijos skirtos ASPĮ dirbantiems infekcijų kontrolės specialistams, administratoriams ir kitiems asmenims, atsakingiems už infekcijų kontrolę įstaigoje bei dalyvaujantiems hospitalinių infekcijų prevencijoje ir valdyme.
Atsiųsti rekomendacijas

Trumposios intervencijos: alkoholio vartojimo įpročių patikros ir pagalbos teikimo rekomendacijos
R. Janonienė, I. Radzevičiūtė, R. Ivanauskienė, A. Veryga
Higienos institutas, Vilnius, 2016, 52 p.

Higienos instituto specialistai ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkai, parengė alkoholio vartojimo įpročių patikros ir pagalbos teikimo asmenims metodines rekomendacijas. Šios rekomendacijos skirtos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems sveikatos priežiūros specialistams (bendrosios praktikos gydytojams, slaugytojams), taip pat savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros biuruose dirbantiems visuomenės sveikatos ir kitiems specialistams, kurie norėtų teikti minėtas paslaugas suaugusiems šalies gyventojams.
Atsiųsti rekomendacijas

Gyvensenos tyrimų organizavimas savivaldybėse
V. Liuima, L. Nedzinskienė, J. Valentienė, R. Valintėlienė, S. Sauliūnė, S. Kaselienė
Higienos institutas, Vilnius, 2016, 31 p.

Higienos instituto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto specialistai bendradarbiaudami parengė rekomendacijas „Gyvensenos tyrimų organizavimas savivaldybėse“, skirtas savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose bei mokyklose dirbantiems specialistams, taip pat kitiems tyrėjams, planuojantiems gyvensenos tyrimus.
Leidinyje pateiktas išsamus aprašymas, kaip savivaldybėse naudojant bendrą metodiką atlikti periodinius vaikų ir suaugusiųjų gyvensenos tyrimus, kurių rezultatai atskleistų esamą gyvensenos situaciją Lietuvoje ir atskirose savivaldybėse, leistų stebėti rodiklių pokyčius savivaldybėse.
Atsiųsti rekomendacijas

Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos diegimas ir plėtra Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose
Higienos institutas, Vilnius, 2015, 28 p.

Higienos instituto specialistai, įgyvendindami projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių (NĮ) registravimo sistemą“ (kodas Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-012), parengė metodinį leidinį "Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos diegimas ir plėtra Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose".
Leidinyje pateiktas Projekto metu sukurtas NĮ registravimo ir analizės modelis, rekomenduojamos priemonės, skatinančios asmens sveikatos priežiūros įstaigas (ASPĮ) diegti ir plėtoti NĮ valdymo sistemą, taip pat pristatoma šiuolaikinė pacientų saugos kultūros samprata, pacientų saugos koncepcija ir jos teisinis reglamentavimas. Tai metodinė medžiaga ASPĮ administratoriams ir specialistams, sveikatos politikams, akademinei visuomenei, mokomoji medžiaga studentams.

Atsiųsti rekomendacijas
Norinčiuosius gauti spausdintą leidinį prašome kreiptis tel. (8 5) 262 9931.

Hospitalinių infekcijų prevencijos ir valdymo indikatoriai.
Metodinės rekomendacijos

R. Markevičė, R. Valintėlienė, G. Vizujė
Higienos institutas, Vilnius, 2015, 23 p.

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus specialistai parengė metodines rekomendacijas, skirtas specialistams, atsakingiems už hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą ir valdymą, visų specialybių gydytojams, bendrosios praktikos slaugytojams, taip pat visuomenės sveikatos įstaigų administratoriams ir specialistams.
Hospitalinių infekcijų, arba su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų, valdymas asmens sveikatos priežiūros įstaigose yra viena pagrindinių veiklų siekiant užtikrinti pacientų saugą ir gerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Sėkmingam HI valdymui užtikrinti svarbu tinkamiausių infekcijų prevencijos ir kontrolės priemonių taikymas, nuolatinė HI, jų prevencijos ir kontrolės stebėsena, esamos situacijos vertinimas ir tobulinimas.

Atsiųsti rekomendacijas

Tuberkuliozės prevencija.
Metodinės rekomendacijos specialistams, dirbantiems su vaikais
Dr. L. Stonienė, A. Gedminienė, Dr. E. Davidavičienė,
Higienos institutas, Vilnius, 2014, 28 p.

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro specialistai parengė metodines rekomendacijas „Tuberkuliozės prevencija“, skirtas visuomenės sveikatos priežiūros ir kitiems specialistams, dirbantiems su vaikais. Rekomendacijos parengtos įgyvendinant Sveikatos apsaugos ministerijos 2013–2015 m. strateginio veiklos plano I veiklos prioriteto „Skatinti Lietuvos gyventojų sveiką gyvenseną“ priemonę „Didinti gyventojų informuotumą sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo, sveikatos tausojimo, stiprinimo ir grąžinimo klausimais, atnaujinant informaciją tinklaraštyje“ (Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. V-252).
Metodinių rekomendacijų paskirtis – suteikti informaciją bei praktinius patarimus apie TB prevenciją ir kontrolę visuomenės sveikatos priežiūros ir kitiems specialistams, dirbantiems ugdymo įstaigose. Metodines rekomendacijas sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje pateikiama susisteminta bendra informacija apie vaikų tuberkuliozę, antroje dalyje – praktiniai patarimai, kaip vykdyti TB prevenciją ugdymo įstaigose, atsižvelgiant į visuomenės sveikatos priežiūros specialistų atsakomybę ir kompetencijas, numatytas šalies teisės aktuose.
Atsiųsti rekomendacijas

Tinkamas antibiotikų vartojimas ir atsparumo antibiotikams prevencija.
Metodinės rekomendacijos visuomenės sveikatos biurų specialistams, dirbantiems su vaikais ir jaunimu

K. Rudaitis
Higienos institutas, Vilnius, 2014, 32 p.

Higienos institutas įgyvendindamas Vaikų sveikatos metų sveikatos stiprinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr.271 „Dėl Vaikų sveikatos metų sveikatos stiprinimo priemonių plano patvirtinimo“ 20 priemonę ir Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymą Nr. V-446 „Dėl Asmenų, atsakingų už vaikų sveikatos metų sveikatos stiprinimo priemonių plano vykdymą, sąrašo patvirtinimo“, kuriuo buvo įpareigotas vykdyti 15 priemonę „Parengti rekomendacijas visuomenės sveikatos biurų specialistams, dirbantiems su vaikais ir jaunimu, tinkamo antibiotikų vartojimo tema“, parengė metodines rekomendacijas „Teisingo antibiotikų vartojimas ir atsparumo antibiotikams prevencija“ visuomenės sveikatos biurų specialistams, dirbantiems su vaikais ir jaunimu.
Rekomendacijose pateikiama bendroji informacija apie antibiotikus, jų veikimą ir vartojimo ypatumus bei bakterijų atsparumą antibiotikams, jo reikšmę visuomenei. Ši informacija suteiks žinių specialistams ir galės būti panaudojama kuriant ir įgyvendinant įvairias švietėjiškas veiklas vaikams ir jaunimui. Antroje rekomendacijų dalyje pateikiami konkretūs siūlymai, kaip gerinti visuomenės žinias ir supratimą apie teisingą antibiotikų vartojimą bei rekomenduojamos įvairios prevencinės priemonės augančio bakterijų atsparumo antibiotikams mažinimui.
Atsiųsti rekomendacijas

Švirkščiamuosius narkotikus vartojančių asmenų tuberkuliozės prevencijos rekomendacijos, skirtos bendruomeninėms organizacijoms
Autoriai: Nela Ivanova („Dose of Love“ asociacija, Bulgarija), Fidelie Kalambayi („Romanian Angel Appeal“, Rumunija), Kai Kliiman (Nacionalinis sveikatos plėtros institutas, Estija), Plamen Mamihin („Dose of Love“ asociacija, Bulgarija), Vaira Leimane (Latvijos tuberkuliozės fondas), Laura Narkauskaitė (Higienos institutas, Lietuva), Rauni Ruohonen (Suomijos plaučių sveikatos asociacija, Suomija), Mihaela Stefan („Romanian Angel Appeal“, Rumunija), Maarja Sukles (Nacionalinis sveikatos plėtros institutas, Estija), 2014, 28 p.

Higienos institutas, vykdydamas tarptautinį projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros ir pilietinės visuomenės stiprinimas kovai prieš tuberkuliozės epidemiją tarp pažeidžiamųjų grupių, TUBIDU“ (angl. „Empowering public health system and civil society to fight tuberculosis epidemic among vulnerable groups“, TUBIDU), dalyvavo parengiant leidinį „Švirkščiamuosius narkotikus vartojančių asmenų tuberkuliozės prevencijos rekomendacijos, skirtos bendruomeninėms organizacijoms“. Leidinio tikslas – pristatyti rekomendacijas ir gaires bendruomeninių organizacijų darbuotojams apie tai, kaip tuberkuliozės prevencija, kontrolė ir gydymas galėtų būti įtraukti į jų organizacijų darbą su švirkščiamųjų narkotikų vartotojais. Leidinyje pateikiama pagrindinė informacija apie tuberkuliozės ligą, rekomenduojamas tuberkuliozės prevencijos ir kontrolės veiklas bendruomeninėse organizacijose.
Šis leidinys skirtas bendruomeninėms organizacijoms, dirbančioms su švirkščiamųjų narkotikų vartotojais.
Atsiųsti rekomendacijas

Antimikrobinė profilaktika chirurgijoje
Metodinės rekomendacijos
G. Gailienė, J. Miciulevičienė, Ž. Dambrauskas
Higienos institutas, Vilnius, 2013, 20 p.

Šios rekomendacijos parengtos vykdant Antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos 2008-2014 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-922 (Žin., 2007, Nr. 57-2211).
Vienas iš operacinių žaizdų infekcijų (OŽI) prevencijos būdų yra antimikrobinė profilaktika. Tačiau ji turi būti skiriama tuomet, kai klinikiniais moksliniais tyrimais įrodyta, kad taikant antimikrobinę profilaktiką sumažėja OŽI atvejų arba yra didelė organų ar (ir) ertmių OŽI rizika. Šios metodinės rekomendacijos padės asmens sveikatos priežiūros įstaigose parengti antimikrobinių vaistų skyrimo suaugusiems pacientams prieš operacijas tvarką, tačiau negali pakeisti gydytojo sprendimo individualaus paciento priežiūros atveju. Pagrindinis rekomendacijų tikslas – sumažinti OŽI (operacinės vietos ir aplinkinių audinių) riziką, skatinti racionalų, pagrįstą antibiotikų skyrimą.
Metodinės rekomendacijos patvirtintos Higienos instituto Metodinės komisijos posėdyje.
Atsiųsti rekomendacijas

Viršutinių kvėpavimo takų infekcijų diagnostika ir gydymas antibiotikais
Metodinės rekomendacijos
J. Miciulevičienė, I. Stirbienė, R. Valintėlienė, V. Kasiulevičius, A. Beržanskytė
Higienos institutas, Vilnius, 2010 m., 15 p.

Šios rekomendacijos parengtos vykdant Antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos 2008-2014 metų programą (Žin., 2007, Nr. 57-2211), remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Pasaulio sveikatos organizacijos bei Europos tarybos rekomendacijomis, mikroorganizmų jautrumo antibiotikams situacija ir moksliniais tyrimais Lietuvoje bei įvairių šalių metodinėmis rekomendacijomis ir geros praktikos pavyzdžiais.
Šios metodinės rekomendacijos skirtos šeimos gydytojams bei kitiems specialistams, tai patariamoji knyga, kuri nepretenduoja aptarti visų galimų situacijų ir negali pakeisti gydytojo sprendimo kiekvienu individualiu atveju. Pagrindinis rekomendacijų tikslas - skatinti racionalų, pagrįstą antibiotikų skyrimą, tuo pačiu užtikrinant saugų gydymą.
Atsiųsti rekomendacijas

Antimikrobinio atsparumo valdymas regione.
Modelio kūrimas ir diegimas Klaipėdos regione
Higienos institutas, Vilnius, 2012, 34 p.

Higienos instituto specialistai parengė leidinį „Antimikrobinio atsparumo valdymas regione. Modelio kūrimas ir diegimas Klaipėdos rajone“. Leidinys paruoštas vykdant Baltijos jūros regiono 2007–2013 m. programos projektą „Visuomenės sveikatos gerinimas skatinant tolygų aukštos kokybės priminės sveikatos priežiūros išdėstymą (ImPrim)“. Vienas iš šio projekto uždavinių buvo sukurti ir išbandyti antimikrobinio atsparumo valdymo regione modelį. 
Įgyvendinant minėtą projektą, Lietuvoje buvo atlikta situacijos analizė ir suburta iniciatyvių bei veiklių asmenų, atstovaujančių skirtingoms institucijoms, antimikrobinio atsparumo valdymo ekspertų grupė, kuri bendradarbiaudama su Higienos Instituto, Valstybinės ligonių kasos, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos specialistais bei projekto partneriais iš Švedijos, inicijavo įvairias antimikrobinio atsparumo problemai įvertinti ir spręsti skirtas veiklas. Leidinyje pristatomas ImPrim projekto metu kurtas ir Klaipėdos regione išbandytas antimikrobinio atsparumo valdymo regione modelis. 
Atsiųsti leidinį

Jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimai.
EUCAST diskų difuzijos metodas.
EUCAST ekspertų antimikrobinio jautrumo tyrimų taisyklės.
Higienos institutas, Vilnius, 2012, 53 p.

Higienos instituto specialistai parengė leidinį „Jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimai. EUCAST diskų difuzijos metodas. EUCAST ekspertų antimikrobinio jautrumo tyrimų taisyklės.“ Leidinys parengtas vykdant Baltijos jūros regiono 2007–2013 m. programos projektą „Visuomenės sveikatos gerinimas, skatinant tolygų aukštos kokybės pirminės sveikatos priežiūros paslaugų išdėstymą“ (angl. Improvement of public health by promotion of equitably distributed high quality primary health care systems, ImPrim).  Vienas iš jo uždavinių Lietuvoje buvo sukurti regiono antimikrobinio atsparumo (AMR) valdymo modelį. 
Leidinyje publikuojami du Europos jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimų komiteto (angl. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST) parengti dokumentai: EUCAST diskų difuzijos metodas ir EUCAST ekspertų antimikrobinio jautrumo tyrimų taisyklės.
Abu skirti diagnostinius mikrobiologinius tyrimus atliekančioms laboratorijoms.
Šio leidinio parengimas bei išleidimas yra ImPrim projekto indėlis gerinant antimikrobinio atsparumo valdymą.
Atsiųsti leidinį