Visuomenės sveikatos stebėsena

Dažnio rodiklių skirtumo statistinio reikšmingumo vertinimas pagal pasikliautinuosius intervalus
S. Mekšriūnaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 15 p.

Metodinių rekomendacijų paskirtis – paaiškinti, kaip nustatyti dažnio rodiklių skirtumų statistinį reikšmingumą ir juos palyginti tarp gyventojų grupių arba skirtingais metais. Metodinės rekomendacijos skirtos visuomenės sveikatos specialistams ir studentams padėti visuomenės sveikatos stebėsenos praktikoje.
Metodines rekomendacijas sudaro keli skyriai, kuriuose nurodoma statistinio reikšmingumo vertinimo svarba, pateikiami pasikliautinųjų intervalų skaičiavimo ir interpretacijos paaiškinimai su pavyzdžiais. 
Atsiųsti rekomendacijas

Rodiklių standartizacija
S. Mekšriūnaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 32 p.

Higienos instituto specialistai parengė metodines rekomendacijas „Rodiklių standartizacija“, kurių paskirtis – paaiškinti standartizuotų rodiklių naudojimo tikslą ir aplinkybes, standartizavimo būdus, sąlygas bei interpretaciją.
Metodinės rekomendacijos skirtos visuomenės sveikatos specialistams ir studentams, yra orientuotos į visuomenės sveikatos stebėsenos praktiką.
Atsiųsti rekomendacijas

Sveikatos netolygumų indikatorių stebėsenos modelis
A. Želvienė, S. Mekšriūnaitė, V. Liuima
Higienos institutas, Vilnius, 2016, 25 p.

Sveikatos netolygumų indikatorių stebėsenos modelio (toliau – Modelis) aprašyme pateikti aktualiausi sveikatos netolygumus atspindintys rodikliai ir jų pasirinkimo logika, jų analizės, vertinimo ir sklaidos rekomendacijos. Modelio įgyvendinimui numatyta panaudoti geografinių informacinių sistemų (GIS) pagrindu sukurtą aplikaciją. Šiuo metu jau sukurta aplikacija SveNAS (Sveikatos netolygumų atvaizdavimo sistema), kurioje atvaizduojamas Lietuvos gyventojų mirtingumas nuo pagrindinių mirties priežasčių 100 000 gyv., turėtų būti integruojama į Modelio įgyvendinimui skirtą aplikaciją.
Modelis parengtas siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimą Nr. 1087 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 metų veiklos prioritetų“. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama „vienodos kokybės paslaugų prieinamumo visuose šalies regionuose ir socialiai pažeidžiamiems asmenims“ numatė prioritetinę kryptį „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas“, kuriai įvykdyti numatyta „Sukurti efektyvesnės ir tikslesnės sveikatos netolygumų indikatorių stebėsenos modelį, kuris leistų vienodai interpretuoti rezultatus ir tikslingiau pasirinkti sveikatos netolygumų mažinimo principus“.
Atsiųsti rekomendacijas

Duomenų vaizdavimas visuomenės sveikatos stebėsenos praktikoje
S. Mekšriūnaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2015, 27 p.

Higienos instituto specialistai parengė rekomendacijas „Duomenų vaizdavimas visuomenės sveikatos stebėsenos praktikoje“, skirtas visuomenės sveikatos specialistams ir studentams. Rekomendacijos parengtos siekiant pateikti principus, kuriais vadovaujantis rengiami grafikai, ir pristatyti dažniausiai naudojamus grafikus bei jų rengimo reikalavimus, orientuojantis į visuomenės sveikatos stebėsenos ypatybes.

Rekomendacijose pateikiami bendri duomenų vaizdavimo principai, kuriuos reikėtų taikyti rengiant daugumos tipų grafikus (aptariamas pavadinimas, ašys, skalės, tinklelis, legenda ir kiti aspektai). Taip pat atskirai pateikiami dažniausiai visuomenės sveikatos praktikoje naudojami grafikų tipai – aprašomi jų ypatumai, nurodomi naudojimo atvejai ir aptariami konkretūs pavyzdžiai. Atskirame skyrelyje pateikiami duomenų vaizdavimo pavyzdžiai iš įvairių literatūros šaltinių.
Atsiųsti rekomendacijas

Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo metodinės rekomendacijos
A. Želvienė
Higienos institutas, Vilnius, 2015, 78 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai parengė metodines visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo rekomendacijas savivaldybių visuomenės sveikatos specialistams, kuriose supažindinama su visuomenės sveikatos stebėsenos modeliu savivaldybėse, apžvelgiama užsienio patirtis, apžvelgiami teoriniai aspektai, atskleidžiantys kokia turi būti visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita ir kiti aktualūs bei naudingi dalykai.
Atsiųsti rekomendacijas