Metodinės rekomendacijos padės asmens sveikatos priežiūros įstaigose vertinti rankų higieną

2018 01 16

Nuo 2009 metų Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) vykdoma kampanija rodo, kad rankų higiena yra paprastas ir efektyvus sprendimas, mažinantis hospitalinių infekcijų skaičių asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ) ir antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų plitimą.

Remiantis sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1073, ASPĮ, teikiančios stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kasmet turi teikti informaciją apie įstaigos veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių įgyvendinimą. Vienas iš rodiklių yra hospitalinių infekcijų prevencijos ir epidemiologinės priežiūros užtikrinimo lygis, apimantis ir periodinį rankų higienos vertinimą, kuris skirtas nustatyti, kaip ASPĮ laikomasi įstaigos vadovo patvirtintoje rankų higienos procedūroje nustatytų rankų higienos reikalavimų.

Rankų higienos vertinimo rodiklis yra vienas iš hospitalinių infekcijų prevencijos ir valdymo indikatorių, kuris kartu su kitais rodikliais parodo, kaip ASPĮ valdomos hospitalinės infekcijos ir, ar tinkamai vykdoma jų prevencija. Rankų higienos stebėjimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose suprantamas ir atliekamas nevienodai. Skirtinga praktika ir metodinių rekomendacijų, taikytinų visoms ASPĮ, nebuvimas neleidžia objektyviai įvertinti ASPĮ rodiklio – rankų higienos užtikrinimo lygio bei pačioms įstaigoms nesuteikia galimybės teisingai atlikti rankų higienos vertinimą, nustatant rankų higienos atitiktį reikalavimams.

Higienos instituto specialistai parengė metodines rekomendacijas „Rankų higienos vertinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose“. Jose siūloma vienoda rankų higienos vertinimo vykdymo metodika asmens sveikatos priežiūros įstaigose, remiantis PSO ir kitų šalių gerąja praktika, kuri leistų įvertinti rankų higienos atitiktį reikalavimams bei rekomendacijoms ir, vadovaujantis vertinimo rezultatais, kelti specialistų žinių rankų higienos srityje lygį.

Metodinės rekomendacijos skirtos ASPĮ dirbantiems infekcijų kontrolės specialistams, administratoriams ir kitiems asmenims, atsakingiems už infekcijų kontrolę įstaigoje bei dalyvaujantiems hospitalinių infekcijų prevencijoje ir valdyme.

Metodines rekomendacijas galima rasti Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ -> „Rekomendacijos“ arba atsisiųsti paspaudus šią nuorodą.

Norinčiuosius įsigyti leidinį prašome kreiptis tel. (8 5) 262 9931.

Daugiau informacijos suteikti gali Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vadovė Virginija Kanapeckienė tel. (8 5) 262 5479 ir šio skyriaus specialistė Ieva Kisielienė tel. (mob. 8 603 24416).