Konferencijoje aptartos nepageidaujamų įvykių registravimo plėtros galimybės

2015 10 08
2015 m. rugsėjo 29 d. įvyko Higienos instituto organizuota konferencija, kurioje pristatytas   sukurtas nepageidaujamų įvykių registravimo ir analizės modelis, rekomenduojamos priemonės, skatinančios asmens sveikatos priežiūros įstaigas diegti ir plėtoti nepageidaujamų įvykių (toliau – NĮ) valdymo sistemą. Taip pat kalbėta apie šiuolaikinę pacientų kultūros sampratą, pacientų saugos koncepciją ir jos teisinį reglamentavimą. Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos modelis sukurtas ir išbandytas įgyvendinant projekto „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“ (VP1-4.3.-VRM-02-V-05-012) (toliau – Projektas) veiklas.
 
Konferencijoje dalyvavo sveikatos politikai ir administratoriai,  NĮ registravimą koordinuojančių institucijų – Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos, Higienos instituto, Nacionalinio transplantacijos biuro, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos, taip pat akademinės visuomenės bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovai. Konferencijos dalyvius ir svečius pasveikino sveikatos apsaugos viceministrė dr. Laimutė Vaidelienė.
 
Pirmoje konferencijos dalyje Projekto vadovė dr. Rolanda Valintėlienė pristatė projektą, jo tikslus ir pasiekimus bei iššūkius, su kuriais teko susidurti įgyvendinant šį projektą. Įvadinis pranešimas buvo skirtas šiuolaikinei pacientų saugos kultūrai, jos formavimo, tobulinimo aspektams, pagrindžiant jos svarbą užtikrinant paslaugų kokybę ir pacientų saugą asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Konferencijos dalyviams buvo pateikta Europos Sąjungos šalių nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir prevencijos sistemų apžvalga, akcentuojant Danijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės bei Vokietijos patirtis. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Justina Januševičienė pristatė pacientų saugos teisinę aplinką Lietuvoje, svarbiausius vidinius ir išorinius veiksnius, lemiančius pacientų saugos teisinį reguliavimą ir formavimą. Šiuo metu NĮ registravimą koordinuojančių institucijų atstovai trumpai supažindino su esama situacija Lietuvoje: Higienos institutas – su sėkmingai veikiančia hospitalinių infekcijų registracijos sistema, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba – su Medicinos prietaisų budros sistema, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba – su nepageidaujamų reakcijų į vaistinius preparatus stebėsena sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų aspektu.
 
Antrojoje konferencijos dalyje pristatytas Projekto metu atliktas nepageidaujamų įvykių sistemos modelis, jo išbandymas keturiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Vienos iš išbandyme dalyvavusių ligoninių atstovė pasidalijo patirtimi apie modelį jo stipriąsias ir silpnąsias puses. Baigiamuosiuose konferencijos pranešimuose buvo pristatytas Projekto metu sukurtas ir siūlomas diegti nepageidaujamų įvykių registracijos, stebėsenos ir prevencijos modelis bei ekspertų pateiktas sistemos diegimo galimybių įvertinimas.
 
Konferencijos pabaigoje vyko diskusija, kurios metu dalyviai iš esmės pritarė NĮ registravimo modelio diegimui, kai kurių ASPĮ atstovai patvirtino, kad išplėstinės sistemos jau veikia jų institucijose. Aptariant galimas kliūtis ir grėsmes paminėtas papildomų resursų poreikis, taip pat kaip pagrindinis sėkmės faktorius akcentuotas duomenų konfidencialumo užtikrinimas.
 
Konferencijoje skaityti pranešimai:
 
1. Pacientų saugos teisinė aplinka Lietuvoje.
Justina Januševičienė, Sveikatos apsaugos ministerija (atsiųsti).  
2. Projekto „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo  sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“ pristatymas.
Dr. Rolanda Valintėlienė, Higienos institutas  (atsiųsti).  
3.  Strateginiai pokyčiai formuojant ir tobulinant pacientų saugos kultūrą asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
Dr. Daiva Brogienė, Higienos institutas  (atsiųsti).  
4.  Europos šalių patirtis NĮ stebėsenoje ir prevencijoje.
Kęstutis Rudaitis, Higienos institutas  (atsiųsti).  
5.  Hospitalinių infekcijų vieta nepageidaujamų įvykių sistemoje.
Ieva Kisielienė, Higienos institutas  (atsiųsti).  
6. Nepageidaujamų reakcijų į vaistinius preparatus stebėsena sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų aspektu.
Simona Kudelienė, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba  (atsiųsti).  
7.  Medicinos prietaisų budros sistema Lietuvoje.
Saulė Dainiuvienė,  Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos  (atsiųsti).  
8.  Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos modelio išbandymo rezultatai.
Kęstutis Rudaitis, Higienos institutas  (atsiųsti).
9.  Projekto siūlomas nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos modelis.
Dr. Daiva Brogienė, Higienos institutas  (atsiųsti).
10. Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos diegimo galimybių įvertinimas.
Arūnas Žebrauskas, Valdas Kavaliauskas UAB „Training Expert Group“ (atsiųsti).
 
Daugiau informacijos apie konferenciją Jums gali suteikti Agnė Plentaitė, Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vyr. Specialistė,  tel. (8 5) 262 9055 arba el. paštu agne.plentaite@hi.lt.