Informacija autoriams

Reikalavimai rankraščiui
 
Redakcijai elektroniniu paštu atsiunčiami 2 straipsnio egzemplioriai:
1) skenuotas (PDF formatu) dokumentas – pasirašytas visų autorių, arba turi būti atskiras raštiškas visų autorių leidimas jį spausdinti. Pasirašydami autoriai garantuoja, kad straipsnis yra originalus, nepažeidžia kitų asmenų autorinių teisių ir nėra anksčiau skelbtas spaudoje, o autoriai perduoda visas straipsnio autorines teises leidėjui, jeigu straipsnis bus spausdinamas;
2) straipsnio elektroninė versija atsiunčiama elektroniniu paštu Microsoft Word (.doc, .docx) formatu.
 
Tituliniame lape turi būti nurodyti visi straipsnio autoriai. Atskirai lietuvių ir anglų kalbomis nurodomas atsakingas autorius (kontaktinis asmuo), jo įstaiga, įstaigos adresas, miestas, pašto kodas, el. paštas ir telefonas.
 
Straipsnio tekstas turi būti išspausdintas vienoje A4 formato popieriaus lapo pusėje 12 raidžių dydžiu, plačiomis paraštėmis (3 cm), tarp eilučių viengubi tarpai. Bendroji (su visais priedais) straipsnio apimtis – ne daugiau kaip 20 puslapių, apžvalginio straipsnio – 25 puslapiai, trumpo pranešimo, tezių, atvejų aprašymo – ne daugiau kaip 4 puslapiai, metodinės pagalbos praktikams ir mokslinių diskusijų – ne daugiau kaip 10 puslapių. Puslapiai turi būti numeruoti.
 
Straipsnio struktūra
 
- straipsnio pavadinimas (iki 150 ženklų, įskaitant tarpus ir skyrybos ženklus);
- autorių vardai ir pavardės;
- įstaigų, kuriose atliktas darbas, pavadinimai.
 
Straipsnio teksto skyriai
- struktūruota santrauka lietuvių kalba (straipsnio pavadinimas, autoriai, jų įstaigos, tikslas, tyrimo medžiaga ir metodai, tyrimo rezultatai, išvados ir raktažodžiai – iš viso 200–300 žodžių);
- 1–6 raktažodžiai (paminėti santraukoje);
- įvadas, kuris baigiasi darbo tikslo suformulavimu;
- tyrimo medžiaga ir metodai;
- rezultatai;
- rezultatų aptarimas;
- išvados arba apibendrinimas;
- literatūros sąrašas;
- struktūruota santrauka anglų kalba (straipsnio pavadinimas, autoriai, jų įstaigos, tikslas, tyrimo medžiaga ir metodai, rezultatai, išvados ir raktažodžiai – iš viso 200–300 žodžių).
 
Primename
 
Lentelės, brėžiniai, schemos turi turėti atskirą numeraciją ir nuorodas tekste, jie pateikiami straipsnio teksto pabaigoje arba viename atskirame dokumente (faile). Iliustracijos ir paveikslai turi būti pateikti vienos arba dviejų žurnalo kolonėlių, t. y. 8 arba 16,5 cm pločio, nespalvoti, kompaktiški, ryškūs ir be tuščių neinformatyvių plotų. Grafinės iliustracijos taip pat turi būti pateikiamos Microfoft Word (.doc, .docx) ar Microsoft Excel (.xls, .xlsx), Microsoft PowerPoint (.ppt, .pptx) programų failuose, tekstas iliustracijose – Arial šrifto 9 raidžių dydžiu.
 
Pirmą kartą tekste minimi sutrumpinimai turi būti paaiškinti. Skaičių trupmeninė dalis skiriama kableliu (pavyzdžiui,  2,15, o ne 2.15).
 
Literatūros šaltiniai sąraše pateikiami ta kalba, kuria išspausdinti, straipsnyje jie nurodomi laužtiniuose skliaustuose, pradedant citavimą nuo [1]. Literatūros sąrašas pateikiamas remiantis Vankuverio sistema ir vienodais reikalavimais biomedicinos žurnalų rankraščiams („Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals“ JAMA. 1997; 277: 927-34).
 
Straipsniai, parengti neatsižvelgus į minėtus reikalavimus, nepriimami, rankraščiai negrąžinami.
 
Rankraščiai siunčiami adresu: Higienos institutas, Studentų g. 45A, LT-08107 Vilnius.
 
Faksas (8 5) 262 4663, el. paštas [email protected], informacija teikiama mob. 8 649 51 350.
Žurnalo interneto svetainė www.hi.lt.
 
Už straipsnių spausdinimą iš kiekvieno autoriaus imamas 15 Eur mokestis.