Leidiniai apie asbestą

„Asbesto plaušelių identifikavimo, nustatymo ir poveikio prevencijos“  praktinės rekomendacijos
Higienos institutas, Vilnius, 2011, 12 p.


Higienos instituto Rizikos veiksnių tyrimo laboratorija, vadovaujantis darbo su asbestu nuostatais, parengė, „Asbesto plaušelių identifikavimo, nustatymo ir poveikio prevencijos“  praktines rekomendacijas, kuriose pateikta informacija apie asbestą, asbesto plaušelių indentifikavimą, jų nustatymą aplinkoje, asbesto poveikio riziką, jos mažinimą ar šalinimą ir saugų darbą su asbestu. Taip pat rekomendacijų prieduose pateiktas įmonių, tvarkančių asbesto atliekas, sąrašas.
Draudimas naudoti asbestą įvairiose Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėse narėse įsigaliojo skirtingu metu. Lietuvoje asbestas uždraustas nuo 2005 metų. Ekspertų vertinimais, Lietuvoje gali būti sunaudota apie 1 mln. tonų asbesto turinčių gaminių, iš kurių apie 96 proc. sudaro asbestcementinė stogų danga.
Rekomendacijos bus naudingos darbdaviams, organizuojantiems darbus, darbuotojams atliekantiems darbus su gaminiais, turinčiais savo sudėtyje asbesto, ir fiziniams asmenims, vykdantiems asbestcemenčio medžiagų priežiūrą ar šalinimą.
Atsiųsti rekomendacijas
Retrospektyvus asbesto poveikio darbe įvertinimas tarp plaučių vėžiu ir pleuros mezotelioma sergančių ligonių
R. Jankauskas, R. Petrauskaitė-Everatt, G. Smolianskienė
Higienos institutas, „Mokslo darbai” Nr. 1, Vilnius, 2008, 85 p.

Leidinys skirtas vieno pavojingiausių pramoninių taršalų – asbesto poveikio studijai. Tarptautinis vėžio tyrimų centras 1976 m. asbestą pripažino kancerogenišku žmogui. Vakarų šalyse asbestas yra pagrindinė profesinio vėžio priežastis. Lietuvoje iki šiol nė vienam mezotelioma arba plaučių vėžiu susirgusiam ligoniui nebuvo pripažinta profesinė liga. Higienos instituto Darbo medicinos centras kartu su Vilniaus universiteto Onkologijos institutu, Valstybiniu patologijos centru ir Suomijos nacionaliniu darbo medicinos institutu atliko asbesto poveikio darbuotojų sveikatai epidemiologinį tyrimą ir parengė ataskaitą Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Šiuo tyrimu nustatyta, kad 3,4 proc. visų plaučių vėžio atvejų Lietuvoje atsiranda dėl patirto intensyvaus asbestos poveikio. Leidinyje pristatomi šio mokslinio tyrimo rezultatai.
Atsitiktinio ir mažo intensyvumo asbesto veikimo darbuotojams nustatymas
R. Jankauskas, D. Adamonienė, G. Smolianskienė
Higienos institutas, „Visuomenės sveikata” Nr. 1(40), Vilnius, 2008, 87–91 p.
 
Šios rekomendacijos Higienos instituto parengtos, vadovaujantis Europos ir Tarybos direktyva 2003/18/EB, iš dalies pakeičiančia Tarybos direktyvą 83/477/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto poveikiu darbe, ir vykdant Darbo su asbestu nuostatų įgyvendinimo priemonių plano (Žin., 2004, Nr. 116-4342) 1 punktą.
Praktinių rekomendacijų rengimo tikslas – pateikti informacijos apie mažesnės rizikos darbo su asbestu nustatymą.
Šios rekomendacijos skiriamos darbdaviams, organizuojantiems darbus su asbestu, bei darbuotojams, kurie asbesto veikiami dirba arba gali būti veikiami asbesto dulkių.
Praktinėse rekomendacijose yra nuorodos į Lietuvos Respublikos teisės aktus, pateikiamas mažesnės rizikos darbų su asbestu apibrėžimas, nurodomi kriterijai, kuriais vadovaujantis turi būti priimami sprendimai apie mažesnės rizikos darbą su asbestu. Skyriuje „Darbo su asbestu rizikos vertinimas“ paaiškinami pagrindiniai asbesto, kaip cheminio veiksnio, rizikos vertinimo etapai: rizikos identifikavimas, tyrimas, nustatymas ir prevencija. Skyriuose ,,Rizikos prevencija. Bendrieji poveikio asbestu mažinimo principai“ ir ,,Bendrieji reikalavimai vykdant mažesnės rizikos darbus su asbestu“ pateikiama praktinės informacijos apie rizikos prevenciją. Praktinių rekomendacijų prieduose pateikiama patarimų, pavyzdžių, nurodyta literatūra.
Atsiųsti leidinį
Informacinis leidinys „Asbesto sukeltų ligų prevencija Lietuvoje"
R. Jankauskas, G. Smolianskienė, D. Adamonienė, A. Grigošaitienė
Higienos institutas, Vilnius, 2008 m.

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (toliau – ES), asbesto poveikio prevencijos aktualumas labai išaugo. Daugelyje ES valstybių ir ypač naujosiose šalyse narėse trūksta specifinių žinių ir bendro supratimo apie asbestą ir jo keliamą pavojų sveikatai. Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą asbesto šalinimo programos įgyvendinimo 2008 metų priemonių planą, Higienos institutas paruošė informacinį leidinį „Asbesto sukeltų ligų prevencija Lietuvoje“. Leidinyje pateikiama apibendrinta informacija apie asbestą, situaciją Lietuvoje, vadovaujantis mokslinių tyrimų rezultatais. Leidinyje minimos Praktinės rekomendacijos bus naudingos darbdaviams, organizuojantiems darbus su asbestu, bei darbuotojams, kurie asbesto veikiami dirba arba gali būti veikiami asbesto dulkių. Atsitiktinio ir mažo intensyvumo asbesto veikimo nustatymo pavyzdžiu ir patarimais galės pasinaudoti fiziniai asmenys, vykdantys asbestcemenčio medžiagų priežiūrą ir šalinimą.
Atsiųsti leidinį
Įvairių veiksnių kancerogeniškumo žmogui įvertinimas (remiantis tarptautinio vėžio tyrinėjimo centro duomenimis)
S. Uleckienė, D. Zabulytė
Tarptautinio bendradarbiavimo svarba asbesto poveikio tyrimams ir prevencijai
Tarptautinio seminaro pranešimų medžiaga, Higienos institutas, Vilnius, 2007, 23 p.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Respublikos Vyriausybės susitarimą „Dėl bendradarbiavimo išsimokslinimo, mokslo ir kultūros srityje“ ir vykdant tarptautinį projektą „Tyrimo duomenų surinkimo modernizavimas ir statistinių biomedicininių metodų panaudojimas asbesto ir sunkiųjų metalų tyrimams“, Higienos institute organizuotas tarptautinis seminaras asbesto poveikio prevencijos aktualijoms Lietuvoje aptarti. Seminarą ir leidinio leidybą rėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Seminaro pranešimų autoriai: dr. R. Jankauskas, prof. dr. V. Yatsenko, dr. G. Smolianskienė, D. Adamonienė, A. Romanov. Diskusijose dalyvavo Nacionalinio Ukrainos technikos universiteto, Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenes sveikatos departamento, Valstybinės darbo inspekcijos ir Valstybinio aplinkos sveikatos centro specialistai. Leidinyje pateikta pranešimų medžiaga ir seminaro rekomendacijos.
Higienos institutas, metodinė medžiaga, „Visuomenės sveikata“, 3(38), Vilnius, 2007,  53–63 p.

Metodinė medžiaga parengta atnaujinus ir papildžius 1998 metais tokiu pat pavadinimu išleistą leidinį (aut. S. Uleckienė). Tęsiant mokslinius tyrinėjimus buvo sukauptos naujos žinios apie kancerogeninius veiksnius, papildyti jų sąrašai ar peržiūrėtas kai kurių ankstesnis vertinimas. Naviko profilaktikai ir net ankstyvai diagnostikai vykdyti būtini tikslūs duomenys apie tai, kas gali sukelti piktybinius navikus žmonėms. Tai įgalina imtis priemonių pašalinti navikus sukeliančius veiksnius iš aplinkos ar bent mažinti jo koncentraciją, ieškoti kitų apsisaugojimo priemonių. Duomenys apie kancerogeninius veiksnius leidinyje pateikti remiantis Tarptautinio vėžio tyrinėjimo centro (Prancūzija, Lionas) anglų kalba leidžiamų monografijų duomenimis.