Bendrųjų reikalų skyrius

Skyriaus veiklos tikslai:
 • užtikrinti HI pastatų, patalpų, inventoriaus, įrengimų ūkinę ir techninę priežiūrą bei energetinių sistemų eksploataciją ir remontą, tvarkyti energetinių resursų apskaitą; HI teritorijos ir patalpų priežiūros pagal priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus vykdymą; darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų vykdymą HI; 
 • užtikrinti HI kompiuterių techninės ir programinės įrangos veikimą, HI darbuotojų aprūpinimą reikalingomis materialinėmis ir techninėmis priemonėmis, paslaugomis ir darbais; 
 • užtikrinti, kad HI prekių, paslaugų ir darbų pirkimai būtų vykdomi pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus; 
 • užtikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą HI;
 • užtikrinti HI išorinę ir vidinę komunikaciją;       
 • užtikrinti HI padalinių aptarnavimą rengiant, organizuojant seminarus, tobulinimo kursus ir kitus HI renginius;         
 • užtikrinti Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos (toliau – CDMEK) techninį aptarnavimą.

Skyrius, įgyvendindamas nurodytus tikslus, atlieka šias funkcijas:

 • vykdo HI pastatų, patalpų, inventoriaus, įrengimų ūkinę ir techninę priežiūrą:
 • organizuoja pastato energetinių sistemų savalaikį jų parengimą darbui, aptarnavimą ir profilaktiką, užtikrina, kad kuo ekonomiškiau ir efektyviau būtų naudojami visi energetiniai bei materialiniai ištekliai, veda jų apskaitą ir kontroliuoja panaudojimą;
 • organizuoja HI teritorijos ir patalpų priežiūrą pagal priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus;
 • vykdo civilinės, priešgaisrinės ir darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, organizuoja teisės aktų, reglamentuojančių civilinę, priešgaisrinę ir darbuotojų saugą, reikalavimų vykdymą;
 • tiria nelaimingus atsitikimus, įvykusius darbe ar pakeliui į / iš darbo bei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengia su nelaimingais atsitikimais susijusius dokumentus;
 • planuoja HI kompiuterių techninės ir programinės įrangos poreikį bei rengia kompiuterių techninės ir programinės įrangos įsigijimo technines specifikacijas, atlieka HI kompiuterių techninės ir programinės įrangos diegimą ir priežiūrą, teikia informaciją ir konsultuoja HI darbuotojus darbo kompiuteriais klausimais;
 • organizuoja HI aprūpinimą ūkiniu-techniniu inventoriumi, kompiuterine-informacine technika, kanceliarinėmis ir kitomis prekėmis, paslaugomis ir darbais, vykdo tinkamą materialinių vertybių apskaitą, eksploataciją, nurašymą, dalyvauja inventorizuojant HI materialines vertybes;
 • nustatyta tvarka bei terminais sudaro ir paskelbia einamųjų finansinių metų pirkimų planą;
 • organizuoja HI atliekamus viešuosius pirkimus;
 • vertina teisės aktų projektus ir teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą; atstovauja HI institucijose, įstaigose ar įmonėse klausimais, susijusiais su asmens duomenų apsauga; konsultuoja HI darbuotojus asmens duomenų apsaugos (tvarkymo) srityje; bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant asmens duomenų apsaugos klausimus;
 • teikia išvadas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, susijusių su informacine visuomene, elektronine valdžia ir informacinių ir ryšių technologijomis, projektų;
 • planuoja, organizuoja ir vykdo HI išorinę komunikaciją su HI steigėju, suinteresuotomis institucijomis ir visuomene; planuoja, organizuoja ir vykdo HI vidinę komunikaciją;
 • administruoja ir nustatyta tvarka atnaujina HI internetinę svetainę, organizuoja HI leidinių leidybą, aptarnauja HI padalinius rengiant, organizuojant seminarus, tobulinimo kursus ir kitus HI renginius; kuria ir administruoja HI informacijos archyvavimo sistemas;
 • vykdo CDMEK sekretoriato funkcijas;
 • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, HI direktoriaus, HI direktoriaus pavaduotojų pavedimus.

Daugiau informacijos galite gauti telefonu (8 5) 262 6406 arba el. paštu: jurate.miceikiene@hi.lt