Duomenų teikimas

Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro (toliau – Registras) duomenis teikia Registro tvarkytojas – Higienos institutas Registro nuostatų nustatyta tvarka.

Registre tvarkomi duomenys numatyti Registro nuostatuose. Registre tvarkomi konfidencialūs duomenys apie mirusius asmenis: mirusiojo vardas ir pavardė, mirusiojo asmens kodas, mirusiojo gyvenamoji vieta.

Registro duomenų bazėje yra kaupiama ne tik oficialioje statistikoje mirtingumo duomenims analizuoti naudojama  pagrindinė mirties priežastis, bet ir visos kitos ligos (būklės) įrašytos medicininiame mirties liudijime, t. y. dauginės mirties priežastys. 

Registro nuasmeninti ir apibendrinti duomenys yra vieši ir teikiami neatlygintinai valstybės ir savivaldybės institucijoms, mokslo įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims.

Vieši apibendrinti duomenys skelbiami čia. 

Registro tvarkytojas Registre tvarkomus asmens duomenis teikia valstybės institucijoms ir asmenims, turintiems teisę juos gauti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka:

  • vienkartinio teikimo atveju – duomenys teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą. Prašyme turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, prašomų pateikti duomenų apimtis;
  • daugkartinio teikimo atveju – pagal duomenų teikimo su Registro tvarkytoju sutartis, kuriose nustatoma duomenų teikėjo ir gavėjo teisės, atsakomybė, duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų duomenų apimtis.

Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenų gavėjo rekomenduojama prašymo forma (atsiųsti)

Rekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registre, Kraujo donorų registre, Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registre, Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registre forma (atsiųsti) (šio prašymo forma tinkama Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenų subjektams – t. y. motinoms, pagimdžiusios negyvagimį arba naujagimį, kuris mirė pirmą gyvenimo savaitę ir dokumentą (medicininį mirties liudijimą) užpildžiusiam naudotojui).