Ekonominio planavimo skyrius

Skyriaus veiklos tikslai:

 • užtikrinti HI finansinių išteklių planavimą, paskirstymą ir tvarkymą;
 • užtikrinti ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų panaudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų tvarkymą;
 • užtikrinti HI finansų ir personalo valdymą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, atsižvelgiant į Finansų ministerijos metodines rekomendacijas;
 • užtikrinti personalo priėmimo, perkėlimo ir atleidimo bei kitas HI direktoriaus priskirtas personalo valdymo funkcijas;
 • užtikrinti korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.

Skyrius, įgyvendindamas nurodytus tikslus, atlieka šias funkcijas:

 • rengia biudžeto projektus, planuoja HI skirtų valstybės biudžeto lėšų ir kitų lėšų panaudojimą;
 • koordinuoja ir rengia HI strateginio veiklos plano projektą, biudžeto projektą, sudaro ir teikia išlaidų sąmatas pagal programas, finansavimo šaltinius, ekonominę klasifikaciją, valstybės funkciją, paskirstytas ketvirčiais;
 • kontroliuojant biudžeto lėšų sąmatų vykdymą, analizuoja informaciją apie biudžeto lėšų naudojimą, prireikus teikia siūlymus HI direktoriui dėl jų perskirstymo ir programų sąmatų tikslinimo;
 • rengia HI biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių vykdymo bei kitas ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais ir teikia jas asignavimų valdytojams bei kitoms institucijoms pagal kompetenciją;
 • kontroliuoja HI skirtų valstybės biudžeto asignavimų ir kitų HI pervestų lėšų racionalų panaudojimą pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;
 • teikia duomenis į valstybinę biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemą (VBAMS);
 • tikrina darbo priemonių ir turto, perduoto pagal panaudos sutartis, inventorizavimo, apskaitos duomenų teisingumą;
 • vykdo darbo užmokesčio analizę ir HI veiklos bei etatų ekonominį pagrindimą, strateginių ir metinių planų vykdymui įgyvendinti reikalingų materialinių, žmogiškųjų ir finansinių išteklių skaičiavimus;
 • koordinuoja ir vykdo personalo priėmimo, perkėlimo ir atleidimo bei kitas HI direktoriaus priskirtas personalo valdymo funkcijas;
 • rengia dokumentus, susijusius su darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio fondo bei kitų išlaidų planavimu, biudžeto sudarymu ir vykdymu, projektus;
 • rengia ir teikia NBFC su HI darbuotojų darbo užmokesčio, atostogų suteikimu bei komandiruočių įforminimu susijusius reikiamus dokumentus;
 • teikti informaciją ir dokumentus Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – NBFC) atsakingam asmeniui apie personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų bei apie kitus darbo sutarčių pasikeitimus;
 • kontroliuoja HI darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą, patikrina, ar laiku pateikiama NBFC;
 • atsako už NBFC visose ataskaitose pateiktos informacijos teisingumą, prieš teikiant HI direktoriui;
 • rengia išvadas ir pasiūlymus dėl HI padalinių parengtų sutarčių, įsakymų projektams finansų valdymo ir juridinės technikos klausimais;
 • vykdo korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo funkcijas.

Daugiau informacijos galite gauti telefonu (8 5) 261 7278 arba el. paštu: jolanta.salvinska@hi.lt