Mirties priežasčių registro duomenų teikimas

Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenų teikimas

Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro (toliau – Registras) duomenis teikia Registro tvarkytojas – Higienos institutas Registro nuostatų nustatyta tvarka.

Registre tvarkomi duomenys numatyti Registro nuostatuose. Registre tvarkomi konfidencialūs duomenys apie mirusius asmenis: mirusiojo vardas ir pavardė, mirusiojo asmens kodas, mirusiojo gyvenamoji vieta.
 
Registro nuasmeninti ir apibendrinti duomenys yra vieši ir teikiami neatlygintinai valstybės ir savivaldybės institucijoms, mokslo įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims.
 
Vieši apibendrinti duomenys skelbiami:

Registro tvarkytojas Registre tvarkomus asmens duomenis teikia valstybės institucijoms ir asmenims, turintiems teisę juos gauti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka:

  • vienkartinio teikimo atveju – duomenys teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą. Prašyme turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, prašomų pateikti duomenų apimtis;
  • daugkartinio teikimo atveju – pagal duomenų teikimo su Registro tvarkytoju sutartis, kuriose nustatoma duomenų teikėjo ir gavėjo teisės, atsakomybė, duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų duomenų apimtis.