Asmens duomenų tvarkymas Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registre

Nuo 2018 m. gegužės 25 d., įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registre (toliau – Registras) asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šio reglamento reikalavimais ir kitais teisės aktais:

  • Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 709 „Dėl Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“ (atsiųsti);
  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-800 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (įsakymas); 
  • Higienos instituto direktoriaus įsakymas „Dėl Higienos instituto direktoriaus 2019 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-42 „Dėl Rekomenduojamos prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) Higienos instituto tvarkomuose registruose ir vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje tvirtinimo“ pakeitimo“ (įsakymas) (įsakymo pakeitimas)
  • Rekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registre forma (atsiųsti (word)

Kas yra duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas?

Registro valdytoja ir asmens duomenų valdytoja – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, juridinio asmens kodas 188603472, Vilniaus g. 33, 01402 Vilnius, tel. (8 5) 268 5110, el. p. [email protected]. Jos paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. (8 5) 266 1499, el. p. [email protected].

Pagrindinis Registro tvarkytojas ir asmens duomenų tvarkytojas – Higienos institutas, juridinio asmens kodas 111958286, Studentų g. 45A, 08107 Vilnius, tel. (8 5) 262 4583, el. p. [email protected].
Higienos instituto duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. (8 5) 212 2574, el. p.: [email protected][email protected].

Kokiais tikslais Registre tvarkomi asmens duomenys?

Asmens duomenų tvarkymo Registre tikslas – užtikrinti duomenų apie Registro objektą išsamumą ir teisingumą.

Koks asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Asmens duomenų tvarkymo Registre teisinis pagrindas – Žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo 151 str. ir Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 709 „Dėl Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“. Asmens duomenų pateikimas Registrui yra privalomas ir numatytas minėtuose teisės aktuose.

Kokie asmens duomenys tvarkomi Registre?

1. Motinos, pagimdžiusios negyvagimį arba naujagimį, kuris mirė pirmą gyvenimo savaitę;
2. Dokumentą (medicininį mirties liudijimą) užpildžiusio naudotojo duomenys.

Registre tvarkomų asmens duomenų sąrašas nurodytas Registro nuostatų 12.1.33.1–12.1.33.5 ir 12.2.2.17.1–12.2.2.17.3 papunkčiuose.

Kas yra naudotojų asmens duomenų gavėjai?

Naudotojų asmens duomenys neteikiami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

Kiek laiko Registre saugomi asmens duomenys?

Asmens duomenys sunaikinami praėjus 6 mėnesiams nuo kalendorinių metų, kuriais įregistruotas Registro objektas, pabaigos.

Kokias teises turi duomenų subjektas?

1. Duomenų subjekto teisės, susijusios su informavimu apie jo asmens duomenų tvarkymą, supažindinimu su tvarkomais savo asmens duomenimis ir reikalavimu ištaisyti savo asmens duomenis arba teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą įgyvendinamos, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-800 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

2. Duomenų gavėjai, duomenų subjektai, registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojai, kiti asmenys turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius duomenis. Gavęs šį reikalavimą, Registro tvarkytojas privalo per 5 darbo dienas nuo reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo ištaisyti nurodytus netikslumus ir informuoti apie tai netikslius duomenis ištaisyti reikalavusį asmenį.

3. Pateikti skundą dėl jo duomenų tvarkymo Valstybinei asmens duomenų inspekcijai.
Informacija apie skundų pateikimą ir nagrinėjimą – Skundų nagrinėjimas | Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (lrv.lt).

Iš kokių šaltinių Registras gauna asmens duomenis?

1. Civilinės metrikacijos įstaigų;
2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų;
3. Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų.

Informacija atnaujinta 2023-03-22.