• Titulinis
 • Padaliniai -> Komunikacijos skyrius

Komunikacijos skyrius

Skyriaus  veiklos tikslai:

 • užtikrinti Higienos instituto (toliau – HI) išorinę ir vidinę komunikaciją;
 • organizuoti specialistų savišvietą;
 • sisteminti ir viešinti informaciją apie HI vykdomas veiklas;
 • užtikrinti, kad HI parengti dokumentai atitiktų kalbos kultūros reikalavimus ir Dokumentų rengimo taisykles.

Skyrius, įgyvendindamas nurodytus tikslus, atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja leidinių leidybą ir platinimą;
 • organizuoja savišvietai skirtos medžiagos rengimą ir publikavimą;
 • HI direktoriaus pavedimu, kitų padalinių prašymu platina informaciją, susijusią su HI veikla;
 • HI padalinių pateiktos informacijos pagrindu rengia informacinius pranešimus;
 • inicijuoja ir kontroliuoja informacijos pateikimą HI interneto svetainei;
 • sistemina ir skleidžia Lietuvos ir užsienio šalių gerąją praktiką mokslo ir asmens sveikatos priežiūros praktikos srityse;
 • administruoja ir nustatyta tvarka atnaujina HI interneto svetainę;
 • konsultuoja HI padalinių darbuotojus, kad jų parengti dokumentai atitiktų kalbos kultūros reikalavimus ir Dokumentų rengimo taisykles;
 • tikrina HI parengtų dokumentų projektus, kad jie atitiktų kalbos kultūros reikalavimus ir Dokumentų rengimo taisykles;
 • rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus su Komunikacijos skyriaus funkcijomis susijusiais klausimais;
 • pagal kompetenciją dalyvauja HI ir kitų institucijų darbo, derybų ar kitų grupių ar komisijų veiklose, taip pat pasitarimuose;
 • nustatyta tvarka parengia ir pristato veiklos rezultatus ir ataskaitas;
 • vykdo kitas HI direktoriaus laikinai pavestas funkcijas.

Daugiau informacijos mob. (8 5) 262 9931 arba [email protected].