• Titulinis
  • Veiklos sritys -> Technologijų vertinimas -> Prioritetai

Prioritetų nustatymas

Literatūroje skiriami trys vertintinų sveikatos technologijų atrankos etapai, taikomi STV agentūrose.
Pirmame etape renkamos vertintinos sveikatos technologijos arba sveikatos temos. Praktikoje paplitę du vertintinų sveikatos technologijų arba sveikatos temų siūlymo būdai: a) viešas – vertintinas temas siūlo ne tik sprendimų priėmėjai, politikai, tačiau ir visos suinteresuotosios šalys, gyventojai ir kiti asmenys; b) uždaras – vertintinos sveikatos technologijos nustatomos atsižvelgiant tik į spendimų priėmėjų užsakymus.
Antrajame etape STV agentūros sudaryta darbo grupė atlieka gautų siūlymų tikslinimą. Tikslinama pasitelkiant preliminarias literatūros apžvalgas, kurių metu siekiama identifikuoti reikalingų įrodymų mastą arba trūkumą nagrinėjamoje srityje.
Trečiajame etape nustatomos vertintinos sveikatos technologijos ir (arba) jų vertinimo svarbos eiliškumas (prioritetas) pagal iš anksto sutartus prioritetų nustatymo kriterijus, pavyzdžiui, ligos našta (paplitimo populiacijoje mastas, ekonominė našta), vertintinos technologijos alternatyvos, potencialus klinikinis efektas ir kt.
 
Pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujantis  atrenkamos vertintinos sveikatos technologijų temos:
i) tema patenka į suplanuotą prioritetinių tyrimų krypčių sąrašą;
ii) tema yra aktuali (problemos mastas, galimybė pagerinti situaciją);
iii) tema yra tinkama (vertinimą galima atlikti per metus).
 
Vertinimui pasiūlytas sveikatos technologijas ir sveikatos temas tikslina STV agentūrose sudarytos grupės, kurios parengia paieškos protokolą ir nustato vertinamos sveikatos technologijos apimtis (DACEHTA, IQWiG, KCE). NICE ir SBU atlieka preliminarią literatūros apžvalgą, siekdamos įvertinti vertinimui pasiūlytos sveikatos technologijos (temos) esamų įrodymų mastą.
Belgijos KCE pasiūlytą sveikatos technologijų sąrašą patikslina, tikrindamas temų atitikimą metinėje sveikatos technologijų vertinimo programoje patvirtintoms tyrimų kyptims. Vokietijos IQWiG projekto grupė formuluoja pagrindinius tiriamosios srities klausimus, kuriuos suderina su užsakovais (ir, jei reikia, išoriniais ekspertais). SBU, prieš inicijuodamas vertinimo projektą, įvertina mokslinės literatūros įrodymų mastą nagrinėjama tema (arba identifikuoja įrodymų trūkumą). NICE nustato kiekvienos vertintinos sveikatos technologijos apimtis ir pagrindinius (specifinius) analizuojamus klausimus, pavyzdžiui, populiacija, intervencijos, su kuriomis bus lyginama vertinama intervencija, intervencijos tikslinės grupės. Galutinis sprendimas dėl vertintinos sveikatos technologijos apimties ir nagrinėjamų aspektų priimamas konsultuojantis su įvairiomis suinteresuotomis šalimis bei atsižvelgiant į gautus komentarus ir pasiūlymus.

Vertintinas visuomenės sveikatos technologijas galima būtų atsirinkti dviem etapais:

1)  pasirinkti aktualiausias visuomenės sveikatos problemas (sritis), atsižvelgiant į kriterijus (pavyzdžiui, sergamumo ar mirtingumo rodikliai, sveikatos rizikos veiksnių paplitimas populiacijoje), ir tada vertinti visuomenės sveikatos technologijas, naudojamas sprendžiant šias problemas;
2) lyginti vienoje pasirinktoje srityje (pavyzdžiui, rūkymo prevencija) įvairias visuomenės sveikatos priežiūros technologijas ir jas prioritetizuoti pagal nustatytus kriterijus, įvertinant, kurią visuomenės sveikatos priežiūros technologiją, sprendžiant konkrečią visuomenės sveikatos problemą, tikslingiausia vertinti (pavyzdžiui, reikia informacijos apie intervencijos veiksmingumą / neveiksmingumą; efektyvumą ir pan.).
 
Siekiant, kad visuomenės sveikatos technologijų prioritetų nustatymo metodika būtų įgyvendinama praktikoje ir duotų tokius rezultatus, kokių tikimasi, turi būti pasirinktas tinkamas metodas (prioritetizavimo procesas). Literatūroje pateikiama nemažai vertinimo procese taikomų metodų ir jų praktinio pritaikymo pavyzdžių. Tačiau, konkretus metodas turi būti pasirenkamas įvertinus visas aplinkybes. Visuomenės sveikatos technologijų apimtys didelės, jas taiko skirtingos institucijos, todėl visuomenės sveikatos technologijų prioritetų nustatymui siūlytinas nominalios grupės metodas – šis metodas naudingas pradinėse prioritetizavimo etapuose, kada iškyla poreikis sugeneruoti daug idėjų turint nedaug laiko ir kada svarbi daugelio asmenų nuomonė. Be to, nominalios grupės metodo procesas leidžia išvengti vieno asmens dominavimo, o rezultatai – iš prioritetizuotos temos yra visos darbo grupės darbo rezultatas. Pats prioritetų nustatymo procesas turi atitikti visuomenės sveikatos technologijų prioritetizavimą atliekančios institucijos tikslus, skiriamus asignavimus ir į prioritetų nustatymą įtraukiamų asmenų lūkesčius – į šį procesą turėtų būti įtraukiami asmenys iš skirtingų institucijų, taip pat mokslo įstaigų atstovai. Nominalios grupės metodą, kaip vieną iš darbo metodų, naudoja ir Ligų prevencijos ir kontrolės centras, Pasaulio sveikatos organizacija ir kai kurios sveikatos technologijų prioritetizavimą atliekančios ir sveikatos technologijas vertinančios agentūros.
 
Parengta prioritetinių visuomenės sveikatos priežiūros technologijų nustatymo metodika buvo išbandyta seminaro-diskusijos metu, taikant nominalios grupės metodą. Nominalią grupę sudarė administratoriai, sveikatos politikai, mokslininkai, visuomenės sveikatos ir kiti specialistai iš įvairių institucijų (Sveikatos apsaugos ministerijos, Higienos instituto, Nacionalinės sveikatos tarybos, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Vilniaus universiteto ir Visuomenės sveikatos biurų asociacijos).