Duomenų teikimas

1. Informacinės sistemos duomenis teikia Informacinės sistemos tvarkytojas – Higienos institutas Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos nuostatų nustatyta tvarka.
2. Informacinės duomenys yra vieši ir teikiami asmenims, turintiems Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą teisę juos gauti.
3. Informacinės sistemos duomenys duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai.
4. Informacinės sistemos duomenys teikiami:
  • vienkartinio teikimo atveju – pagal duomenų gavėjo prašymą (prašymo pavyzdys), patvirtintą Higienos instituto direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-152 „Dėl Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos duomenų gavėjų registravimo taisyklių patvirtinimo“.
  • daugkartinio teikimo atveju – pagal duomenų teikimo sutartis, kuriose nustatoma duomenų teikėjo ir gavėjo teisės, atsakomybė, duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų duomenų apimtis.
  • sveikatos statistinių duomenų portale http://stat.hi.lt – portale skelbiami apdoroti duomenys apie traumas ir nelaimingus atsitikimus. Portale įvairiais pjūviais galima stebėti ir analizuoti sveikatos statistinius duomenis ir rodiklius, jų tendencijas ir struktūrinius pokyčius.