• Titulinis
  • Veiklos sritys -> Technologijų vertinimas -> Užsienis ir visuomenės sveikatos technologijos

Užsienio šalių patirtis visuomenės sveikatos technologijų srityje

 

Per pastaruosius penkiasdešimt metų STV agentūrų skaičius Europoje ženkliai išaugo. Tai lėmė glaudesnis šalių tarptautinis bendradarbiavimas, kuris sudarė palankias sąlygas naujai besikuriančioms ir jau veikiančioms STV agentūroms dalintis gerąja veiklos patirtimi. STV institucionalizavimosi procesas įgalino šalis formuoti moksliniais įrodymais grindžiamą sveikatos politiką ir siekti geriausio technologijų teikiamos naudos (sveikatos) ir kaštų santykio. Europos šalys yra skirtingose STV institucionalizavimosi stadijose. Kai kurios šalys, pavyzdžiui, Švedija ir Jungtinė Karalystė, kuriose STV agentūros buvo įkurtos atitinkamai 1987 m. – SBU (Švedija) ir 1999 m. – NICE (Jungtinė Karalystė), turi sukaupusios ilgametę sveikatos technologijų vertinimo patirtį. Kitos šalys, pavyzdžiui, Kroatija, Liuksemburgas, Čekijos Respublika, sveikatos technologijų vertinimo veiklą dar tik pradeda.
 
STV yra plati sąvoka, apimanti įvairių sveikatos technologijų skirtingus vertinimo aspektus, todėl vertinimo apimtys skirtingose šalyse skiriasi ir priklauso nuo šalyje formuojamų prioritetų ir taikomų vertinimo metodų. Skirtingą STV praktiką šalyse lemia daug veiksnių: šalies turimi ištekliai, kultūra, vertinamų technologijų tipai, rengiamų ataskaitų būdai, sveikatos sistemų ir jų socialinės-ekonominės aplinkos ypatumai. Svarbų vaidmenį STV plėtros procese atlieka ir suinteresuotosios šalys: politikos formuotojai, draudėjai, medikai, epidemiologai, sveikatos paslaugų tyrėjai, visuomenė. Skirtingai besivystanti STV praktika lėmė STV agentūrų Europos šalyse veiklos netolygumus – vienose šalyse STV agentūros veikia regioniniame lygmenyje, kitose – nacionaliniame lygmenyje. Kelios šalys išsiskiria ligoninės struktūros lygmenyje funkcionuojančiomis agentūromis (angl. hospital-based), kurių veikla orientuota į ligoninių valdymo ir klinikinių / medicininių gairių rengimą.
 
Nacionaliniame ir regioniniame lygmenyse veikiančių STV agentūrų tikslinės auditorijos yra atitinkamo lygmens sprendimus priimančios institucijos. Nacionaliniame lygmenyje veikiančios agentūros siekia padėti priimti makro lygmens sprendimus, pavyzdžiui, sprendimus, susijusius su sveikatos technologijos prieinamumu (vertinamas technologijos priimtinumas, finansavimo valstybės / draudimo lėšomis tikslingumas), taip pat sprendimus, susijusius su sveikatos paslaugų organizavimu. Tokio pobūdžio sprendimai paliečia dideles žmonių grupes. Tačiau tuo pat metu dalis agentūrų veiklos skirta mikro lygmens sprendimams, t. y. paslaugų teikėjų sprendimams dėl technologijos taikymo klinikinėje praktikoje priimti.
 
Nacionalinė Švedijos STV agentūra (SBU) vertinimo rezultatais suinteresuotomis tikslinėmis grupėmis įvardija sveikatos priežiūros specialistus, administratorius, sveikatos politikus, taip pat pacientus ir jų šeimas. Ispanijoje tikslinės grupės įvardijamos regiono lygmenyje.