• Titulinis
  • Veiklos sritys > Visuomenės sveikata > Visuomenės sveikatos technologijų centras ir Sveikatos stiprinimo centras

Visuomenės sveikata

VISUOMENĖS SVEIKATOS TECHNOLOGIJŲ CENTRAS

Centro tikslas – plėtoti visuomenės sveikatos netolygumų tyrimus bei visuomenės sveikatos priežiūros technologijų, profesinės sveikatos priežiūros technologijų vertinimą, rengti ir išbandyti inovatyvias intervencijas visuomenės sveikatos priežiūros praktikoje.

Centras, įgyvendindamas nurodytą tikslą, vykdo šias funkcijas:

  • atlieka visuomenės sveikatos netolygumų, sąlygojamų socialinių, ekonominių, kultūrinių, aplinkos, gyvensenos ir kitų veiksnių, tyrimus ir vertinimą;
  • atlieka visuomenės sveikatos priežiūros, profesinės sveikatos priežiūros technologijų vertinimą;
  • rengia ir išbando inovatyvias intervencijas visuomenės sveikatos priežiūros praktikoje;
  • tvarko žinybinį Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registrą;
  • pagal kompetenciją atlieka sveikatos strategijų ir programų priemonių vertinimą;
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų bei programų projektų, galinčių turėti įtakos visuomenės sveikatai;
  • savo veiklos srityje vykdo informacijos sklaidą, dalyvauja rengiant sveikatos specialistus bei tobulinant jų profesinę kvalifikaciją, sudaro sąlygas teikti mokomąją praktiką aukštųjų mokyklų studentams ir kitiems klausytojams;
  • pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo neformalųjį švietimą savo veiklos srityje;
  • Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis savo veiklos srityje.

Centro vadovė – dr. Rolanda Valintėlienė, tel. (8 5) 261 8390, el. paštas [email protected].

SVEIKATOS STIPRINIMO CENTRAS

Sveikatos stiprinimo centras vykdo veiklą sveikos gyvensenos skatinimo, neinfekcinių ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, sveikatą palaikančios plėtros, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo, vaikų ir jaunimo sveikatos saugos ugdymo, sveikos mitybos, maisto saugos, fizinio aktyvumo ir kitose visuomenės srityse.

Plačiau Sveikatos stiprinimo centro interneto svetainėje www.smlpc.lt
 
PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

Psichikos sveikatos centro
 veiklos tikslas – vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų  sergamumą psichikos ligomis bei savižudybių skaičių, gerinti visuomenės ir individo psichikos sveikatą, mokyti sveikos gyvensenos įgūdžių.
 
Plačiau Psichikos sveikatos centro interneto svetainėje https://vpsc.lrv.lt/.