Mirties atvejų ir jų priežasčių stebėsenos skyrius

Mirties atvejų ir jų priežasčių stebėsenos skyrius yra atsakingas už Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro tvarkymą Higienos institute.  
 
Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras (toliau – Registras) veiklą pradėjo 2010 m. sausio 1 d. Registro įsteigimo pagrindas – Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo 151 straipsnio 2 dalis. Registras įsteigtas ir jo nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 709 „Dėl Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“
 
Registro valdytojas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, juridinio asmens kodas 188604574, buveinės adresas: Vilniaus g. 33, Vilnius.
 
Registro tvarkytojas – Higienos institutas, juridinio asmens kodas 111958286, Didžioji g. 22, Vilnius.
 
Registro objektas – Lietuvos Respublikos teritorijoje mirusių asmenų ir Lietuvos Respublikos piliečių, mirusių užsienyje, mirties atvejai ir priežastys.

Registro paskirtis – registruoti Lietuvos Respublikos teritorijoje mirusių asmenų ir Lietuvos Respublikos piliečių, mirusių užsienyje, mirties atvejus ir priežastis, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims Registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus Registro tvarkymo veiksmus.

Duomenų teikėjai – civilinės metrikacijos įstaigos, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos.

Registro duomenų bazėje yra kaupiama ne tik oficialioje statistikoje mirtingumo duomenims analizuoti naudojama  pagrindinė mirties priežastis, bet ir visos kitos ligos (būklės) įrašytos medicininiame mirties liudijime, t. y. dauginės mirties priežastys. 
 
Higienos instituto direktoriaus įsakymas „Dėl rekomenduojamos prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) Higienos instituto tvarkomuose registruose ir vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje tvirtinimo" (atsiųsti)
Rekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registre, Kraujo donorų registre, Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registre, Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registre forma (word)
 
Bendra informacija teikiama tel. (8 5) 277 3304 arba el. p. ruta.ustinaviciene@hi.lt
 
Konsultacijos dėl medicininio mirties liudijimo pildymo teikiamos tel. (8 5) 277 3305 arba el. p. vile.ciceniene@hi.lt.
 

Asmens duomenų tvarkymas

Duomenų teikimas

Statistinė informacija

Metodinė informacija

Teisinė informacija