Higienos instituto nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Higienos institutas (toliau – Institutas) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinė įstaiga.
2. Instituto paskirtis – įgyvendinanti valstybės funkcijas Lietuvos gyventojų sveikatos būklės ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos stebėsenos, visuomenės sveikatos netolygumų ir visuomenės sveikatos priežiūros technologijų vertinimo, darbo aplinkos poveikio sveikatai tyrimų ir profesinės sveikatos priežiūros technologijų vertinimo srityse.
3. Institutas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099), Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu (Žin., 2002, Nr. 56-2225), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
4. Instituto savininkė yra valstybė. Instituto savininkės teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija). Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimai įforminami raštu. Sveikatos apsaugos ministerija, kaip įstaigos savininkės teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, turi šias teises ir pareigas:
4.1. tvirtina Instituto nuostatus;
4.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Instituto vadovą;
4.3. priima sprendimą dėl Instituto buveinės pakeitimo;
4.4. priima sprendimą dėl Instituto reorganizavimo ar likvidavimo;
4.5. priima sprendimą dėl Instituto filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
4.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
4.7. sprendžia kitus įstatymuose, kituose teisės aktuose ir nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
5. Institutas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir pavadinimu „Higienos institutas“.
6. Instituto interneto tinklalapis, kuriame skelbiami vieši pranešimai, yra www.hi.lt.
7. Instituto veikla finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimais, taip pat kitomis teisėtai įgytomis lėšomis.
8. Instituto nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

II. INSTITUTO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

9. Instituto veiklos tikslai:
9.1. plėtoti Lietuvos gyventojų sveikatos ir jai įtaką darančių veiksnių stebėseną, vertinimą ir kurti bei tvarkyti visuomenės sveikatos registrus ir informacines sistemas;
9.2. plėtoti visuomenės sveikatos netolygumų tyrimus bei visuomenės sveikatos priežiūros technologijų vertinimą, rengti ir išbandyti inovatyvias intervencijas visuomenės sveikatos priežiūros praktikoje;
9.3. plėtoti darbo aplinkos poveikio sveikatai tyrimus bei profesinės sveikatos priežiūros technologijų vertinimą, rengti ir išbandyti inovatyvias intervencijas profesinės sveikatos priežiūros praktikoje.
10. Institutas, įgyvendindamas nurodytus tikslus, vykdo šias funkcijas:
10.1. vykdo Lietuvos gyventojų sveikatos būklės ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodiklių stebėseną; 
10.2. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo sveikatos srities valstybės ir žinybinių registrų ir informacinių sistemų tvarkytojų funkcijas, teikia siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl sveikatos srities valstybės registrų ir informacinių sistemų;
10.3. atlieka visuomenės sveikatos netolygumų, nulemtų socialinių, ekonominių, kultūrinių, aplinkos, gyvensenos ir kitų veiksnių, tyrimus ir visuomenės sveikatos priežiūros technologijų vertinimą;
10.4. rengia ir išbando inovatyvias intervencijas visuomenės sveikatos priežiūros praktikoje;
10.5. atlieka darbo aplinkos poveikio sveikatai tyrimus ir profesinės sveikatos priežiūros technologijų vertinimą;
10.6. rengia ir išbando inovatyvias intervencijas profesinės sveikatos priežiūros praktikoje;
10.7. pagal kompetenciją atlieka sveikatos strategijų ir programų priemonių vertinimą;
10.8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų bei programų projektų, galinčių turėti įtakos visuomenės sveikatai;
10.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant profesinės sveikatos priežiūros teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų bei programų projektų, galinčių turėti įtakos profesinės sveikatos priežiūrai;
10.10. savo veiklos srityje vykdo informacijos sklaidą, dalyvauja rengiant sveikatos specialistus bei tobulinant jų profesinę kvalifikaciją, sudaro sąlygas teikti mokomąją praktiką aukštųjų mokyklų studentams ir kitiems klausytojams;
10.11. pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo neformalųjį švietimą savo veiklos srityje;
10.12. Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis savo veiklos srityje;
10.13. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka privalomąjį savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos programų derinimą;
10.14. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos sekretoriato veiklą; 
10.15. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų pavestas funkcijas.
 
III. INSTITUTO TEISĖS

11. Institutas, siekdamas įgyvendinti jam numatytus veiklos tikslus ir vykdyti pagal kompetenciją nustatytas funkcijas, turi teisę:
11.1 gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų asmenų informaciją įstaigos kompetencijai priskirtais klausimais; 
11.2. sudaryti komisijas, darbo grupes Instituto kompetencijos klausimams spręsti, įtraukti į jas kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir  įstaigų,  asociacijų atstovus  ir specialistus (suderinęs su jų vadovais);
11.3. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412) bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudoti turtą ir juo disponuoti;
11.4. sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais  ir juridiniais asmenimis;
11.5. gauti paramą;
11.6. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir asociacijomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir organizacijomis;
11.7. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis naudoti Instituto darbuotojų kūrybinės veiklos rezultatus;
11.8. teisės aktų nustatyta tvarka teikti visuomenės ir profesinės sveikatos priežiūros paslaugas;
11.9. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų numatytomis teisėmis.
12. Įstaiga gali turėti ir kitų teisių, numatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.
 
IV. INSTITUTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

13. Instituto veikla organizuojama vadovaujantis Instituto nuostatais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtu ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Instituto metiniu veiklos planu.
14. Instituto darbo organizavimą reglamentuoja Instituto darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, padalinių nuostatai, darbuotojų pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina Instituto direktorius.
15. Institutui vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka į šias pareigas skiria ir iš jų atleidžia sveikatos apsaugos ministras. Instituto direktorius yra pavaldus ir atskaitingas sveikatos apsaugos ministrui.
16. Instituto direktorius:
16.1. organizuoja Instituto darbą, kad būtų įgyvendinami Instituto tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
16.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Instituto nuostatų;
16.3. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia instituto darbuotojus;
16.4. suderinęs su sveikatos apsaugos ministru, tvirtina Instituto struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
16.5. teikia ataskaitas apie Instituto metinių veiklos planų vykdymą;
16.6. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046) teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
16.7. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Instituto vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
16.8. Instituto darbo reglamento nustatyta tvarka leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;
16.9. sudaro sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis arba įgalioja sudaryti sutartis kitą Instituto darbuotoją;
16.10. už Instituto veiklą teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaito sveikatos apsaugos ministrui;
16.11. atlieka kitas su Instituto veikla susijusias funkcijas ir Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimus.

V. INSTITUTO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

17. Instituto valstybinį auditą atlieka Lietuvos  Respublikos valstybės kontrolė.
18. Instituto finansų kontrolė atliekama Instituto direktoriaus tvirtinamų Instituto finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.
19. Instituto direktorius yra atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą, ataskaitų rinkinių rengimą bei pateikimą nustatytu laiku, programų vykdymą, programų sąmatų sudarymą ir vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų sumų, apskaitos dokumentų išsaugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.
20. Instituto  metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę pagal kompetenciją atlieka Įstaigos direktorius ir Sveikatos apsaugos ministerijos struktūriniai padaliniai.
21. Instituto vidaus kontrolė ir vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu (Žin., 2002, Nr. 123-5540) ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais, auditą atlieka Sveikatos apsaugos ministerijos Vidaus audito departamentas.
 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Institutas pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
________________________
                                         
 
                                                                                                PATVIRTINTA
                                                                                                Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
                                                                                                2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V-1142
                                                                                                „Dėl Higienos instituto nuostatų patvirtinimo“