• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2009, 1 priedas

„Visuomenės sveikata“ 2009, 1 priedas

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys/Contents
 

Redakcijos skiltis

Radiacinės saugos priemonių plėtra ir tobulinimas – gyventojų apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės garantas

Originalūs straipsniai

Ignalinos ae darbuotojų optimizuotos dozės – alara programos įgyvendinimo rezultatas
Oleg Klepalov, Viktor Pletniov, Vladimir Achmedov

Pacientų dozimetrija mamografijoje: Lietuvos patirtis

Diana Adlienė, Jurgita Laurikaitienė, Inga Cibulskaitė, Marius Laurikaitis

Gama spinduliuote sukeltų chromosomų aberacijų dozės ir atsako kreivės sudarymas bei panaudojimas biologinei dozimetrijai
Birutė Gricienė, Gražina Slapšytė, Jūratė Mierauskienė

90sr akumuliacija Ignalinos ae regiono sausumos augaluose ir Drūkšių ežero makrofituose 2007–2008 m.
Ineta Gudelienė, Olga Jefanova

Ignalinos AE nuotekų ir Drūkšių ežero vandens toksinio poveikio vaivorykštiniam upėtakiui ankstyvoje ontogenezėje įvertinimas
Nijolė Kazlauskienė

Radiacinės saugos mokymo žinių poreikių analizė Lietuvoje
Olga Sevriukova, Ieva Lebednikienė, Jūratė Vaicekavičiūtė

Ignalinos AE aplinkos radioekologinės būklės įvertinimas prieš uždarant elektrinę (2007–2008 m.)
Danutė Marčiulionienė

Radionuklidų sklaidos paviršinio radioaktyviųjų atliekų kapinyno aplinkoje modelinė prognozė
Vaidotė Jakimavičiūtė-Maselienė, Jonas Mažeika

Drūkšių ežero ekotoksikologinės būklės įvertinimas naudojant augalus – testuojamuosius organizmus
Danguolė Montvydienė

Kalio trąšose esančių radionuklidų sukeliama efektinė apšvitos dozė
Donatas Butkus, Rytis Salys

90Sr ir 137Cs savitojo aktyvumo paprastosios pušies (Pinus sylvestris l.) medienoje vertinimas
Ingrida Pliopaitė Bataitienė, Donatas Butkus

Galimos paklaidos vertinant priimamus sprendimus dėl uždarytos paviršinės radioaktyviųjų atliekų saugyklos
Tatjana Nedveckaitė, Arūnas Gudelis, Vitold Filistovič, Nina Prokopčiuk

Būdingieji radionuklidai Ignalinos AE aplinkos vandens terpėse
Jonas Mažeika, Rimantas Petrošius, Žana Skuratovič

Radioaktyviosios taršos poveikis augalams
Stanislav Geras’kin, Alla Oudalova, Nina Dikareva, Eugene Mozolin, Julia Prytkova, Vladimir Dikarev, Elena Chernonog and Tatiana Novikova


Informacija straipsnių autoriams/Information to authors