• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2015, Nr. 4(71)

„Visuomenės sveikata“ 2015, Nr. 4(71)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents

Redakcijos skiltis

Ar bus gyvybinga visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistema Lietuvoje?

Literatūros apžvalgos

Suaugusių asmenų fiziniam aktyvumui skatinti taikomų intervencijų veiksmingumas: sisteminė apžvalga ir metaanalizė
Raimonda Janonienė, Ieva Radzevičiūtė, Aušra Sobutienė, Rolanda Valintėlienė

Fizinio aktyvumo skatinimo darbe intervencijos: sisteminė literatūros apžvalga
Lolita Pilipavičienė, Rūta Markevičė, Aušra Grigošaitienė, Marius Strička, Vaida Jakubynaitė, Birutė Pajarskienė

Norintiesiems mesti rūkyti telefonu teikiamų konsultacijų veiksmingumas: sisteminė apžvalga ir metaanalizė
Ieva Radzevičiūtė, Iveta Petraitytė, Raimonda Janonienė, Rasa Povilanskienė, Marius Strička

Darbuotojų psichikos sveikatą ir gerovę stiprinančios intervencijos
Jūratė Tamašauskaitė, Lolita Pilipavičienė, Rūta Markevičė, Dovilė Šorytė, Vilija Kuodytė, Aušra Grigošaitienė,
Marius Strička, Birutė Pajarskienė

Paauglių ir tėvų bendravimo šeimoje stiprinimas – pirmas žingsnis į sėkmingą paauglio rūkymo ir alkoholio vartojimo prevenciją: sisteminė straipsnių apžvalga
Dainora Širvytė

Originalūs straipsniai

Alkoholio vartojimo rizikos nustatymo ir trumposios konsultacijos taikymo Lietuvos pirminės asmens sveikatos
priežiūros įstaigose ekonominis vertinimas
Iveta Petraitytė, Raimonda Janonienė, Marius Strička

Mesti rūkyti norintiems asmenims telefonu teikiamų konsultacijų ekonominis vertinimas Lietuvoje
Iveta Petraitytė, Raimonda Janonienė

Europos Sąjungos šalyse veikiančių telefoninės pagalbos linijų metantiesiems rūkyti veiklos ypatumai
Raimonda Janonienė, Marius Strička

Suaugusių asmenų fizinį aktyvumą skatinančių intervencijų taikymo praktika Lietuvoje
Ieva Radzevičiūtė, Raimonda Janonienė, Rolanda Valintėlienė, Aušra Sobutienė

Darbingo amžiaus vilniečių fizinio aktyvumo ypatumai
Daina Juršytė, Šarūnas Alasauskas, Romualdas Gurevičius

16–18 metų paauglių sveikatai nepalankaus elgesio sąsajos su agresyvumu ir kompensaciniais sveikatos įsitikinimais
Gintarė Janarauskaitė, Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė

Visuomenės sveikatos praktikai

Baigtas projektas „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos
technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“

Projektas „Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos sistemos sukūrimas“

Projektas „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo,
poreikio planavimo sistemos sukūrimas“

Visuomenės sveikatos specialistų ir slaugos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

Fizinio aktyvumo skatinimas darbo vietose – gerosios patirties perdavimas


Informacija straipsnių autoriams / Information to authors