• Titulinis
  • Rekomendacijos > Visuomenės sveikata

Visuomenės sveikata

Operacinių žaizdų infekcijų prevencija
Metodinės rekomendacijos
G. Vizujė, A. Jurkevičienė
Higienos institutas, Vilnius, 2022, 31 p. 

 

Šiose metodinėse rekomendacijose pateikiama informacija apie operacinių žaizdų infekcijų rizikos veiksnius ir jų prevencijos priemones. 
Leidinys parengtas vadovaujantis mokslo įrodymais ir jais grįstomis kitų šalių rekomendacijomis. 
Metodinės rekomendacijos skirtos operacijose dalyvaujančiai komandai, t. y. gydytojams chirurgams, slaugytojams, anesteziologams, kitiems operacinės darbuotojams, taip pat sveikatos priežiūros darbuotojams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas pacientams pooperaciniu periodu, infekcijų kontrolės specialistams. 
Atsiųsti metodines rekomendacijas

Pneumonijų, susijusių su dirbtine plaučių ventiliacija, prevencija
Metodinės rekomendacijos
J. Kisielienė, G. Gargasienė
Higienos institutas, Vilnius, 2020, 27 p.

 

Metodinėse rekomendacijose pateikiamas hospitalinės pneumonijos apibrėžimas ir diagnozavimo kriterijai, pneumonijų išsivystymo mechanizmas ir rizikos veiksniai, taip pat informuojama apie epidemiologinę priežiūrą ir pneumonijų prevencijos priemones. 
Leidinys skirtas sveikatos priežiūros įstaigų infekcijų kontrolės specialistams ir kitiems darbuotojams, atsakingiems už hospitalinių infekcijų prevenciją ir skiriantiems / atliekantiems dirbtinę plaučių ventiliaciją sveikatos priežiūros  įstaigose.
Atsiųsti metodines rekomendacijas 

Sveikatos stiprinimo veikla ir jos vertinimo planavimas atvirąjį darbą su jaunimu vykdančiose įstaigose
Metodinės rekomendacijos
J. Avelytė, A. Jociutė, M. Izokaitis
Higienos institutas, 2019, 23 p. 

Metodinėse rekomendacijose pateikiama sveikatos stiprinimo samprata, aptariami sveikatai įtakos turintys veiksniai, pristatomos esminės su sveikatos stiprinimu susijusios veiklos atvirąjį darbą su jaunimu vykdančiose institucijose ir įvairių sričių bendradarbiavimas jas įgyvendinant, taip pat pristatomas sveikatos stiprinimo veiklos planavimo vertinimas.
Leidinys skirtas įstaigų specialistams, vykdantiems sveikatos stiprinimo veiklas, taip pat dirbantiems savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose. Jomis gali pasinaudoti ir kitų sričių specialistai, nevyriausybinių organizacijų darbuotojai ir tie, kurių veikla siejasi su jaunų žmonių sveikatos stiprinimu ir šios veiklos vertinimu.
Atsiųsti metodines rekomendacijas

Fizinio aktyvumo intervencijos teikimas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose
Metodinės rekomendacijos
G. Petronytė, A. Buckiūnienė, A. Beržanskytė
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 20 p.

 

Metodinėse rekomendacijose, parengtose remiantis užsienio šalių mokslo įrodymais, pateikiama informacijos apie fizinio aktyvumo (FA) intervenciją ir jos teikimo pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose (PAASPĮ) etapus. Taip pat aptariami jos teikimo PAASPĮ, pasirengimo ir įgyvendinimo ypatumai, o prieduose – FA intervencijos teikimo gairės.
Šis leidinys skirtas PAASPĮ sveikatos priežiūros (šeimos gydytojams, bendrosios praktikos slaugytojams), savivaldybių visuomenės sveikatos biurų ir kitiems specialistams, kurie PAASPĮ teiktų asmenims FA intervencijos paslaugas.
Tikimasi, kad parengtos metodinės rekomendacijos leis PAASPĮ sėkmingai išbandyti, įdiegti ir praktikoje taikyti įrodymais grįstą ir ekonomiškai naudingą FA intervenciją. 
Atsiųsti metodines rekomendacijas

Vaikų mirtingumo dėl išorinių priežasčių mažinimo planavimas
Metodinės rekomendacijos
A. Jociutė, E. Zolubienė, J. Avelytė, M. Izokaitis
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 48 p.

 

Metodinėse rekomendacijose pristatoma moksliškai pagrįstos informacijos apie vaikų mirčių dėl nelaimingų atsitikimų priežastis, veiklos planavimą ir vertinimą. Taip pat jose pateikiama praktinių pavyzdžių, iliustruojančių, kaip įrodymais grindžiama informacija naudojama nustatant konkrečių prevencinių priemonių tikslingumą, numatant paslaugų kokybės gerinimo galimybes konkrečioje savivaldybėje pagal tos teritorijos specifines šios srities problemas.
Šios metodinės rekomendacijos skirtos specialistams, dirbantiems vaikų nelaimingų atsitikimų ir traumų mažinimo srityje, bei asmenims, atsakingiems už sprendimų priėmimą savivaldybės lygmeniu.

Atsiųsti metodines rekomendacijas

Medicininio mirties liudijimo pildymas
Metodinės rekomendacijos
V. Cicėnienė, S. Mekšriūnaitė, N. Malinauskienė, R. Sarapinaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 79 p. 

 

Metodinėse rekomendacijose pristatomos aktualios medicininio mirties liudijimo (MML) pildymo taisyklės, pateikiama MML pavyzdžių orientuojantis į elektroninio MML pildymą.
Leidinio tikslas – pagerinti mirties priežasčių statistikos kokybę: suteikti gydytojams, statistikams bei studentams medikams daugiau žinių, kaip tinkamai užpildyti MML ir jame įrašyti mirties priežastis. 

Atsiųsti metodines rekomendacijas

Šlapimo takų infekcijų, susijusių su šlapimo pūslės kateterių naudojimu, prevencija
Metodinės rekomendacijos
G. Gargasienė, G. Zagrebnevienė, S. Čaplinskas, I. Kisielienė
Higienos institutas,  Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Vilnius, 2019, 36  p. 

 

Metodinėse rekomendacijose apžvelgiama informacija apie šlapimo takų infekcijų, susijusių su šlapimo pūslės kateterių naudojimu, sukėlėjus, rizikos veiksnius ir profilaktikos priemones.
Leidinys skirtas sveikatos priežiūros įstaigų infekcijų kontrolės specialistams ir kitiems darbuotojams, atsakingiems už hospitalinių infekcijų prevenciją ir atliekantiems šlapimo pūslės kateterizavimo procedūrą.

Atsiųsti metodines rekomendacijas

Švietimo įstaigų vaidmuo vykdant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ankstyvąją intervenciją
Metodinės rekomendacijos
L. Stonienė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 26 p.  

 

Metodinės rekomendacijos skirtos specialistams, vykdantiems psichoaktyviųjų medžiagų (toliau – PAM), tokių kaip tabakas, alkoholis ir narkotinės medžiagos, prevenciją švietimo įstaigose, ir kitų institucijų specialistams, dirbantiems su rizikos grupei priklausančiais jaunuoliais.
Jose pateikiama informacijos apie ankstyvosios intervencijos paslaugas ir efektyvaus atsako įgyvendinimo prielaidas, aptariamas švietimo įstaigos vaidmuo šioje srityje, pristatomos efektyvios prevencijos formos, bendra informacija apie PAM vartojimo priežastis ir apsvaigimo nustatymą. Prieduose papildomai informuojama apie atnaujintus teisės aktus ir naudingas interneto svetaines.

Atsiųsti metodines rekomendacijas

Infekcijų prevencija ir kontrolė socialinės globos įstaigose
Metodinės rekomendacijos
J. Avelytė, R. Valintėlienė, A. Jociutė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 28 p.

 

Metodinės rekomendacijos skirtos socialinės globos įstaigų administracijų darbuotojams, šiose įstaigose dirbantiems gydytojams, slaugytojams ir jų padėjėjams, socialiniams darbuotojams, taip pat jose dirbantiems ar konsultacijas teikiantiems infekcijų kontrolės specialistams.
Šiomis metodinėmis rekomendacijomis siekiama globos įstaigų darbuotojams pateikti esminę su infekcijų prevencijos ir kontrolės įgyvendinimu įstaigose susijusią informaciją: aptariamos infekcijų prevencijos ir kontrolės priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi žmogiškieji ištekliai.

Atsiųsti metodines rekomendacijas

Rankų higiena asmens sveikatos priežiūros įstaigose
Metodinės rekomendacijos
I. Kisielienė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 40 p.


Metodinės rekomendacijos skirtos visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems sveikatos priežiūros darbuotojams (gydytojams, slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams), infekcijų kontrolės specialistams bei administratoriams. Jomis siekiama asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams suprantamu ir patogiu būdu (paveikslais, schemomis) perteikti rankų higienos reikalavimus, nustatytus Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų bei šalių rankų higienos rekomendacijose ir teisės aktuose, gerinant rankų higienos įgūdžius ir praktiką.

Atsiųsti metodines rekomendacijas

Sveikatos stiprinimo veikla profesinio mokymo įstaigose
Metodinės rekomendacijos
A. Jociutė, J. Avelytė, M. Izokaitis, V. Liuima
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 24 p.

Higienos instituto specialistai parengė sveikatos stiprinimo veiklos planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo profesinio mokymo įstaigose metodines rekomendacijas. Šios metodinės rekomendacijos skirtos profesinėse mokymo įstaigose dirbantiems ir sveikatos stiprinimo veiklą įgyvendinantiems specialistams. Jomis gali pasinaudoti ir kitose švietimo įstaigose bei savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose dirbantys specialistai.
Atsiųsti metodines rekomendacijas

Rankų higienos vertinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose
Metodinės rekomendacijos
I. Kisielienė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 23 p.

Higienos instituto specialistai parengė metodines rekomendacijas, kurių tikslas – remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų šalių gerąja praktika pasiūlyti vienodą rankų higienos vertinimo vykdymo metodiką asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ), kuri leistų įvertinti rankų higienos atitiktį reikalavimams bei rekomendacijoms ir pagal vertinimo rezultatus kelti specialistų žinių rankų higienos srityje lygį.
Metodinės rekomendacijos skirtos ASPĮ dirbantiems infekcijų kontrolės specialistams, administratoriams ir kitiems asmenims, atsakingiems už infekcijų kontrolę įstaigoje bei dalyvaujantiems hospitalinių infekcijų prevencijos ir valdymo veikloje.
Atsiųsti metodines rekomendacijas

Trumposios intervencijos: alkoholio vartojimo įpročių patikros ir pagalbos teikimo rekomendacijos
Metodinės rekomendacijos
R. Janonienė, I. Radzevičiūtė, R. Ivanauskienė, A. Veryga
Higienos institutas, Vilnius, 2016, 52 p.

Higienos instituto specialistai ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkai parengė alkoholio vartojimo įpročių patikros ir pagalbos teikimo asmenims metodines rekomendacijas. Šios metodinės rekomendacijos skirtos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems sveikatos priežiūros specialistams (bendrosios praktikos gydytojams, slaugytojams), taip pat savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros biuruose dirbantiems visuomenės sveikatos ir kitiems specialistams, kurie norėtų teikti minėtas paslaugas suaugusiems šalies gyventojams.
Atsiųsti metodines rekomendacijas

Gyvensenos tyrimų organizavimas savivaldybėse
Metodinės rekomendacijos
V. Liuima, L. Nedzinskienė, J. Valentienė, R. Valintėlienė, S. Sauliūnė, S. Kaselienė
Higienos institutas, Vilnius, 2016, 31 p.

Higienos instituto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto specialistai bendradarbiaudami parengė metodines rekomendacijas „Gyvensenos tyrimų organizavimas savivaldybėse“, skirtas savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose bei mokyklose dirbantiems specialistams, taip pat kitiems tyrėjams, planuojantiems gyvensenos tyrimus.
Leidinyje pateiktas išsamus aprašymas, kaip savivaldybėse naudojant bendrą metodiką atlikti periodinius vaikų ir suaugusiųjų gyvensenos tyrimus, kurių rezultatai atskleistų esamą gyvensenos situaciją Lietuvoje ir atskirose savivaldybėse, leistų stebėti rodiklių pokyčius savivaldybėse.
Atsiųsti metodines rekomendacijas

Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos diegimas ir plėtra Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose
Metodinės rekomendacijos
Higienos institutas, Vilnius, 2015, 28 p.

Higienos instituto specialistai, įgyvendindami projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių (NĮ) registravimo sistemą“ (kodas Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-012), parengė metodinį leidinį „Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos diegimas ir plėtra Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose".
Leidinyje pateiktas Projekto metu sukurtas NĮ registravimo ir analizės modelis, rekomenduojamos priemonės, skatinančios asmens sveikatos priežiūros įstaigas (ASPĮ) diegti ir plėtoti NĮ valdymo sistemą, taip pat pristatoma šiuolaikinė pacientų saugos kultūros samprata, pacientų saugos koncepcija ir jos teisinis reglamentavimas. Tai – metodinė medžiaga ASPĮ administratoriams ir specialistams, sveikatos politikams ir akademinei visuomenei, mokomoji medžiaga studentams.

Atsiųsti metodines rekomendacijas
Norinčiuosius gauti spausdintą leidinį prašome kreiptis tel. (8 5) 262 9931.

Hospitalinių infekcijų prevencijos ir valdymo indikatoriai
Metodinės rekomendacijos
R. Markevičė, R. Valintėlienė, G. Vizujė
Higienos institutas, Vilnius, 2015, 23 p.

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus specialistai parengė metodines rekomendacijas, skirtas specialistams, atsakingiems už hospitalinių infekcijų (toliau – HI) epidemiologinę priežiūrą ir valdymą, visų specialybių gydytojams, bendrosios praktikos slaugytojams, taip pat visuomenės sveikatos įstaigų administratoriams ir specialistams.
HI, arba su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų, valdymas asmens sveikatos priežiūros įstaigose yra viena pagrindinių veiklų siekiant užtikrinti pacientų saugą ir gerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Sėkmingam HI valdymui užtikrinti svarbu tinkamiausių infekcijų prevencijos ir kontrolės priemonių taikymas, nuolatinė HI, jų prevencijos ir kontrolės stebėsena, esamos situacijos vertinimas ir tobulinimas.

Atsiųsti metodines rekomendacijas

Tuberkuliozės prevencija
Metodinės rekomendacijos  
L. Stonienė, A. Gedminienė, E. Davidavičienė 
Higienos institutas, Vilnius, 2014, 28 p.

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro specialistai parengė metodines rekomendacijas „Tuberkuliozės prevencija“, skirtas visuomenės sveikatos priežiūros ir kitiems specialistams, dirbantiems su vaikais. Metodinės rekomendacijos parengtos įgyvendinant Sveikatos apsaugos ministerijos 2013–2015 m. strateginio veiklos plano I veiklos prioriteto „Skatinti Lietuvos gyventojų sveiką gyvenseną“ priemonę „Didinti gyventojų informuotumą sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo, sveikatos tausojimo, stiprinimo ir grąžinimo klausimais, atnaujinant informaciją tinklaraštyje“ (sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. V-252).
Metodinių rekomendacijų paskirtis – suteikti informaciją bei praktinius patarimus apie TB prevenciją ir kontrolę visuomenės sveikatos priežiūros ir kitiems specialistams, dirbantiems ugdymo įstaigose. Metodines rekomendacijas sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje pateikiama susisteminta bendra informacija apie vaikų tuberkuliozę, antroje dalyje – praktiniai patarimai, kaip vykdyti TB prevenciją ugdymo įstaigose, atsižvelgiant į visuomenės sveikatos priežiūros specialistų atsakomybę ir kompetencijas, numatytas šalies teisės aktuose.
Atsiųsti metodines rekomendacijas

Tinkamas antibiotikų vartojimas ir atsparumo antibiotikams prevencija
Metodinės rekomendacijos 
K. Rudaitis
Higienos institutas, Vilnius, 2014, 32 p.

Higienos institutas, įgyvendindamas Vaikų sveikatos metų sveikatos stiprinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr.271 „Dėl Vaikų sveikatos metų sveikatos stiprinimo priemonių plano patvirtinimo“ 20 priemonę ir Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymą Nr. V-446 „Dėl Asmenų, atsakingų už vaikų sveikatos metų sveikatos stiprinimo priemonių plano vykdymą, sąrašo patvirtinimo“, kuriuo buvo įpareigotas vykdyti 15 priemonę „Parengti rekomendacijas visuomenės sveikatos biurų specialistams, dirbantiems su vaikais ir jaunimu, tinkamo antibiotikų vartojimo tema“, parengė metodines rekomendacijas „Teisingo antibiotikų vartojimas ir atsparumo antibiotikams prevencija“ visuomenės sveikatos biurų specialistams, dirbantiems su vaikais ir jaunimu.
Metodinėse rekomendacijose pateikiama bendroji informacija apie antibiotikus, jų veikimą ir vartojimo ypatumus bei bakterijų atsparumą antibiotikams, jo reikšmę visuomenei. Ši informacija suteiks žinių specialistams ir galės būti panaudojama, kuriant ir įgyvendinant įvairias švietėjiškas veiklas vaikams ir jaunimui. Antroje metodinių rekomendacijų dalyje pateikiami konkretūs siūlymai, kaip gerinti visuomenės žinias ir supratimą apie teisingą antibiotikų vartojimą bei rekomenduojamos įvairios prevencinės priemonės augančio bakterijų atsparumo antibiotikams mažinimui.
Atsiųsti metodines rekomendacijas

Švirkščiamuosius narkotikus vartojančių asmenų tuberkuliozės prevencijos rekomendacijos, skirtos bendruomeninėms organizacijoms
Autoriai: Nela Ivanova („Dose of Love“ asociacija, Bulgarija), Fidelie Kalambayi („Romanian Angel Appeal“, Rumunija), Kai Kliiman (Nacionalinis sveikatos plėtros institutas, Estija), Plamen Mamihin („Dose of Love“ asociacija, Bulgarija), Vaira Leimane (Latvijos tuberkuliozės fondas), Laura Narkauskaitė (Higienos institutas, Lietuva), Rauni Ruohonen (Suomijos plaučių sveikatos asociacija, Suomija), Mihaela Stefan („Romanian Angel Appeal“, Rumunija), Maarja Sukles (Nacionalinis sveikatos plėtros institutas, Estija), 2014, 28 p.

Higienos institutas, vykdydamas tarptautinį projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros ir pilietinės visuomenės stiprinimas kovai prieš tuberkuliozės epidemiją tarp pažeidžiamųjų grupių, TUBIDU“ (angl. „Empowering public health system and civil society to fight tuberculosis epidemic among vulnerable groups“, TUBIDU), dalyvavo parengiant leidinį „Švirkščiamuosius narkotikus vartojančių asmenų tuberkuliozės prevencijos rekomendacijos, skirtos bendruomeninėms organizacijoms“. Leidinio tikslas – pristatyti rekomendacijas ir gaires bendruomeninių organizacijų darbuotojams apie tai, kaip tuberkuliozės prevencija, kontrolė ir gydymas galėtų būti įtraukti į jų organizacijų darbą su švirkščiamųjų narkotikų vartotojais. Leidinyje pateikiama pagrindinė informacija apie tuberkuliozės ligą, rekomenduojamas tuberkuliozės prevencijos ir kontrolės veiklas bendruomeninėse organizacijose.
Šis leidinys skirtas bendruomeninėms organizacijoms, dirbančioms su švirkščiamųjų narkotikų vartotojais.
Atsiųsti rekomendacijas

Antimikrobinė profilaktika chirurgijoje
Metodinės rekomendacijos
G. Gailienė, J. Miciulevičienė, Ž. Dambrauskas
Higienos institutas, Vilnius, 2013, 20 p.

Šios metodinės rekomendacijos parengtos vykdant Antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos 2008–2014 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-922 (Žin., 2007, Nr. 57-2211).
Vienas iš operacinių žaizdų infekcijų (OŽI) prevencijos būdų yra antimikrobinė profilaktika. Tačiau ji turi būti skiriama tuomet, kai klinikiniais moksliniais tyrimais įrodyta, kad taikant antimikrobinę profilaktiką sumažėja OŽI atvejų arba yra didelė organų ar (ir) ertmių OŽI rizika. Šios metodinės rekomendacijos padės asmens sveikatos priežiūros įstaigose parengti antimikrobinių vaistų skyrimo suaugusiems pacientams prieš operacijas tvarką, tačiau negali pakeisti gydytojo sprendimo individualaus paciento priežiūros atveju. Pagrindinis metodinių rekomendacijų tikslas – sumažinti OŽI (operacinės vietos ir aplinkinių audinių) riziką ir skatinti racionalų, pagrįstą antibiotikų skyrimą.
Metodinės rekomendacijos patvirtintos Higienos instituto Metodinės komisijos posėdyje.
Atsiųsti metodines rekomendacijas

Viršutinių kvėpavimo takų infekcijų diagnostika ir gydymas antibiotikais
Metodinės rekomendacijos
J. Miciulevičienė, I. Stirbienė, R. Valintėlienė, V. Kasiulevičius, A. Beržanskytė
Higienos institutas, Vilnius, 2010 m., 15 p.

Šios metodinės rekomendacijos parengtos vykdant Antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos 2008–2014 metų programą (Žin., 2007, Nr. 57-2211), remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Pasaulio sveikatos organizacijos bei Europos tarybos rekomendacijomis, mikroorganizmų jautrumo antibiotikams situacija ir moksliniais tyrimais Lietuvoje bei įvairių šalių metodinėmis rekomendacijomis ir geros praktikos pavyzdžiais.
Šios metodinės rekomendacijos skirtos šeimos gydytojams bei kitiems specialistams. Tai – patariamoji knyga, kuri nepretenduoja aptarti visų galimų situacijų ir negali pakeisti gydytojo sprendimo kiekvienu individualiu atveju. Pagrindinis metodinių rekomendacijų tikslas – skatinti racionalų, pagrįstą antibiotikų skyrimą, tuo pačiu užtikrinant saugų gydymą.
Atsiųsti metodines rekomendacijas

Antimikrobinio atsparumo valdymas regione. Modelio kūrimas ir diegimas Klaipėdos regione.
Higienos institutas, Vilnius, 2012, 34 p.

Higienos instituto specialistai parengė leidinį „Antimikrobinio atsparumo valdymas regione. Modelio kūrimas ir diegimas Klaipėdos rajone“. Leidinys paruoštas vykdant Baltijos jūros regiono 2007–2013 m. programos projektą „Visuomenės sveikatos gerinimas skatinant tolygų aukštos kokybės priminės sveikatos priežiūros išdėstymą (ImPrim)“. Vienas iš šio projekto uždavinių – sukurti ir išbandyti antimikrobinio atsparumo valdymo regione modelį. 
Įgyvendinant minėtą projektą, Lietuvoje atlikta situacijos analizė ir suburta iniciatyvių bei veiklių asmenų, atstovaujančių skirtingoms institucijoms, antimikrobinio atsparumo valdymo ekspertų grupė, kuri, bendradarbiaudama su Higienos Instituto, Valstybinės ligonių kasos ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos specialistais bei projekto partneriais iš Švedijos, inicijavo įvairias antimikrobinio atsparumo problemai įvertinti ir spręsti skirtas veiklas. Leidinyje pristatomas ImPrim projekto metu kurtas ir Klaipėdos regione išbandytas antimikrobinio atsparumo valdymo regione modelis. 
Atsiųsti leidinį

Jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimai. EUCAST diskų difuzijos metodas. EUCAST ekspertų antimikrobinio jautrumo tyrimų taisyklės.
Higienos institutas, Vilnius, 2012, 53 p.

Higienos instituto specialistai parengė leidinį „Jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimai. EUCAST diskų difuzijos metodas. EUCAST ekspertų antimikrobinio jautrumo tyrimų taisyklės.“ Leidinys parengtas vykdant Baltijos jūros regiono 2007–2013 m. programos projektą „Visuomenės sveikatos gerinimas, skatinant tolygų aukštos kokybės pirminės sveikatos priežiūros paslaugų išdėstymą“ (angl. Improvement of public health by promotion of equitably distributed high quality primary health care systems, ImPrim). Vienas iš jo uždavinių Lietuvoje buvo sukurti regiono antimikrobinio atsparumo (AMR) valdymo modelį. 
Leidinyje publikuojami du Europos jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimų komiteto (angl. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST) parengti dokumentai: EUCAST diskų difuzijos metodas ir EUCAST ekspertų antimikrobinio jautrumo tyrimų taisyklės.
Abu skirti diagnostinius mikrobiologinius tyrimus atliekančioms laboratorijoms.
Šio leidinio parengimas bei išleidimas yra ImPrim projekto indėlis gerinant antimikrobinio atsparumo valdymą.
Atsiųsti leidinį