Visuomenės sveikatos stebėsenos IS duomenų teikimas

1. Visuomenėds sveikatos stebėsenos informacinės sistemos (Informacinė sistema) duomenis teikia Informacinės sistemos tvarkytojas – Higienos institutas Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sitemos nuostatų nustatyta tvarka.
2. Informacinės sistemos nuasmeninti apibendrinti duomenys yra vieši ir teikiami  institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims. Informacinėje sistemoje tvarkomi duomenys teikiami pagal duomenų valdytojo ir duomenų gavėjo sudarytą duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba pagal duomenų gavėjo rašytinį prašymą (vienkartinio teikimo atveju):
daugkartinio teikimo atveju Informacinės sistemos duomenys teikiami pagal pagrindinio duomenų tvarkytojo ir duomenų gavėjo sudarytą duomenų teikimo sutartį.
vienkartinio teikimo atveju Informacinės sistemos duomenys teikiami pagal gavėjo prašymą; prašyme turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti duomenų apimtis.
3. Informacinės sistemos duomenys į užsienio valstybes teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.
4. Informacinės sistemos duomenys teikiami tokio turinio ir tokios formos, kokie yra naudojami Informacinėje sistemoje, ir nereikalauja papildomo duomenų apdorojimo.
Informacinės sistemos duomenys duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai.
5. Kai atsisakoma teikti Informacinės sistemos tvarkomus duomenis, asmeniui, pateikusiam prašymą juos gauti, pranešama apie priimtą sprendimą atsisakyti tenkinti jo prašymą ir suteikiama informacija apie tokio sprendimo apskundimo tvarką.
6. Informacinės sistemos tvarkytojo, pagrindinio tvarkytojo sprendimai atsisakyti teikti Informacinės sistemos duomenis gali būti skundžiami Informacinės sistemos valdytojui. Informacinės sistemos valdytojo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7. Informacinės sistemos sudaryti dokumentų rinkiniai (sveikatos stebėsenos statistinės ataskaitos) teikiami pakartotinai panaudoti bei publikuojami, vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 19–21 straipsnių nuostatomis.
8. Duomenų gavėjai, duomenų subjektai, registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojai, kiti asmenys turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius duomenis. Gavęs šį reikalavimą, Informacinės sistemos tvarkytojas privalo per 5 darbo dienas nuo reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo ištaisyti nurodytus netikslumus ir informuoti apie tai netikslius duomenis ištaisyti reikalavusį asmenį.
Informacinės sistemos portale (https://sveikstat.hi.lt/) skelbiami statistiniai duomenys apie visuomenės sveikatą, kuriuos galima įvairiais pjūviais stebėti ir analizuoti.