• Titulinis
  • VISS IS naudotojų asmens duomenų tvarkymas

Informacinės sistemos naudotojų asmens duomenų tvarkymas

Nuo 2018 m. gegužės 25 d., įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, Informacinės sistemos naudotojų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šio reglamento reikalavimais.

Kas yra duomenų valdytojas?

Informacinės sistemos valdytoja ir asmens duomenų valdytoja – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, tel. (8 5) 268 5110, el. p. ministerija@sam.lt.

Pagrindinis Informacinės sistemos tvarkytojas ir asmens duomenų tvarkytojas – Higienos institutas, Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius, tel. (8 5) 262 4583, el. p. institutas@hi.lt.

Higienos instituto duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. (8 5) 212 2574, el. p. duomenuapsauga@hi.lt.

Kokiais tikslais VISS IS tvarkomi asmens duomenys?

Informacinės sistemos naudotojų asmens duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti Informacinės sistemos naudotojų identifikavimą ir komunikavimą.

Koks asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Informacinės sistemos naudotojų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V- 405 „Dėl Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo” (prieiga per internetą: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/28b0bd203d8b11e89ba7f73323f8faa4>).

Kokie duomenys tvarkomi VISS IS?

Informacinėje sistemoje tvarkomi:

1. Informacinės sistemos naudotojų duomenys:

  • asmens kodas;
  • vardas (vardai);
  • pavardė (pavardės);
  • pareigos;
  • telefono numeris ir (arba) el. pašto adresas.

2. Statistiniai duomenys, nurodyti VISS IS nuostatų 16 punkte. 

Kas yra naudotojų asmens duomenų gavėjai?

Naudotojų asmens duomenys neteikiami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

Kiek laiko saugomi asmens duomenys VSS IS?

Duomenys Informacinėje sistemoje saugomi 15 metų, po to perkeliami į Informacinės sistemos archyvą. 

Kokias teises turi duomenų subjektas?

1. Duomenų subjekto teisės, susijusios su informavimu apie jo asmens duomenų tvarkymą, supažindinimu su tvarkomais savo asmens duomenimis ir reikalavimu ištaisyti savo asmens duomenis arba teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą įgyvendinamos, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-800 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

2. Duomenų gavėjai, duomenų subjektai, registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojai, kiti asmenys turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius duomenis. Gavęs šį reikalavimą, Informacinės sistemos tvarkytojas privalo per 5 darbo dienas nuo reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo ištaisyti nurodytus netikslumus ir informuoti apie tai netikslius duomenis ištaisyti reikalavusį asmenį.

3. Pateikti skundą dėl jo duomenų tvarkymo Valstybinei asmens duomenų inspekcijai. Pavyzdinė skundo pateikimo forma – https://www.ada.lt/go.php/Skundu-ir-prasymu-formos102102102.

Iš kokių šaltinių VISS IS gauna asmens duomenis?

Savo duomenis pateikia duomenų subjektas.