Mokslo leidiniai

Prevencinių programų efektyvumas vertinant išsaugotas gyvybes
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 42, Vilnius, 2022, 70 p. 

 

Naujame elektroniniame leidinyje pristatomas 2021 m. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro atliktas tyrimas „Prevencinių programų efektyvumas vertinant išsaugotas gyvybes“. Šio tyrimo tikslas – nustatyti gimdos kaklelio ir krūties vėžio prevencijos programų efektyvumą įvertinant pagrindinius efektyvumo rodiklius.
Išsamiai aprašoma, kaip atliekant tyrimą nustatyti pagal gimdos kaklelio ir krūties vėžio prevencijos programas atliktų patikros testų rezultatai ir įvertintas PSDF IS Sveidra duomenų bazėje kaupiamų duomenų tinkamumas patikrų testavimo parametrams skaičiuoti. Taip pat nustatyta laiko periodų tarp suteiktų prevencinių programų paslaugų trukmė (per kiek laiko teigiamą testo atsakymą gavusioms moterims buvo nustatyta ir biopsija patvirtinta vėžio diagnozė bei per kiek laiko paskirtas stacionarinis specializuotas gydymas). Be to, apskaičiuotas hospitalizuotų ir nehospitalizuotų vėžiu susirgusių moterų išgyvenamumas, taip parodant išsaugotas gyvybes. 


Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931. 

Jungtinėje Karalystėje naudojamos Viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimo priemonės tinkamumo savarankiškai valdyti kaulų ir raumenų sistemos pažeidimų riziką Lietuvos įmonėse tyrimas
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 41, Vilnius, 2021, 59 p. 

 

Įmonės, vertindamos ergonominę riziką, susiduria su šiomis rizikos vertinimo problemomis: reikiamo rizikos vertinimo metodo paieška; metodų aprašai parengti nesuprantama kalba; nepakanka žinių, norint suprasti, kaip taikyti metodą; nepakanka žinių, kaip metodą taikyti realioje situacijoje; neaišku, kokį metodą ir kokioje situacijoje taikyti. Tokios prielaidos ir nulėmė šio leidinio autorių norą skirti dėmesio minėtai sričiai bei padėti įmonėms įgyvendinti teisės aktų reikalavimus vertinant riziką, pritaikant Jungtinės Karalystės sveikatos ir saugos tarnybos (angl. Health and Safety Executive) sukurtą Viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimo priemonę (ART) (angl. Assessment tool for repetitive tasks of the upper limbs) naudoti Lietuvoje. 
Elektroninis leidinys skirtas organizacijų atstovams, kurie tvarkomuoju dokumentu yra paskirti atlikti arba patys siekia atlikti rizikos vertinimą ir yra atsakingi už darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje ar organizacijoje, taip pat darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų (profesinės sveikatos, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams) bei visuomenės sveikatos specialistams, ergonomistams, įmonėse ir organizacijose dirbantiems darbo medicinos gydytojams, kurie pasinaudodami ART priemone galės vertinti ir valdyti ergonominę riziką darbo vietoje.

 

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931. 

Stacionariąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų geografinio prieinamumo įvertinimas
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 40, Vilnius, 2020, 56 p. 

 

Šiame leidinyje apžvelgiamas detalesnis šalies ligoninių prieinamumo tyrimas panaudojant šiuolaikines kartografavimo technologijas.
Tyrime naudoti inovatyvios geografinės informacinės sistemos (GIS) įrankiai ir priemonės, geografinio aktyvaus gydymo ligoninių išsidėstymo šalyje duomenys geografinį prieinamumą padėjo atskleisti dviem aspektais – tiesinio prieinamumo ir prieinamumo automobilių keliais. Rezultatai parodė, kad geografinis stacionariąsias aktyvaus gydymo paslaugas teikiančių įstaigų prieinamumas visiems gyventojams šalyje buvo ganėtinai geras tiek taikant tiesinio atstumo skaičiavimo metodą, tiek vertinant pagal kelionės automobiliu laiką.

 


Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931. 

Visuomenės sveikatos absolventų pasiskirstymas darbo rinkoje
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 39, Vilnius, 2020, 67 p. 

 

Leidinyje pristatomi 2019 m. Higienos institute atlikto tyrimo, kuriuo siekta įvertinti visuomenės sveikatos specialistų pokyčius darbo rinkoje ir jų pasitraukimo iš profesijos priežastis, rezultatai.
Tikimasi, kad leidinys sudomins ir bus naudingas ne tik visuomenės sveikatos specialistams, jų darbdaviams, bet ir universitetams, rengiantiems visuomenės sveikatos studijų krypties absolventus, sveikatos administratoriams ir politikams, formuojantiems žmogiškųjų išteklių politiką. 

 

 

 

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931. 

Grįžimas į darbą po onkologinės ligos: subjektyvus darbuotojų patyrimas
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 38, Vilnius, 2020, 64 p.

 

Leidinyje pristatomi 2018–2019 m. atlikto tyrimo „Grįžimas į darbą po onkologinės ligos: subjektyvus darbuotojų patyrimas“ rezultatai, aptariami ir apibendrinami jo duomenys, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.  
Šis leidinys skirtas įmonių (įstaigų) vadovams, žmogiškųjų išteklių ir profesinės sveikatos specialistams, kitiems asmenims, galintiems prisidėti prie sklandaus grįžimo į darbą po onkologinės ligos proceso organizavimo. Jis gali būti naudingas onkologiniams pacientams, planuojantiems grįžti į darbą, ir visiems žmonėms, besidomintiems profesine sveikata. Taip pat leidinio informacija gali būti naudojama visuomenei šviesti ir mokyti, vėžio stigmai ir diskriminaciniam elgesiui mažinti, profesinei kultūrai Lietuvos darbovietėse ugdyti, socialinėms paslaugoms onkologiniams pacientams plėtoti.

 

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931. 

Sveikatą stiprinti darbe padedančio žinių klausimyno parengimas atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės sveikatos biurų poreikius
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 37, Vilnius, 2019, 83 p.

 

Leidinyje pateikiama ataskaita ir straipsniai apie tai, kaip buvo kuriamas sveikatą stiprinti darbe padedantis žinių patikrinimo klausimynas, kodėl jis toks ir kaip jis buvo tikrinamas. Kartu pridedamas ir pats klausimynas, kurį savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistai galėtų naudoti planuodami ir vykdydami sveikatos stiprinimo darbe veiklas Lietuvos įmonėse bei įstaigose. 
Leidinys skirtas ne tik visuomenės sveikatos specialistams, bet ir visiems, kurie nori pasitikrinti savo žinias mitybos ir fizinio aktyvumo srityje bei jas pagerinti. Be to, tai turėtų būti naudinga įmonėms (įstaigoms), vykdančioms darbuotojų sveikatos stiprinimo veiklas, jose dirbantiems profesinės sveikatos specialistams ir žmonėms, besidomintiems profesine sveikata. 

 

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931. 

Sveikatos stiprinimo veikla ir ją įgalinantys veiksniai profesinio mokymo įstaigose
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 36, Vilnius, 2018, 71 p.

 

Leidinyje pristatomi tyrimo, kuriuo siekta nustatyti sveikatos stiprinimo veiklos plėtotę įgalinančius veiksnius profesinio mokymo įstaigose, rezultatai. Remiantis Nyderlandų nepriklausomos taikomųjų mokslinių tyrimų organizacijos mokslininkų parengtu inovacijų determinantams matuoti skirtu instrumentu nustatyti sveikatos stiprinimo veiklos prielaidas sudarantys ir kokybiškai bei reikiama apimtimi ją vykdyti trukdantys veiksniai. Taip pat naudojantis šiek tiek pakoreguotu mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos klausimynu įvertinti sveikatai įtaką darantys profesinio mokymo įstaigų mokinių gyvensenos įpročiai.
Į tiriamąją temą pažvelgta per dviejų tipų profesinio mokymo įstaigas – Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narių ir oficialiai šiam tinklui nepriklausančių įstaigų – prizmę. Tyrimo rezultatai neparodė esminių šių grupių skirtumų, todėl galima teigti, kad sveikatos stiprinimo veikla Lietuvoje vis labiau įgauna sisteminį integracinį pobūdį, išeinantį už projektinės veiklos ribų.
Tikimasi, kad  tyrimo rezultatai bus naudingi plėtojant sveikatos stiprinimo veiklą ne tik profesinio mokymo įstaigose, bet ir kitose vaikų ir jaunimo ugdymo bei akademinėse institucijose tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu lygmenimis. 

 

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931. 

Iš vaiko priežiūros atostogų grįžusių darbuotojų, derinančių darbą ir asmeninį gyvenimą, gerovės patyrimas
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 35, Vilnius, 2018, 75 p.

 

Leidinyje pateikiami grindžiamosios teorijos metodologijos pagrindu atlikto tyrimo duomenys suteikia galimybę geriau suprasti moterų, grįžusių iš vaiko priežiūros atostogų, darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo ypatumus, jų kasdienybės paveikslą ir su tapatumu susijusius pasirinkimus, siekiant suderinti skirtingus socialinius vaidmenis.
Minėti duomenys gali būti vertingi mažus vaikus auginančioms ir kartu dirbančioms moterims, įmonių ir įstaigų darbdaviams ir vadovams, profesinės sveikatos specialistams, socialiniams darbuotojams ir organizacijų psichologams, taip pat politikams, dalyvaujantiems formuojant lyčių lygybės bei darbą ir asmeninį gyvenimą derinti skatinančią politiką.

 

 

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931. 

Darbuotojų širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnius mažinančių konsultavimo intervencijų vertinimas
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 34, Vilnius, 2018, 86 p.

 

Siekiant išvengti širdies ir kraujagyslių ligų bei su jomis susijusių pasekmių, svarbu nustatyti rizikos veiksnius ir juos mažinti. Darbuotojų sveikatos stiprinimo programų rengimas ir jų įgyvendinimo organizavimas yra viena iš profesinės sveikatos specialisto funkcijų. 
Leidinyje pristatant atliktą tyrimą ir mokslines publikacijas siekta sistemiškai apžvelgti užsienio tyrėjų pateiktus įrodymus apie darbuotojų širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnius mažinančių konsultavimo intervencijų veiksmingumą bei nustatyti tokių intervencijų tinkamumą Lietuvoje.
Leidinys skirtas sveikatos politikams, Lietuvos įmonėse (įstaigose) dirbantiems profesinės sveikatos specialistams, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų ir kitiems specialistams, siekiantiems stiprinti darbuotojų sveikatą, taip pat profesinės sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimo programų rengėjams.

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931. 

Pirminio lygio ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų geografinis prieinamumas Lietuvoje
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 33, Vilnius, 2018, 71 p.

 

Lietuvoje iki šiol trūko objektyvių žinių apie sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą geografiniu požiūriu. Remiantis tuo, kad svarbiausia sveikatos priežiūros grandimi dar 1978 m. Almatos deklaracijoje pripažinta pirminė ambulatorinė sveikatos priežiūra, šiuo tyrimu siekta Lietuvoje pirmą kartą objektyviai įvertinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų geografinį prieinamumą, taikant šiuolaikines geografinių informacinių sistemų technologijas.
Leidinys skirtas sveikatos politikams, sveikatos priežiūros administratoriams, epidemiologams, visuomenės sveikatos specialistams bei universitetams, rengiantiems specialistus pagal visuomenės sveikatos programą.

 


Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931. 

Muzikantų ergonominiai darbo aplinkos veiksniai ir jų sąsajos su kaulų ir raumenų sistemos sutrikimais
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 32, Vilnius, 2018, 63 p.

 

Leidinyje pristatomas atliktas tyrimas ir mokslinės publikacijos, kuriuose siekta įvertinti muzikantų ergonominių darbo aplinkos veiksnių sąsajas su kaulų ir raumenų sistemos sutrikimais.
Leidinys skirtas muzikantams, muzikos mokyklų ir koncertinių įstaigų vadovams, muzikantus rengiantiems pedagogams, šeimos medicinos paslaugas teikiantiems ir darbo medicinos gydytojams, profesinės sveikatos, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistams.

 

 

 

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931. 

Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumas rizikos grupės mokiniams
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 31, Vilnius, 2017, 79 p.

Leidinyje pristatomas atliktas tyrimas ir mokslinės publikacijos, kuriais siekta įvertinti ankstyvosios intervencijos paslaugų prieinamumą bendrojo ugdymo mokyklų rizikos grupės mokiniams.
Leidinys skirtas sveikatos ir švietimo politikams, kurie teisinėmis priemonėmis reguliuoja psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlos ir paklausos tvarką mokyklose bei mokykloje dirbantiems pagalbos mokiniui specialistams, įskaitant ir mokyklos administraciją, kurių atsakomybės sritis  yra nustatyti psichoaktyviomis medžiagomis piktnaudžiaujančius mokinius ir suteikti efektyvią pagalbą.

 

 

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

Saugos ir sveikatos kultūra bei profesinės sveikatos paslaugos apdirbamosios gamybos įmonėse
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 30, Vilnius, 2017, 76 p.

Leidinyje pristatomas tyrimas, kurio metu buvo įvertinta profesinės sveikatos paslaugų darbuotojams suteikimo apimtis  įmonėse ir jų naudingumas, apžvelgti darbuotojų pageidavimai dėl teiktinų profesinės sveikatos paslaugų, nustatyta įmonėje dirbančio medicininį išsilavinimą turinčio specialisto įtaka teikiamų profesinės sveikatos paslaugų apimtims ir naudingumui.
Leidinys skirtas įmonėse dirbantiems ir už darbų saugą ir sveikatą atsakingiems darbuotojams, taip pat specialistams ir studentams, norintiems pagilinti savo žinias profesinės sveikatos srityje.

 

 

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

Sveiko gyvenimo trukmės netolygumai Lietuvoje ir jų galimas ryšys su sveikatos būkle 2012–2014 metais
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 29, Vilnius, 2017, 88 p.

Leidinyje pristatoma tyrimo „Sveiko gyvenimo trukmės netolygumai Lietuvoje ir jų galimas ryšys su sveikatos būkle 2012–2014 metais“ ataskaita bei trys mokslinės publikacijos.
Atlikto tyrimo tikslas – įvertinti ir palyginti suaugusiųjų sveiko gyvenimo trukmę bei vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę be oficialiai pripažintos negalios bei nustatyti vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės be negalios ryšį su sveikatos būkle Lietuvoje 2012–2014 m. Leidinyje pateikiamos tyrimo išvados ir rekomendacijos šioje srityje dirbančioms institucijoms.

 

 

 

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

13–14 metų vaikų fizinio aktyvumo veiksniai pasirinktose Lietuvos savivaldybėse
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 28, Vilnius, 2017, 68 p.

 

Leidinyje pristatoma tyrimo „13–14 metų vaikų fizinio aktyvumo veiksniai pasirinktose Lietuvos savivaldybėse“ ataskaita bei trys mokslinės publikacijos, kuriose gilinamasi į veiksnius, turinčius įtakos vaikų fiziniam aktyvumui ir fizinį aktyvumą skatinantys veiksniai vaikų tėvų ir globėjų požiūriu. 
Leidinys skirtas pirmiausia tyrime dalyvavusių savivaldybių sveikatos politikams, visuomenės sveikatos specialistams. Pateikto tyrimo rezultatai, metodologiniai aspektai būtų naudingi ir tyrime nedalyvavusioms savivaldybėms, siekiančioms rasti efektyvių priemonių fiziniam aktyvumui gerinti savo vietovėje.

 

 

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

Išvengiamo mirtingumo Lietuvoje alternatyvi prognozė atsižvelgiant į rizikos veiksnius
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 27, Vilnius, 2016, 64 p.

Dažnai neįsivaizduojama, kokią riziką susirgti ir numirti nuo kai kurių ligų sukelia minėti žalingi įpročiai, ir tai, kad atsisakius rūkymo ir alkoholio vartojimo rizika, nors ir labai sumažės, tačiau niekada nepasieks žemiausio lygio. Tad nuolatos kyla abejonės, kiek vertingos rizikos veiksnių kontrolės priemonės ir kokia tikra nauda visuomenės sveikatai būtų pasiekta sumažėjus žalingų įpročių paplitimui.
Į šiuos klausimus padeda atsakyti australų sukurtas modelis Prevent, kuriuo pasinaudojus galima prognozuoti tikėtiną bendrą mirtingumą ir mirtingumą nuo kai kurių ligų remiantis duomenimis apie esamą gyventojų sveikatos būklę, rizikos veiksnių paplitimą. Pasitelkus Prevent galima numatyti, kas laukia ateityje, kalbant apie rūkymo ir alkoholio vartojimo sukeltus padarinius visuomenės sveikatai.
Leidinys skirtas sveikatos politikams, sveikatos priežiūros administratoriams, epidemiologams, visuomenės sveikatos specialistams bei universitetams, rengiantiems specialistus pagal visuomenės sveikatos programą.

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 26, Vilnius, 2016, 104 p.

Daugėja įrodymų, kad daugelis psichikos ir elgesio sutrikimų, nustatomų suaugusiems žmonėms, gali prasidėti vaikystėje. Vaikai ir paaugliai pažeidžiamesni, nes labiau priklausomi nuo emocinės aplinkos šeimoje, mokykloje, bendraamžių grupėje. Jų psichikos sveikatą gali sutrikdyti tokie veiksniai, kaip smurtas, patyčios, skurdas, žalingi įpročiai, todėl vaikams, kaip pažeidžiamiausiai asmenų grupei, turi būti skiriamas ypatingas dėmesys ir suteikiama visapusiška pagalba, laiku užtikrinamas kokybiškų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas.
Leidinyje pristatoma tyrimo „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų“ ataskaita bei trys mokslinės publikacijos, kuriose gilinamasi į psichikos sveikatos priežiūros paslaugų, skirtų psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams, poreikį, teisinę bazę, paslaugas teikiančias institucijas ir žmogiškuosius išteklius bei paslaugų prieinamumo analizę Lietuvoje.
Leidinys skirtas sveikatos politikams, sveikatos priežiūros administratoriams, visuomenės sveikatos specialistams bei universitetams, rengiantiems specialistus pagal visuomenės sveikatos programą.

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

Vilniaus miesto slaugytojų, dirbančių psichiatrijos ligoninėse, bendrojo profilio ligoninių psichiatrijos skyriuose bei psichikos sveikatos centruose, psichosocialinių darbo (taip pat ir smurto darbe) veiksnių įvertinimas
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 25, Vilnius, 2016, 108 p.

Užsienio šalių tyrimai rodo, kad psichikos sveikatos slaugytojų darbo aplinkoje yra daug stresą keliančių veiksnių: didelis darbo krūvis, aukšti psichologiniai darbo reikalavimai, gausus dokumentacijos kiekis, didžiulė įtampa, mažos galimybės daryti įtaką atliekamam darbui, kolegų ir vadovų socialinės paramos stygius, nepasitenkinimas darbu, neaiškus, prieštaringas ir dviprasmiškas darbinis vaidmuo, smurto grėsmė. Stresą darbe keliantys veiksniai siejami su blogesne psichikos sveikatos slaugytojų fizine ir psichikos sveikata.
Remiantis Lietuvoje atliktais tyrimais galima teigti, kad psichikos sveikatos slaugytojų psichosocialinė darbo aplinka nėra saugi. Higienos instituto specialistų atlikto tyrimo tikslas buvo įvertinti Vilniaus miesto slaugytojų, dirbančių psichiatrijos ligoninėse, bendrojo profilio ligoninių psichiatrijos skyriuose ir psichikos sveikatos centruose, psichosocialinius darbo (taip pat ir smurto darbe) veiksnius. 

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

Suaugusių asmenų fizinio aktyvumo skatinimo intervencijų veiksmingumas ir taikymo praktika Lietuvoje
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 24, Vilnius, 2016, 132 p.

 

Higienos instituto specialistai atliko visuomenės sveikatos technologijų vertinimą „Suaugusių asmenų fizinio aktyvumo skatinimo intervencijų veiksmingumas ir taikymo praktika Lietuvoje".
Šio darbo tikslas – nustatyti intervencijų, skirtų suaugusių asmenų fiziniam aktyvumui skatinti, veiksmingumą ir jų taikymo praktiką Lietuvoje.
Leidinys skirtas sveikatos politikams bei sveikatos priežiūros administratoriams, visuomenės sveikatos specialistams, universitetams, rengiantiems specialistus pagal visuomenės sveikatos programą.

 

 

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. 8 52 62 9931.

Telefonu teikiamos konsultacijos metantiesiems rūkyti
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 23, Vilnius, 2016, 115 p.

 

Higienos instituto specialistai atliko visuomenės sveikatos technologijų vertinimą „Telefonu teikiamos konsultacijos metantiesiems rūkyti“, kurio metu surinkti ir apibendrinti moksliniai įrodymai apie konsultacijų telefonu metantiesiems rūkyti veiksmingumą, pristatyta Europos Sąjungos šalių, teikiančių minėtas paslaugas, patirtis, atliktas tokios paslaugos teikimo ekonominis vertinimas. Gauti rezultatai rodo, kad jei tokios paslaugos būtų pradėtos teikti Lietuvoje, jos ne tik veiksmingai prisidėtų prie rūkymo paplitimo mažinimo, bet ir būtų ekonomiškai efektyvios, t. y. gaunama nauda atsvertų patiriamus tokių paslaugų organizavimo ir teikimo kaštus. 
Leidinys skirtas sveikatos politikams bei sveikatos priežiūros administratoriams, visuomenės sveikatos specialistams, universitetams, rengiantiems specialistus pagal visuomenės sveikatos programą.

 

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 22, Vilnius, 2015, 94 p.

Higienos instituto specialistai atliko tyrimą „65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje“, kurio rezultatai parodė, jog vyresnio amžiaus asmenys Lietuvoje nėra visiškai patenkinti savo sveikata – didžioji respondentų dalis (67,9 proc.) ją vertino vidutiniškai. Subjektyvus apklaustų asmenų sveikatos vertinimas skiriasi priklausomai nuo demografinių, ekonominių ir socialinių veiksnių.
Leidinys skirtas sveikatos politikams bei sveikatos priežiūros administratoriams, visuomenės sveikatos specialistams, universitetams, rengiantiems specialistus pagal visuomenės sveikatos programą.

 

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

Amžiaus, periodo, kohortos faktoriai ir jų įtaka suaugusiųjų sergamumo 2 tipo diabetu dinamikai Lietuvoje 2002–2013 metais
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 21, Vilnius, 2015, 46 p.

Higienos instituto specialistai atliko tyrimą „Amžiaus, periodo, kohortos faktoriai ir jų įtaka suaugusiųjų sergamumo 2 tipo diabetu dinamikai Lietuvoje 2002-2013 metais“. 2 tipo diabeto amžiaus–periodo–kohortos (angl. age-period-cohort, APC) analizė atskleidžia naujus sergamumo 2 tipo diabetu dinamikos aspektus, kurie Lietuvoje iki šiol nebuvo tirti.
Leidinys skirtas visuomenės sveikatos specialistams, universitetams, rengiantiems specialistus pagal visuomenės sveikatos programą, bei sveikatos administratoriams ir politikams.

 

 

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

Išvengiamų hospitalizacijų mastas ir paplitimo ypatumai Lietuvoje 2012 metais
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 20, Vilnius, 2015, 80 p.

Higienos instituto specialistai atliko tyrimą „Išvengiamų hospitalizacijų mastas ir paplitimo ypatumai Lietuvoje 2012 metais“, kurio metu, remiantis užsienio šalių patirtimi, nustatytas išvengiamų hospitalizacijų mastas Lietuvoje 2012 m., jų struktūra pagal atskiras ligas, hospitalizacijų skirtumai tarp demografinių grupių, teritorinių vienetų.
Leidinys skirtas sveikatos politikams bei sveikatos priežiūros administratoriams, visuomenės sveikatos specialistams, universitetams, rengiantiems specialistus pagal visuomenės sveikatos programą.

 

 

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

Visuomenės sveikatos specialistų pasiskirstymo darbo rinkoje vertinimas bei jų žinių ir įgūdžių poreikio nustatymas
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 19, Vilnius, 2014, 112 p.

Leidinyje pristatomi rezultatai tyrimo, kuriuo siekta kelių tikslų – įvertinti visuomenės sveikatos specialistų padėtį darbo rinkoje ir nustatyti šių specialistų kvalifikacijos tobulinimo patirtį bei poreikį. Išaiškinti visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimo netolygumai parodė, kad šalyje trūksta informacijos apie kvalifikacijos tobulinimo renginius, nepakankamas šių renginių pasirinkimas, specialistų kvalifikacijai tobulinti neskiriama lėšų, o ši veikla daugiausia vykdoma įgyvendinant Europos Sąjungos paramos projektus.
Tikimės, kad leidinys sudomins ir bus naudingas ne tik visuomenės sveikatos specialistams, jų darbdaviams, bet ir universitetams, rengiantiems specialistus pagal visuomenės sveikatos programą, bei sveikatos administratoriams ir politikams, formuojantiems žmogiškųjų išteklių politiką.

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

Lietuvos miesto ir kaimo gyventojų išvengiamo mirtingumo tendencijos 1967–2011 m.
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 18, Vilnius, 2014, 92 p.

Išvengiamas mirtingumas paremtas prielaida, jog ankstyvos mirtys nuo tam tikrų būklių neturėtų įvykti, esant efektyviai sveikatos sistemos veiklai.
Remiantis tyrimo metu gautais duomenimis galima spręsti apie sveikatos priežiūros sistemos ir sveikatos politikos įtaką ir numatyti naujas veiksmų kryptis. Tokie duomenys gali būti naudingi sveikatos sistemoje dirbantiems specialistams, kuriantiems ir įgyvendinantiems prevencines sveikatos programų priemones bei  kuriantiems ir vykdantiems sveikatos politiką, kadangi išvengiamas mirtingumas netiesiogiai parodo sveikatos priežiūros sistemos efektyvumą ir kokybę.

 

 

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų prevencinio veiksmingumo įvertinimas
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 17, Vilnius, 2014, 95 p.

Tyrimo rezultatai parodė, jog Lietuvos įmonių darbuotojų saugos ir sveiktos tarnyboms trūksta žmogiškųjų išteklių, kad jos galėtų efektyviai vykdyti darbuotojų sveikatos priežiūros funkcijas.
Autoriai, remdamiesi tyrimo rezultatais, siūlo parengti nacionalinę profesinės sveikatos priežiūros plėtros koncepciją, kuri įteisintų paskatas darbdaviams rūpintis darbuotojų sveikata ir sudarytų sąlygas jiems ir valstybinėms institucijoms efektyviai plėtoti darbuotojų sveikatos priežiūros paslaugas.
Manome, kad tyrimo rezultatai sudomins ne tik sveikatos priežiūros ir darbų saugos specialistus, bet ir darbdavius, darbuotojus bei valstybės ir savivaldybių administratorius, atsakingus už darbuotojų sveikatos priežiūros organizavimą.

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

Slaugytojų sveikatai žalingas elgesys kintančioje restruktūrizuojamos ligoninės psichosocialinėje aplinkoje
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 16, Vilnius, 2014, 143 p.

Leidinyje pristatoma 2011–2012 m. Higienos instituto specialistų kiekybinio ir kokybinio tyrimo metodais atlikto tyrimo „Slaugytojų sveikatai žalingas elgesys kintančioje restruktūrizuojamos ligoninės psichosocialinėje aplinkoje“ rezultatai ir parengtos rekomendacijos, kaip sumažinti neigiamą restruktūrizavimo poveikį darbuotojams ir užtikrinti saugią darbo aplinką pokyčių metu.
Nekontroliuojamas stresas darbe, ypač vykstant organizaciniams pokyčiams, neišvengiamai didina darbuotojų psichikos sveikatos pakenkimų riziką ir dėl išaugusių kaštų yra nenaudingas organizacijoms, visuomenei, šaliai. Akivaizdu, kad psichosocialinės rizikos darbo vietose problema egzistuoja ir pati savaime neišnyks. Tačiau gera žinia tai, kad stresą darbe sukeliantys veiksniai gali būti vertinami, analizuojami ir valdomi organizacinėmis priemonėmis taip pat sėkmingai, kaip ir kita su darbuotojų sauga ir sveikata susijusi rizika.
Tikimės, jog šis leidinys prisidės prie streso darbe problemos supratimo ir mažinimo.

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse 2007–2010 metų programos vertinimas
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 15, Vilnius, 2014, 67 p.

Leidinyje pristatomas tyrimas, kurio atlikimu buvo siekta įvertinti vykdomą Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse 2007–2010 metų programą.
Programa pasirinkta vertinti atsižvelgiant į jos aktualumą, svarbą šalies gyventojų sveikatos būklei, įvairių grupių domėjimąsi visuomenės sveikatos programų teikiama nauda visuomenei. Pasirinktas programos proceso vertinimas, nes tai turėtų padėti įsitikinti, ar programa vykdoma ir ar vykdoma kokybiškai, taip pat ar pastebimas jos poveikis.
Vykdydami šį darbą, praktikoje pamatėme, ką reiškia planavimo trūkumai ir ką galėjo duoti gilesnis išankstinis programos vertinimas. Drįstame tikėtis, kad šis darbas galėtų būti naudingas įvairių programų rengėjams ir vertintojams.

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

Psichologinio smurto darbo vietose paplitimas, pasireiškimo formos ir rizikos veiksniai
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 14, Vilnius, 2014, 99 p.

Pasaulio sveikatos organizacija psichologinį smurtą darbe apibrėžia kaip tyčinį valdžios prieš kitą asmenį ar darbuotojų grupę naudojimą, įskaitant ir grasinimą panaudoti fizinę jėgą, veiksmus, kurie gali pakenkti fizinei, protinei, dvasinei, moralinei ar socialinei darbuotojų gerovei. Pastebėti ir spręsti su psichologiniu smurtu susijusias problemas yra sunkiau nei kitus darbo vietos saugos ir sveikatos klausimus.
Leidinyje pristatomas tyrimas, kurio atlikimu buvo siekta įvertinti psichologinio smurto darbo vietose paplitimą, pasireiškimo formas ir sąryšį su smurto rizikos veiksniais.
Tikimės, kad šio tyrimo rezultatai padės įvertinti psichologinio smurto problemą mūsų darbo vietose ir prisidės prie raginimo šią problemą spręsti.

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

Diagnostinių testų įtaka antibakterinių vaistų vartojimui
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 13, Vilnius, 2014, 78 p.

Šiame leidinyje aprašomų tyrimų metu ne tik nagrinėti infekcijų diagnostikos ir antibiotikų skyrimo ypatumai Lietuvos pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, atskleistos netinkamo (nepagrįsto, per dažno ir kt.) antibakterinių vaistų skyrimo vietos, bet ir parodyta diagnostinių testų reikšmė antibiotikų skyrimo pokyčiams, pagrįsta Strep A antigeno nustatymo testo nauda gydant VKTI (tonzilofaringitus). Tyrimas paskatino pokyčius projekte dalyvavusiose sveikatos priežiūros įstaigose, taip pat naujus projektus kituose Lietuvos regionuose. Leidinyje pristatomas tyrimas atliktas prieš kelerius metus, tačiau bendra situacija Lietuvoje mažai pasikeitė.
Esame viena iš nedaugelio (o gal jau ir vienintelė) ES šalis, kurios pirminėje sveikatos priežiūros grandyje nėra kompensuojami greitieji diagnostikos testai, o įprastinė mikrobiologinė diagnostika sunkiai prieinama.
Tikimės, kad šis leidinys neliks tik dar viena pokyčių poreikį ir galimybes pagrindžianti publikacija, papildžiusi bibliotekų lentynas.

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

Antrinės profilaktikos programų įgyvendinimas gyventojų ir gydytojų požiūriu
Higienos institutas, „Mokslo darbai", Nr. 12, Vilnius, 2014, 98 p.

Leidinyje pristatomas tyrimas, kurio atlikimu buvo siekta įvertinti, kaip programų įgyvendinimą vertina patys paslaugų teikėjai – gydytojai ir administratoriai bei paslaugos gavėjai – gyventojai. Tyrimas parodė, kad didžioji dauguma gyventojų ir sveikatos specialistų palankiai vertino ankstyvosios diagnostikos prevencinių programų įgyvendinimą Lietuvoje ir pritarė, kad programos yra reikalingos. Tačiau ne visi atrankinėms grupėms priklausantys gyventojai žinojo apie vykdomas prevencines programas, o pusė žinančių asmenų jose nedalyvavo.
Tyrimas atskleidė kai kuriuos programų organizavimo trūkumus ir trukdžius asmens sveikatos priežiūros įstaigose, tobulintinas vietas šiose srityje, tuo pačiu parodė, kad gyventojams trūksta motyvacijos rūpintis savo sveikata.
Tikimės, kad pateiktos rekomendacijos bus naudingos ne tik asmens sveikatos priežiūros specialistams ir administratoriams, tiesiogiai vykdantiems programas, bet ir sveikatos politikams, ligonių kasų atstovams, atsakingiems už prevencijai skiriamas lėšas, taip pat visuomenės sveikatos specialistams, kurių indėlis į tai, kad „sveikata būtų tokia pat užkrečiama, kaip ir liga“, turėtų būti svariausias.

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

Darbuotojų periodinių sveikatos tikrinimų ir profesinių ligų nustatymo įvertinimas
Higienos institutas, „Mokslo darbai", Nr. 11, Vilnius, 2013, 95 p.

Leidinyje pristatomas tyrimas, kurio atlikimu buvo siekta dviejų tikslų: pirma – įvertinti šeimos gydytojų pasirengimą įtarti profesines ligas bei jų požiūrį į profilaktinių darbuotojų sveikatos tikrinimų tvarką; antra – išanalizuoti darbuotojų motyvus ir patirtį siekiant profesinės ligos patvirtinimo bei jų požiūrį į profesinių ligų nustatymo procesą.
Tyrimas parodė, kad būtina keisti Lietuvoje nusistovėjusią tvarką, įteisinant profilaktinių darbuotojų sveikatos tikrinimų kokybės kontrolės sistemą, sukuriant ekonominių paskatų sistemą darbdaviams geriau rūpintis savo darbuotojų sveikatos priežiūra, sugriežtinant kompetencijos reikalavimus gydytojams, tikrinantiems darbuotojų sveikatą ir nustatantiems profesines ligas.
Manome, kad tyrimo rezultatai sudomins ne tik sveikatos priežiūros specialistus ir administratorius, bet taip pat ir visus darbuotojus, ypač tuos, kurie slepia nuo gydytojų savo ligas.

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

Hospitalinių infekcijų, jų rizikos veiksnių paplitimas ir valdymo būklė slaugos ligoninėse
Higienos institutas, „Mokslo darbai", Nr. 10, Vilnius, 2013, 87 p.

Hospitalinės infekcijos užima ypatingą padėtį tarp infekcinių ligų, nes jos įgyjamos sveikatos priežiūros įstaigose. HI sukelia įvairiausi sukėlėjai, kurie dažniausiai būna atsparūs įprastai taikomam gydymui, dėl šių infekcijų pailgėja hospitalizacijos trukmė ir padidėja gydymui bei priežiūrai skiriamos išlaidos, gali kilti sunkių komplikacijų. Nepaisant šiuolaikinių infekcijų kontrolės ir prevencijos priemonių, hospitalinės infekcijos ir toliau išlieka svarbi asmens ir visuomenės sveikatos problema
Šiame leidinyje pristatomi Europinių iniciatyvų fone atlikti pirmieji tyrimai Lietuvos slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėse, ilgalaikės globos įstaigose, kuriais siekta ne tik aprašyti infekcijų paplitimo ir antibiotikų vartojimo būklę, tačiau įvertinti infekcijų prevencijos potencialą – žmogiškuosius resursus, prevencinės veiklos būklę ir vystymo galimybes.

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų gyvenimo kokybės ir emocinės būsenos bei pagalbos prieinamumo Lietuvoje vertinimas
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 9, Vilnius, 2013, 84 p.

Smurtas prieš moteris artimoje aplinkoje yra svarbi visuomenės sveikatos problema, kurios pasekmės lemia moters, šeimoje augančių vaikų fizinę ir psichikos sveikatą bei visos visuomenės gerovę. Be to, smurtas didina tiesioginę ir netiesioginę finansinę ir ekonominę valstybės naštą, nes sumažėja smurtą patiriančios moters galimybės darbo rinkoje, didėja socialinių ir sveikatos paslaugų poreikis.
Tyrimu „Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų gyvenimo kokybės ir emocinės būsenos bei pagalbos prieinamumo Lietuvoje vertinimas“ siekta įvardyti šį reiškinį, įvertinti kliūtis ir galimybes pagerinti sumurtą patyrusioms moterims teikiamą pagalbą.
Tyrimo rezultatai patvirtino, kad problemą būtina spręsti kompleksiškai visais lygiais – nuo valstybinio iki individualaus. Leidinyje pateikiamos rekomendacijos galėtų pasitarnauti siekiant mažinti smurtą šalyje.
Leidinys turėtų sudominti sveikatos politikus, visuomenės sveikatos specialistus bei  vadovaujančius asmenis.

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

Sveikatos sinergija – ateities sveikatos modelio sėkmės garantas
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 8, Vilnius, 2012, 88 p.

Leidinys parengtas kaip galutinis Baltijos jūros regiono programos „ImPrim“ projekto „Visuomenės sveikatos gerinimas skatinant tolygų aukštos kokybės pirminės sveikatos priežiūros išdėstymą“ (angl. Improvement of public health by promotion of equitable distributed high quality primary health care systems) priemonės „Sveikatos sinergija“ rezultatas.
Projektas inicijuotas, nes XXI a. neišvengiamai kyla medicinos paslaugų kainos, visuomenėje randasi vis daugiau vyresnio amžiaus žmonių, sergančių ne viena, o keliomis lėtinėmis ligomis, mažėja vietų ligoninėse, dėl to gyvybiškai svarbu visus turimus išteklius panaudoti organizuojant ligų profilaktiką, kuri apimtų visą populiaciją. Daugelyje šalių į pagalbą bendrosios praktikos gydytojams ateina visuomenės sveikatos specialistai.
Projekte dalyvavę Higienos instituto specialistai ištyrė šeimos gydytojų ir visuomenės sveikatos specialistų nuomonę apie sektorių bendradarbiavimą, nustatė pagrindines tarpasmeninio bendradarbiavimo kliūtis, išaiškino pagrindines bendradarbiavimo kliūtis tarp įstaigų ir nustatė pagrindines bendradarbiavimo kliūtis sisteminiu lygmeniu.
Leidinys turėtų sudominti sveikatos politikus, pirminės sveikatos priežiūros įstaigų vadovus ir bendrosios praktikos gydytojus, visuomenės sveikatos specialistus bei  vadovaujančius asmenis.

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

Antibiotikų suvartojimas bei suvartojimui įtakos turintys veiksniai Lietuvos bendrojo pobūdžio ir slaugos ligoninėse
Higienos institutas, „Mokslo darbai", Nr. 7, Vilnius, 2012, 87 p.

Išleistas naujas leidinys – „Antibiotikų suvartojimas bei suvartojimui įtakos turintys veiksniai Lietuvos bendrojo pobūdžio ir slaugos ligoninėse“. Tai 7-oji „Mokslų darbų“ serijos dalis.
Praėjusio amžiaus pabaigoje itin išaugęs atsparių bakterijų paplitimas paskatino ieškoti efektyvių šio reiškinio plitimo prevencijos priemonių. Kadangi tyrimais ir eksperimentais įrodyta, kad bakterijų atsparumas yra tiesiogiai susijęs su antibiotikų vartojimu, tapo itin svarbu ištirti antibiotikų vartojimą. Lietuvoje tokių tyrimų nėra gausu.
Higienos institutas nuo 2003 m. kas antri metai atlieka hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimus ligoninėse, kurių rezultatai atspindi ir antibiotikų skyrimo ypatumus šiose gydymo įstaigose. Tačiau šie tyrimai yra fragmentiški, todėl, įgyvendinant Antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos 2008-2014 metų programą, buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas – nustatyti antibiotikų suvartojimo mastą bendrojo pobūdžio ir slaugos ligoninėse.
Leidinyje pristatoma Higienos institute 2008–2010 m. vykdyto mokslinio darbo rezultatai. Literatūros apžvalgoje apžvelgiamos antibiotikų suvartojimo tendencijos kai kuriose Europos šalyse, išryškinami teigiami pavyzdžiai. Toliau leidinyje pateikti tyrimo metodai ir pagrindiniai tyrimų rezultatai.
Šio tyrimo duomenų pagrindu buvo parengtos penkios mokslo publikacijos. Jas visas galima rasti šiame leidinyje.

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

Hospitalinės infekcijos ir jų rizikos veiksniai Lietuvos ligoninių reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose
Higienos institutas, „Mokslo darbai", Nr. 6, Vilnius, 2011, 88 p.

Išleistas Higienos instituto mokslinis leidinys „Hospitalinės infekcijos ir jų rizikos veiksniai Lietuvos ligoninių reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose“ („Mokslo darbai" Nr. 6).
Leidinyje pateikti tyrimo, kuriame hospitalinės infekcijos bei jų rizikos veiksniai Lietuvos ligoninių intensyviosios terapijos skyriuose registruoti naudojant vieningus Europos šalyse patvirtintus hospitalinių infekcijų kriterijus bei išbandytą metodiką, duomenys. Šių duomenų pagrindu šalyje buvo kuriama nauja hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros sistema.
Leidinys turėtų sudominti hospitalinių infekcijų kontrolės specialistus ir kitus asmenis, tiesiogiai atsakingus už hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą, taip pat gydytojus, slaugytojas, visuomenės sveikatos specialistus, besidominčius infekcijų prevencija.

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

Psichosocialinių darbo veiksnių įtaka depresijos ir depresinės būsenos išsivystymui
Higienos institutas, „Mokslo darbai", Nr. 5, Vilnius, 2011, 78 p.

 

Higienos instituto moksliniame leidinyje „Psichosocialinių darbo veiksnių įtaka depresijos ir depresinės būsenos išsivystymui“ pateikiami tyrimo, skirto įvertinti psichosocialinių darbo veiksnių įtaką depresijos ir depresinės būsenos išsivystymui, rezultatai.
Tyrimo rezultatai parodė, kad egzistuoja ryšys tarp psichosocialinių darbo veiksnių intensyvumo ir psichikos sveikatos sutrikimų dažnumo. Pavyzdžiui, tyrimu nustatyta, kad nervinė įtampa susijusi tiek su vyrų depresine būsena, tiek su kliniškai patvirtinta depresija. Moterų depresinę būseną ir kliniškai patvirtintą depresiją sąlygojo netolygus darbo pasiskirstymas ir darbo nebaigtumas. Tad, tyrimo rezultatai parodo, kad darbuotojų psichikos sveikata susijusi su patiriamu stresu darbe, kurį sukelia intensyvių psichosocialinių darbo veiksnių sąveika.
Šis leidinys turėtų sudominti ne tik visuomenės ir profesinės sveikatos tyrėjus, bet ir praktikus, kurių sprendimai gali apsaugoti darbuotojus nuo darbe patiriamo streso žalingo poveikio arba jį sumažinti.

 

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

Nepageidautini įvykiai ir jų priežastys sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų požiūriu
Higienos institutas, „Mokslo darbai", Nr. 4, Vilnius, 2011, 94 p.

 

Higienos instituto moksliniame leidinyje „Nepageidautini įvykiai ir jų priežastys sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų požiūriu“ pateikiami tyrimo, skirto įvertinti sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų požiūrį į nepageidautinus įvykius medicinoje ir jų priežastis, rezultatai.
Tyrimo rezultatai parodė, kad pacientų sauga ir paslaugų kokybė – svarbi problema Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, o nepageidautinų įvykių, kaip sveikatos priežiūros paslaugų kokybės svarbiausio indikatoriaus, registravimas, analizė ir valdymas, tiek medikų, tiek pacientų nuomone, padėtų sumažinti šių įvykių skaičių, pagerintų paslaugų kokybę ir pacientų saugą. Sėkmingo nepageidautinų įvykių sistemos įdiegimo prielaidos – vienodas pacientų ir medikų požiūris į nepageidautinus įvykius ir teisinės bazės tobulinimas.
Šis leidinys turėtų sudominti visuomenės sveikatos tyrėjus, asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistus ir administratorius, sveikatos politikus, kuriems aktualios nepageidautinų įvykių registravimo sistemos kūrimo galimybės ir problemos Lietuvoje, bei visus besidominčius pacientų saugos klausimais.

 

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

Sergamumo profesinėmis ligomis pokyčiai Lietuvoje 1995–2008 metais ir teisės aktų įtaka profesinių ligų nustatymui
Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 3, Vilnius, 2011, 144 p.

Išleistas Higienos instituto Mokslo darbų trečiasis numeris, kuriame pateikti sergamumo profesinėmis ligomis, ginčytinų profesinių ligų atvejų ir teisės aktų, reglamentuojančių profesinių ligų tyrimą, nustatymą ir kompensavimą, tyrimo rezultatai.
Leidinys padės geriau suprasti profesinių ligų nustatymo problematiką, ieškant būdų šių ligų tyrimo, nustatymo ir kompensavimo procedūroms optimizuoti, jas pagrindžiant moksliniais tyrimais.
Leidinys turėtų sudominti visuomenės sveikatos tyrėjus, profesinės sveikatos ir darbų saugos specialistus, taip pat darbo inspektorius, įmonių darbdavių ir darbuotojų atstovus, o ypač sveikatos politikus ir administratorius, kurie ieško įrodymais pagrįstų profesinių ligų prevencijos sprendimų.

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

Sveikatos netolygumų paplitimo erdvėje tinkamiausi tyrimo ir vaizdavimo metodai
Dr. Romualdas Gurevičius
Higienos institutas, „Mokslo darbai", Nr. 2, Vilnius, 2011, 105 p.

Higienos instituto Mokslo darbų antrajame numeryje Higienos instituto Sveikatos informacijos centro vadovas, med. dr. R. Gurevičius, remdamasis  atlikto mokslo-tiriamojo darbo ataskaitos „Sveikatos netolygumų paplitimo erdvėje tinkamiausių tyrimo ir vaizdavimo metodų paieška, optimizavimas ir aprobavimas“ duomenimis, apibendrino savo ir kitų tyrinėtojų patirtį sveikatos netolygumų tyrimo ir jų grafinio atvaizdavimo srityje. Leidinys – tai metodinė medžiaga, kuria galima naudotis tiek moksliniame, tiek praktiniame darbe, analizuojant sveikatos netolygumus, sudarant sveikatos netolygumų žemėlapius, geriau suvokiant pirminių duomenų kokybės ir tinkamo statistinio jų apdorojimo svarbą.
Leidinyje pasiūlytas optimalus pirminių duomenų rinkimo, apskaičiavimo ir jų kokybės įvertinimo algoritmas, pristatomas aprobuoti tinkamiausias grafinės ligų paplitimo vizualizacijos metodas.
Leidinys padės geriau suprasti sveikatos netolygumų nustatymo principus erdvėje, priklausomai nuo keliamo tikslo ir uždavinių bei analizuojamos problemos dydžio. Leidinyje aprašyta aplinkos, ligos ir jų kartografavimo istorinė apžvalga, jos metodika bei pateikti pagrindiniai geografinio ligos paplitimo analizės metodai, išvados ir pasiūlymai.
Leidinys skirtas pradedantiesiems epidemiologams bei savivaldybėse dirbantiems visuomenės  sveikatos specialistams.

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

Retrospektyvus asbesto poveikio darbe įvertinimas tarp plaučių vėžiu ir pleuros mezotelioma sergančių ligonių
R. Jankauskas, R. Petrauskaitė-Everatt, G. Smolianskienė,
Higienos institutas, „Mokslo darbai”, Nr. 1, Vilnius, 2008, 85 p.

Leidinys skirtas vieno pavojingiausių pramoninių teršalų – asbesto poveikio studijai. Tarptautinis vėžio tyrimų centras 1976 m. asbestą pripažino kancerogenišku žmogui. Vakarų šalyse asbestas yra pagrindinė profesinio vėžio priežastis. Lietuvoje iki šiol nė vienam mezotelioma arba plaučių vėžiu susirgusiam ligoniui nebuvo pripažinta profesinė liga. Higienos instituto Darbo medicinos centras kartu su Vilniaus universiteto Onkologijos institutu, Valstybiniu patologijos centru ir Suomijos nacionaliniu darbo medicinos institutu atliko asbesto poveikio darbuotojų sveikatai epidemiologinį tyrimą ir parengė ataskaitą Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Šiuo tyrimu nustatyta, kad 3,4 proc. visų plaučių vėžio atvejų Lietuvoje atsiranda dėl patirto intensyvaus asbesto poveikio. Leidinyje pristatomi šio mokslinio tyrimo rezultatai.

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis tel. (8 5) 262 9931.