Higienos instituto atstovai dalyvavo JAHEE projekto susitikimuose

2019 01 28

Šiais metais tęsiamos veiklos, pradėtos pernai pagal 3-osios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014–2020 m. programą „Bendrieji veiksmai sveikatos tolygumams“ (angl. Joint Action Health Equity Europe, JAHEE). Higienos Institutas dalyvauja projekto veiklose, susijusiose su jo koordinavimu, sklaida, įvertinimu, integravimu į nacionalinę politiką, stebėsena, sveikata ir lygybe visose politikose.

Pagrindinis bendrasis JAHEE tikslas – pagerinti Europos gyventojų sveikatą ir gerovę bei padidinti sveikatos pasekmių lygybę (tolygumus) tarp visų visuomenės grupių visose dalyvaujančiose šalyse ir visoje Europoje apskritai. Taip pat JAHEE skiriamas ypatingas dėmesys pažeidžiamoms grupėms ir migrantams.

Projekto, vykdomo nuo 2018 iki 2021 m., koordinatorius – Italijos nacionalinis sveikatos institutas (Istituto Superiore di Sanità). 

Higienos instituto atstovai dalyvavo projekto WP9 ir WP5 darbo grupių susitikimuose.

WP9 susitikimas

Sausio 15 d. Briuselyje (Belgija) Higienos instituto Profesinės sveikatos centro ir projekto vykdymo grupės vadovė Raimonda Eičinaitė-Lingienė dalyvavo antrajame WP9 darbo grupės, kurios koordinatorius – Suomijos nacionalinis sveikatos ir gerovės institutas, susitikime.

Pagrindinis šios darbo grupės veiklos uždavinys – „Sveikata ir lygybė visose politikose – valdymas“.
 
Susitikime dalyvavo 25 šalių – Belgijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Kroatijos, Lietuvos, Olandijos, Suomijos, Vokietijos ir kt. – atstovai.
 
Jie papaskojo, kokiose sveikatos srityse ir kaip kiekvienoje valstybėje ketinama siekti sveikatos tolygumo nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu.
 
Lietuvoje prioritetine sritimi pasirinkta profesinės sveikatos paslaugų prieinamumo dirbantiesiems (ypač labai mažose ir mažose įmonėse) didinimas. Tai numatyta ir strateginiuose dokumentuose – Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programoje ir Nacionaliniame darbuotojų saugos ir sveikatos 2017–2021 metų veiksmų plane.

Susitikime akcentuotas aktyvus visų visuomenės grupių įtraukimas į sveikatos netolygumų mažinimo procesą, organizuojant viešinimo dienas, diskusijas, kuriant sveikatos rodiklius pristatančius stendus, bendrus informacinius tinklapius ir pan.

Jungtinės Karalystės (Velso) ekspertė Katarina Vetrup pristatė gerosios praktikos pavyzdį – įrankį „Darykime pokyčius drauge“, įgyvendinamą šalyje nuo 2015 metų. Ji kalbėjo apie taikomus tvariosios plėtros principus (angl. Sustainable steps raising awareness), sveikatos priemones socialinėje, ekonominėje, aplinkosaugos, kultūros ir kitose srityse, pabrėždama specialistų bei ekspertų vaidmenį ir atsakomybę. Ekspertės teigimu, specialistai turi reguliariai analizuoti dalyvaujančių šalių sveikatos rodiklių dinamiką, lyginti jų tendencijas nacionaliniame bei tarptautiniame lygmenyse, kas padėtų numatyti efektyvias, mokslu pagrįstas sveikatos tolygumų plėtros priemones.

WP5 susitikimas

2018 m. lapkričio 19–20 d. Stokholme (Švedija) įvyko WP5 darbo grupės, atsakingos už sveikatos rodiklių stebėseną, susitikimas. Tarp jo dalyvių iš Nyderlandų, Serbijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos Lietuvai atstovavo Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė Indrė Petrauskaitė. 

WP5 veiklos, koordinuojamos Švedijos visuomenės sveikatos agentūros, užduotys susiję su veiksmais, kurie padėtų dalyvaujančioms šalims plėtoti sveikatos netolygumų stebėsenos sistemą. Ši sistema turėtų būti tvari bei pritaikyta nacionaliniam kontekstui. Taip pat siekiama išvystyti ir pradėti naudoti sveikatos netolygumų rodiklius, kuriais remiantis būtų galima vertinti esamą sveikatos strategiją bei išskirti prioritetines sritis.

Minėtas užduotis ketinama įgyvendinti imantis dviejų pagrindinių veiksmų – sukuriant ir aprašant bendrųjų veiksmų strateginį planą (angl. Policy Framework for Action, PFA), kuris apibrėžtų „auksinį standartą“, kaip turėtų atrodyti gera sveikatos netolygumų stebėsenos sistema, bei sukuriant ir atliekant šalių savęs įvertinimą (angl. Country Assessment, CA), kuris padėtų nustatyti, kiek reali šalies stebėsenos sistema atitrūkusi nuo aprašyto „auksinio standarto“.

Susitikimo dalyvių pradėta kurti rodiklių matrica padės įvertinti kiekvienos šalies padėtį sveikatos netolygumų klausimu. Kaip gerasis visuomenės sveikatos netolygumų stebėsenos pavyzdys pristatyta Švedijos sistema.

Projekto interneto svetainė https://jahee.iss.it/.

Daugiau informacijos gali suteikti projekto vykdymo grupės vadovė Raimonda Eičinaitė-Lingienė tel. (8 5) 212 1969, el. p. raimonda.eicinaite@dmc.lt