Apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo grupių nariai aptarė veiklos perspektyvas

2019 05 10

Gegužės 9 d. Higienos institute įvyko apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo grupių (toliau – AMR grupės) seminaras, kurį organizavo Higienos institutas kartu su Sveikatos apsaugos ministerija. 

Renginyje dalyvavo 26 visų 10-ies apskričių AMR grupių atstovai, Sveikatos apsaugos ministerijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ir Higienos instituto specialistai.

Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos stiprinimo skyriaus vedėja Loreta Ašoklienė supažindino su Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių įgyvendinimo vertinimo rezultatais Lietuvoje. Jie rodo, kad antibiotikų vartojimo ir antimikrobinio atsparumo valdymo srityse išlieka problemų, kurioms spręsti būtina sutelkti pajėgumus, stiprinant žmogiškuosius išteklius ir tarpsektorinį bendradarbiavimą.

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Jolanta Kuklyte pristatė apskričių AMR grupių 2018 m. veiklos rezultatus. Ji akcentavo grupių vykdomos veiklos kokybės svarbą.
 
Grupių darbo patirtimi ir gerąja praktika pasidalijo Kauno apskrities AMR grupės vadovė Orina Ivanauskienė ir Šiaulių apskrities AMR grupės vadovė Rita Švambarienė.

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vedėja Virginija Kanapeckienė savo pranešime atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos gyventojų žinios apie antibiotikų vartojimą pablogėjo. Ji pristatė iniciatyvas, kurių tikslas – didinti visuomenės švietimo ir sveikatos specialistų sąmoningumą, skelbiamą informaciją apie antibiotikų vartojimo ir antimikrobinio atsparumo aktualijas lietuvių ir anglų kalbomis bei Higienos instituto patirtį šioje srityje. Pateikta siūlymų dėl prioritetinių veiklų.

Vykusiose diskusijose apskričių AMR grupių nariai pristatė problemas, su kuriomis jie susiduria, ir pasidalijo siūlymais, kaip gerinti savo veiklą. Skatinant teisingą antibiotikų vartojimą visuomenėje ir sveikatos priežiūros įstaigose bei didinant gyventojų sveikatos raštingumą, būtinas įvairių sektorių (veterinarijos įstaigų, visuomenės sveikatos biurų, universitetų, kolegijų ir kt.) bendradarbiavimas. Taip pat pabrėžta, kad į AMR grupių sudėtį svarbu įtraukti skirtingų institucijų atstovus. AMR grupės, subūrusios savivaldybių visuomenės sveikatos biurus kryptingai veiklai, galėtų būti visuomenės sveikatos raštingumo didinimo antibiotikų vartojimo klausimais koordinatoriais apskrityse.

Seminaras surengtas, vadovaujantis Antimikrobinio atsparumo valdymo apskrityse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-322.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Asta Jurkevičienė tel. (8 5) 206 1056 arba el. paštu asta.jurkeviciene@hi.lt.

Seminare skaityti pranešimai

Antimikrobinis atsparumas Lietuvoje. Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių įgyvendinimo vertinimo rezultatai (atsiųsti)
Dr. L. Ašoklienė, Sveikatos apsaugos ministerija

Apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo grupių 2018 m. veiklos apibendrinimas (atsiųsti)
J. Kuklytė, Higienos institutas

Kauno apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupės veikla ir perspektyvos (atsiųsti)
O. Ivanauskienė, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (Kauno departamentas)

Šiaulių apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupės veikla
R. Švambarienė

Europos supratimo apie antibiotikus dienos ir Pasaulinės supratimo apie antibiotikus savaitės patirtis. Visuomenės sveikatos biurų prioritetai – supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas (atsiųsti)
Dr. V. Kanapeckienė, Higienos institutas

Suaugusiųjų ir vyresnio amžiaus vaikų žinių apie antibiotikus ir jų vartojimo anketa (atsiųsti)