Tęsiamos JAHEE projekto veiklos

2019 10 09

Šiais metais tęsiamos veiklos, pradėtos pernai pagal 3-osios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014–2020 m. programą „Bendrieji veiksmai sveikatos tolygumams“ (angl. Joint Action Health Equity Europe, JAHEE). Higienos Institutas dalyvauja projekto veiklose, susijusiose su jo koordinavimu, sklaida, įvertinimu, integravimu į nacionalinę politiką, stebėsena, sveikata ir lygybe visose politikose.

Spalio 3–4 d. Romoje (Italija) Higienos instituto Profesinės sveikatos centro inovacijų skyriaus specialistė Giedrė Šereikaitė dalyvavo trečiame WP9 darbo grupės, kurios koordinatorius – Suomijos nacionalinis sveikatos ir gerovės institutas, susitikime, ir visuotiniame šalių narių susirinkime sveikatos tolygumo klausimais. 

Pagrindinis darbo grupės veiklos uždavinys – „Sveikata ir lygybė visose politikose – valdymas“.

Susitikime dalyvavo 25 šalių – Belgijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Kroatijos, Lietuvos, Olandijos, Suomijos, Vokietijos ir kt. – atstovai.

Jie trumpai pristatė savo valstybių situaciją, kaip ir kokiose sveikatos sityse ketinama siekti sveikatos tolygumo nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu.

Susitikime akcentuotas aktyvus visų visuomenės grupių įtraukimas į sveikatos netolygumų mažinimo procesą, organizuojant viešinimo dienas, diskusijas, kuriant sveikatos rodiklius pristatančius stendus, bendrus informacinius tinklapius ir pan.

Lietuvoje prioritetine sritimi pasirinkta profesinės sveikatos paslaugų prieinamumo dirbantiesiems (ypač labai mažose ir mažose įmonėse) didinimas. Tai numatyta ir strateginiuose dokumentuose – Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programoje ir Nacionaliniame darbuotojų saugos ir sveikatos 2017–2021 metų veiksmų plane.

Pagrindinis bendrasis JAHEE tikslas – pagerinti Europos gyventojų sveikatą ir gerovę bei padidinti sveikatos pasekmių lygybę (tolygumus) tarp visų visuomenės grupių visose dalyvaujančiose šalyse ir visoje Europoje apskritai. Taip pat JAHEE skiriamas ypatingas dėmesys pažeidžiamoms grupėms ir migrantams.

Projekto, vykdomo nuo 2018 iki 2021 m., koordinatorius – Italijos nacionalinis sveikatos institutas (Istituto Superiore di Sanità). 

Projekto interneto svetainė https://jahee.iss.it/.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Giedrė Šereikaitė tel. (8 5) 212 2574, el. p. giedre.sereikaite@hi.lt