Tyrimas atskleidė nepakankamus infekcijų kontrolės žmogiškuosius išteklius

2019 12 20

Hospitalinių infekcijų valdymas privalomas kiekvienos gydymo įstaigos veikloje, o viena svarbiausių hospitalinių infekcijų valdymo sąlygų – pakankamas infekcijų kontrolės darbuotojų skaičius, tinkamas jų profesinis pasirengimas, nuolatinis tobulinimasis ir žinių atnaujinimas.

Higienos instituto specialistai atliko tyrimą, kurio metu vertinti stacionarias asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infekcijų kontrolės žmogiškieji ištekliai.

Atlikta tyrime dalyvauti sutikusių bendrojo pobūdžio, specializuotų bei palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninių anketinė apklausa, kuria vertintas infekcijų kontrolės srityje dirbančių asmenų skaičius (tyrime dalyvavo 64 įstaigos).

Antrame etape atlikta minėtų įstaigų infekcijų kontrolės darbuotojų anketinė apklausa, kuria vertinta darbuotojų vykdoma veikla, kompetencijos ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo poreikis (gauta 51 anketa).

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad beveik pusė jame dalyvavusių įstaigų (45,3 proc.) neturi infekcijų kontrolės specialisto, nežiūrint to, kad teisės aktai ne tik reglamentuoja tokių specialistų privalomumą, bet ir rekomenduoja jų skaičių, priklausomai nuo lovų skaičiaus įstaigoje. Apklaustose įstaigose, turinčiose infekcijų kontrolės gydytoją (ar specialistą), jų etatų skaičius 400 lovų vidutiniškai lygus vienetui ir atitinka rekomenduojamą teisės aktuose, tačiau atskirose ligoninėse šis rodiklis svyruoja nuo 0,25 iki 3,25 etato. Itin ženkli infekcijų kontrolės gydytojo (ar specialisto) padėjėjų skaičiaus neatitiktis – įstaigose, turinčiose šiuos specialistus, 100-ui lovų vidutiniškai tenka tik 0,31 etato, kai rekomenduojamas 1. Atskirose ligoninėse šis rodiklis svyruoja nuo 0,1 iki 0,75 etato.  

Visi apklausti infekcijų kontrolės darbuotojai vykdė darbuotojų higieninių įgūdžių ir infekcijų prevencijos priemonių kontrolę. Jie pagal šią atliekamą funkciją savo kompetenciją įvertino geriausiai. Didžioji dalis apklaustųjų, nepriklausomai nuo jų pareigybės, konsultavo personalą infekcijų valdymo klausimais (98,0 proc.) bei organizavo personalo mokymą infekcijų kontrolės temomis (94,1 proc.). Mažiausiai respondentų dalyvavo rengiant racionalaus antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo tvarkos aprašą (52,0 proc.). Pagal šią funkciją kompetencija įvertinta prasčiausiai.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė Justina Avelytė tel. (8 5) 261 4184, el. p. justina.avelyte@hi.lt.