Pakeista išvadų ir rekomendacijų dėl mokinių dalyvavimo ugdymo procese teikimo tvarka

2020 06 29

Nuo 2020 m. sausio 1 d. pakeista asmens sveikatos priežiūros (toliau – ASP) specialistų išvadų ir rekomendacijų teikimo tvarka mokyklose.

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdydamas veiklą ugdymo įstaigoje, nuo šių metų turi teikti ASP specialistų išvadas ir rekomendacijas mokyklos vadovui ar darbuotojui, mokyklos vadovo įgaliotam tvarkyti asmens duomenis. Mokyklos vadovas ar įgaliotas darbuotojas, siekdamas užtikrinti tinkamas sąlygas mokiniui dalyvauti ugdymo procese, privalo įvertinti gautas ASP specialistų išvadas ir rekomendacijas.

Taip pat mokyklos vadovas ar darbuotojas, mokyklos vadovo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis, turi užtikrinti minėtos informacijos konfidencialumą, neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų susipažinti su šia informacija nė vienam asmeniui, neturinčiam teisės ja naudotis, ir saugoti šios informacijos konfidencialumą pradėjus eiti kitas pareigas ar pasibaigus darbo santykiams.

Šie reikalavimai nustatyti Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680.

Daugiau informacijos apie teisinius aspektus tvarkant mokinio asmens duomenis žemiau infografike „Mokinio asmens duomenų tvarkymo Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje teisinai aspektai“.

Papildomos informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos valdymo specialistė Ugnė Butkutė tel. (8 5) 206 0977, el. paštu [email protected].