Metiniame leidinyje – Higienos instituto 2020 metų veiklos apžvalga

2021 05 11

Leidinyje apžvelgiami pagrindiniai 2020 m. Higienos instituto (HI) veiklos rezultatai ir kita svarbi su HI veikla susijusi informacija.

Ataskaitiniu laikotarpiu HI vykdyti visuomenės sveikatos tyrimai ir technologijų vertinimas, išspausdinta 16 mokslinių publikacijų, išleisti 3 mokslo leidiniai bei 4 mokslo žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeriai, skelbiantys naujausias žinias apie Lietuvos gyventojų sveikatą, jos rizikos veiksnius, naudojamų praktikoje technologijų efektyvumą ir gerąją visuomenės ir profesinės sveikatos priežiūros praktiką.

Taip pat metodiškai vadovauta visuomenės sveikatos stebėsenai savivaldybėse, išanalizuota ir HI interneto svetainėje pateikta 60 savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų, išnagrinėti ir 16 statistikos ir informacinių leidinių paskelbti pagrindiniai Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai, kuriais remiantis vertinamas Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos ir kitų vykdomų sveikatos programų efektyvumas.

Parengta ir paskelbta Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro ataskaita, kurios informacija reikalinga visuomenės sveikatos žmogiškiesiems ištekliams įvertinti ir jų kvalifikacijos tobulinimo poreikiams pagrįsti, parengti 3 metodiniai visuomenės sveikatos priežiūros praktikos leidiniai.

Leidinys skelbiamas HI interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ -> „Metinis pranešimas“.

Daugiau informacijos apie leidinį teikiama tel. (8 5) 262 9931.