ASPĮ darbuotojai gilino žinias psichosocialinės profesinės rizikos veiksnių prevencijos srityje

2022 10 20

Spalio 17–19 dienomis įvyko Higienos instituto Profesinės sveikatos centro organizuoti 16 akad. val. nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo kursai „Psichosocialinės profesinės rizikos veiksnių prevencijos planavimo bei vykdymo asmens sveikatos priežiūros įstaigose kompetencijų didinimas“.

Kursų tikslas – tobulinti asmens sveikatos priežiūros darbuotojų, dirbančių administracinį darbą, kvalifikaciją, gilinant jų kompetencijas psichosocialinės profesinės rizikos veiksnių prevencijos planavimo ir vykdymo srityje.

Kursuose, skirtuose asmens sveikatos priežiūros specialistams ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) darbuotojams, dirbantiems administracinį darbą, buvo dėstomos šios temos: 
- „Stresas darbe: kaip jį atpažinti? Psichosocialinės rizikos veiksniai ir jų įtaka darbuotojų sveikatai ir darbingumui“;
- „Psichikos sveikata ir jos gerinimas“;
- „Psichosocialinės rizikos vertinimas: principai ir metodikos“;
- „COVID-19 pandemijos kaip ekstremalios situacijos patyrimas ligoninės darbo aplinkoje: reflektuojami iššūkiai, jų sprendimas ir ateities perspektyvos“;
- „Psichosocialiniai rizikos faktoriai COVID-19 pandemijos laikotarpiu – teorija ir praktika“;
- „Psichosocialinės rizikos valdymas ASPĮ, vadovaujantis gerąja praktika: HSE streso darbe standartų taikymas“;
- „Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas darbuotojams“;
- „Psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių vertinimo ypatybės ASPĮ“.

Mokymuose dalyvavo daugiau kaip 120 dalyvių, jiems išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Lietuvoje siekiant nacionaliniu mastu formuoti psichologinei (emocinei) gerovei palankų klimatą sveikatos priežiūros sistemoje ir stiprinti asmens sveikatos priežiūros specialistų psichikos sveikatą, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-2149 patvirtintas Darbuotojų psichologinės gerovės užtikrinimo asmens sveikatos priežiūros sistemoje veiksmų 2021–2024 metų planas (toliau – Veiksmų planas). Kursai organizuoti vadovaujantis Veiksmų planu.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė Aneta Abromavičiūtė tel. (8 5) 212 0861, el. p. [email protected].