2014

Vaikų sveikatos stebėsenos IS kūrėjai patirties sėmėsi Norvegijoje

2014 11 06

Spalio 21–24 d. Higienos instituto ir Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai, įgyvendinant 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 ,,Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ (toliau – Programa) projektą ,,Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“, lankėsi Norvegijoje, kur susipažino su vaikų sveikatos stebėsenos patirtimi.

Šį veikla finansuota Programos Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis, siekiant skatinti Lietuvos ir Norvegijos dvišalį bendradarbiavimą Programos srityje.

Susitikime su Norvegijos visuomenės sveikatos instituto, Norvegijos sveikatos direktorato, Norvegijos  vaikų, jaunimo ir šeimos reikalų direktorato ir NOVA tyrimų instituto atstovais pasidalyta patirtimi apie vaikų sveikatos stebėseną, aptarti Norvegijoje vykdomi vaikų profilaktiniai sveikatos tikrinimai, tvarka, atlikimo dažnis, jų metu pildomos ataskaitinės informacijos apie vaikų sveikatą turinys, rodikliai, jų naudojimas vietiniu, regioniniu ir valstybiniu lygmeniu. Gauti atsakymai į pagrindinius klausimus, kurie svarbūs kuriant nacionalinę vaikų sveikatos stebėsenos sistemą Lietuvoje.

1. Kokia vyraujanti mokyklinio amžiaus vaikų profilaktinių sveikatos tikrinimų tvarka Norvegijoje? Kas juos atlieka?
Mokyklinio amžiaus vaikų profilaktiniai tikrinimai dažniausiai atliekami sveikatos centre. Profilaktinį tikrinimą atlieka visuomenės slaugytoja, vykdanti ir asmens sveikatos (profilaktiniai patikrinimai, skiepijimai, pirmosios pagalbos teikimas) bei visuomenės sveikatos (sveikatos stiprinimas, mokymas, konsultavimas) funkcijas.

2. Ar mokyklinio amžiaus vaikų profilaktinio patikrinimo metu pildoma speciali medicininė forma? Ar vaikų profilaktinio sveikatos patikrinimo metu surinkta informacija naudojama stebėsenai ar statistikai?
Tikrinimo metu nėra pildoma jokia patvirtinta medicininė forma, informacija apie sveikatą nerenkama,  nesisteminama ir kitoms valstybinėms institucijoms neteikiama, išskyrus duomenis apie skiepijimą.

3. Kas yra naudos gavėjai, kalbant apie vaikų profilaktinius sveikatos tikrinimus (pats vaikas, tėvai, šeimos gydytojas, mokyklos sveikatos priežiūros specialistai)? 
Profilaktiniai patikrinimai daromi siekiant naudos vaikui.

4. Kokie Norvegijos sveikatos stebėsenos duomenų šaltiniai?
Norvegijos sveikatos stebėsenos duomenų šaltiniai – nacionaliniai sveikatos registrai (17 registrų), Norvegijos statistikos departamento renkami duomenys ir atrankiniai tyrimai. Pastaruosius atlieka profesionalūs specialistai (plačiau pristatyti vaikų augimo, motinos ir vaiko kohortinis, psichikos sveikatos bei jaunimo tyrimai).

5. Kokia įvairių registrų duomenų jungimo metodologija? 
Duomenys iš skirtingų registrų gali būti jungiami naudojant asmens kodą, kada atliekami moksliniai tyrimai, o vykdant sveikatos stebėseną jie nenaudojami. 

6. Kokie vaikų sveikatos rodikliai analizuojami ir vertinami Norvegijoje? 
Norvegijoje daugiausiai analizuojami tik vaikams specifiški sveikatos rodikliai, dažniausiai susiję su gyvenimo būdo ir rizikos veiksnių vertinimu. Kiti rodikliai renkami pagal ECHI rodiklių sąrašą, taip pat vykdoma visuomenės sveikatos rodiklių stebėsena savivaldybėse.

7. Kokia pagrindinė valstybinė institucija atsakinga už populiacinių sveikatos duomenų rinkimą ir susijusių rodiklių skaičiavimą? 
Pagrindinė institucija, atsakinga už sveikatos stebėseną, yra Norvegijos visuomenės sveikatos institutas, tvarkantis  daugumą sveikatos registrų bei vadovaujantis nacionaliniams atrankiniams tyrimams.

8. Ar visi skaičiuojami rodikliai pateikiami informacinėje sistemoje NorHealth? Ar NorHealth plačiai naudojama visuomenės sveikatos specialistų, epidemiologų ir kitų specialistų? Kokia forma NorHealth gali būti pateikiami sveikatos rodikliai? Ar skiriasi jų pateikimas nacionaliniu ir savivaldybių mastu? 
NorHealth yra sveikatos informacinė sistema, kurioje pateikiami įvairūs sveikatos rodikliai, prieinami visuomenei. Jie gali būti vaizduojami lentelėse, grafikuose ir žemėlapiuose. Norvegijos visuomenės sveikatos institutas kiekvienai savivaldybei ruošia specialius leidinius – profilius. Juose pateikiami atrinkti savivaldybės gyventojų sveikatos rodikliai, interpretacija ir lyginimas su šalies vidurkiu. 

Higienos institutas užmezgė dvišalius ryšius, siekdamas įgyvendinant projektą pasitelkti Norvegijos patirtį ir bendradarbiauti su šioje srityje ilgametę patirtį turinčiais kolegomis iš Norvegijos visuomenės sveikatos instituto, Norvegijos sveikatos direktorato, Norvegijos  vaikų, jaunimo ir šeimos reikalų direktorato bei NOVA tyrimų instituto.

Norint pasiekti geriausių rezultatų gerinant vaikų sveikatą, būtina skatinti asmens ir visuomenės sveikatos specialistų bendradarbiavimą; sudaryti galimybes sujungti informacinių sistemų duomenų bazes, registrus, gyvensenos tyrimus statistikos ir mokslo tikslais, naudojant asmens kodą; visoje šalyje vykdyti nacionalinius reprezentatyvius jaunimo gyvensenos tyrimus, galimai pritaikant Norvegijos patirtį; įtvirtinti nuostatą, kad vaikų sveikatos stebėsenoje naudos gavėjai yra vaikai.

Užmegzti kontaktai ir geranoriškas sutikimas toliau bendradarbiauti sudarys sąlygas konsultuotis su Norvegijos specialistais ne tik vaikų sveikatos stebėsenos srityje, bet ir vykdant kitų sričių stebėseną.

 

 

 

 

Daugiau informacijos gali suteikti projekto vadovas Šarūnas Alasauskas tel. (8 5) 261 2084 arba el. paštu [email protected].