2015

Lietuvoje diegiama Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema

2015 11 09
2015 m. lapkričio 5 dieną Trakų raj. įvyko Higienos instituto vykdomo 2009–2014 m. Norvegijos finansinių mechanizmų programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ finansuojamo projekto „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“ (NOR-LT11- SAM-01-TF-01-001) konferencija.
 
Į konferenciją aptarti naujos Vaikų sveikatos informacinės sistemos atvyko specialistai iš visuomenės sveikatos biurų, Sveikatos apsaugos ministerijos, taip pat – savivaldybių gydytojai ir kiti su sveikatos stebėsena dirbantys specialistai.
 
Konferencijos metu pranešimus skaitė Sveikatos apsaugos ministerijos, Higienos instituto, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro atstovai bei projekto „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimu ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“ vadovai ir vykdytojai.
 
Renginio metu pristatyta informacija apie Norvegijos finansavimo mechanizmo paramą, skiriamą projektams, skirtiems didinti vaikų ir jaunimo sveikatos gerovę. Taip pat aptarta šio mechanizmo vykdymo Lietuvoje apimtis ir specifinės sritys. Vienas iš vaikų ir jaunimo sveikatos gerovės užtikrinimo būdų buvo įvardytas tinkamos, tikslios ir naudingos informacijos panaudojimas nacionaliniu lygmeniu, siekiant kuo tiksliau apibrėžti esamas problemas ir vertinti  taikomus sprendimus.
 
Projekto vadovas pristatė pagrindines 2014–2016 metais kuriamos Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos projekto įgyvendinimo aktualijas.
 
Siekiant tinkamai įvertinti, kokia yra potenciali Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nauda, buvo pristatyta šiuo metu Lietuvoje vyraujanti praktika, susijusi su duomenų rinkimu ir panaudojimu vaikų sveikatos stebėsenos srityje. Remiantis dabartine situacija, duomenys yra renkami nesistemingai, o jų panaudojimas skiriasi tiek tarp valstybinių įstaigų, tiek tarp administracinių teritorijų. Viena iš priežasčių, lėmusių tokią situaciją, yra ta, kad nėra vieno, visiems prieinamo duomenų šaltinio. Šią problemą iš esmės pakeistų Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema, kuri užtikrintų vienodą duomenų turinį ir kokybę visoms suinteresuotoms institucijoms. Kita vyraujanti problema sveikatos stebėsenoje yra vienmačiai duomenų šaltiniai, dažnai teikiantys informaciją, kuri kelia daugiau klausimų, nei pateikia atsakymų. Jungiant įvairius Lietuvoje esančius duomenų šaltinius apie vaikų sveikatą bei jai įtaką turinčius veiksnius, galima tiksliau ir greičiau identifikuoti esamas vaikų sveikatos aktualijas. Pastarieji siekiai ir jų vykdymo praktika taip pat lyginta su užsienio šalimis, o tobulinant kuriamos sistemos modelį buvo atsižvelgta į kitų valstybių gerąją patirtį ir tarptautiniame kontekste gerai vertinamus sprendimus.
 
Galiausiai pristatytas sukurtas Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos modelis, kuris numato pagrindinius ir papildančius vaikų sveikatos duomenų šaltinius, skaičiuojamus rodiklius bei informacinės sistemos galimybes, susijusias su duomenų vaizdavimu ir pateikimu. Vienas pagrindinių informacinės sistemos uždavinių buvo sukurti palankią aplinką visoms naudotojų grupėms, nepriklausomai nuo to, ar gaunami neapdoroti populiaciniai duomenys, ar reikia jau apskaičiuotų rodiklių interpretacijos.  Ateityje bus lengviau suprasti  statistinę informaciją ir ją taikyti, neapribojant galimybių naudotis išsamia duomenų baze, siekiant įvardinti aktualias problemas ir rasti pagrįstus sprendimus.
 
Konferencijoje skaityti pranešimai:
 
Norvegijos finansinio mechanizmo parama vaikų ir jaunimo sveikatos gerovei
Gytė Sirgedienė, Sveikatos apsaugos ministerija (atsisiųsti)
 
Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos (toliau - VSS IS) projekto pristatymas
Šarūnas Alasauskas, Higienos institutas (atsisiųsti)
 
Vaikų  ir jaunimo sveikatos priežiūros aktualijos
Dr. Rita Sketerskienė, Sveikatos apsaugos ministerija (atsisiųsti)
 
Vaikų sveikatos stebėsena: dabartinė situacija ir perspektyvos įdiegus VSS IS
Dr. Romualdas Gurevičius, Higienos institutas (atsisiųsti)
 
Vaikų sveikatos tikrinimai ir stebėsena užsienio šalyse
Nadia Lipunova, Higienos institutas (atsisiųsti)
 
VSS IS modelio pristatymas
Dr. Aušra Želvienė (atsisiųsti)
 
VSS IS mokomojo metodinio vadovo pristatymas
Olga Gražulienė, Higienos institutas (atsisiųsti)
 
VSS IS  duomenų saugos aspektai
Elena Mikalajūnienė, Higienos institutas (atsisiųsti)
 
Stebėsenos duomenų panaudojimas vaikų sveikatos stiprinimui
Daiva Žeromskienė, Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centras (atsisiųsti)
 
Leidinys "Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos metodinis vadovas" (atsisiųsti)
 
Daugiau informacijos Jums gali suteikti: Šarūnas Alasauskas, tel. (85) 2612084 arba el. paštu [email protected]