Recenzavimas

Pateiktus straipsnių rankraščius recenzuoja (duble-blind peer review) ne mažiau kaip du srities ekspertai.

Recenzentai pasiūlo, ar rankraštis gali būti priimtas publikavimui be papildomų pataisymų, ar reikalingi mažesni bei didesni pataisymai, ar straipsnį rekomenduojama perrašyti iš esmės ir patekti dar kartą, ar rankraštis turi būti atmestas.

Vertinimo kriterijai:

 • temos atitikimas visuomenės sveikatos tematikai ir aktualumas;
 • tikslo aiškumas;
 • tyrimo metodų tinkamumas;
 • nedviprasmiai ir tinkamai išanalizuoti duomenys;
 • pagrįsta diskusija;
 • išvadomis paremti duomenys;
 • darbo originalumas ir naujumas;
 • logiška ir nuosekli darbo struktūra.
Recenzentas turi:
 • raštu pateikti nešališką atsiliepimą apie darbo privalumus ir mokslinę bei praktinę vertę, savo nuomonę pagrįsti;
 • plačiau ir suprantamai aprašyti pastebėtus trūkumus;
 • įvertinti darbo struktūrą, mokslinį tikslumą, originalumą ir aktualumą skaitytojams;
 • išlaikyti recenzavimo proceso konfidencialumą, neaptariant ir neatskleidžiant recenzuojamame rankraštyje pateiktos informacijos trečiosioms šalims;
 • atkreipti dėmesį į etikos klausimus, pavyzdžiui, akivaizdus recenzuojamo rankraščio panašumas į jau paskelbtą leidinį ar tuo pačiu metu kitur publikavimui pateiktas rankraštis.

Recenzijos forma (atsiųsti)

Recenzavimo procesas trunka nuo 14 iki 30 dienų.