Teisinė informacija

Praktinės rekomendacijos atsitiktiniam ir mažo intensyvumo asbesto veikimui darbuotojams nustatyti
 
Šios rekomendacijos Higienos instituto parengtos, vadovaujantis Europos ir Tarybos direktyva 2003/18/EB, iš dalies pakeičiančia Tarybos direktyvą 83/477/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto poveikiu darbe, ir vykdant Darbo su asbestu nuostatų įgyvendinimo priemonių plano (Žin., 2004, Nr. 116-4342) 1 punktą.
 
Praktinių rekomendacijų rengimo tikslas – pateikti informacijos apie mažesnės rizikos darbo su asbestu nustatymą.
 
Šios rekomendacijos skiriamos darbdaviams, organizuojantiems darbus su asbestu, bei darbuotojams, kurie asbesto veikiami dirba arba gali būti veikiami asbesto dulkių.
 
Praktinėse rekomendacijose yra nuorodos į Lietuvos Respublikos teisės aktus, pateikiamas mažesnės rizikos darbų su asbestu apibrėžimas, nurodomi kriterijai, kuriais vadovaujantis turi būti priimami sprendimai apie mažesnės rizikos darbą su asbestu. Skyriuje „Darbo su asbestu rizikos vertinimas“ paaiškinami pagrindiniai asbesto, kaip cheminio veiksnio, rizikos vertinimo etapai: rizikos identifikavimas, tyrimas, nustatymas ir prevencija. Skyriuose ,,Rizikos prevencija. Bendrieji poveikio asbestu mažinimo principai“ ir ,,Bendrieji reikalavimai vykdant mažesnės rizikos darbus su asbestu“ pateikiama praktinės informacijos apie rizikos prevenciją. Praktinių rekomendacijų prieduose pateikiama patarimų, pavyzdžių, nurodyta literatūra (atsiųsti).
 
Teisės aktai
  
Asbesto sukeltų profesinių ligų nustatymo kriterijų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-888 (Žin., 2009, Nr. 131-5708);
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 919 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 351 „Dėl Asbesto šalinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo" (Žin., 2009, Nr. 103-4317);
 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. V-899 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. V-827 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 351 „Dėl Asbesto šalinimo programos patvirtinimo“ įgyvendinimo 2008–2013 m. priemonių vykdytojų skyrimo“ pakeitimo" (atsiųsti);
 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. D1-267 „Dėl asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, 61-2437);
 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V-178 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo" (Žin., 2009, Nr. 39-1480);
 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. V-118 „Dėl išorinės ir darbo aplinkos užterštumo asbestu stebėsenos 2009–2013 m. vykdymo aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 24-945);
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d nutarimas Nr. 351 „Dėl Asbesto šalinimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 48-1777);
 
Lietuvos higienos norma HN 23:2007 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. V-827/A1-287 (Žin., 2007, Nr. 108-4434);
 
Asbesto skaidulų koncentracijos ore matavimo metodiniai nurodymai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-34 (Žin., 2006, Nr. 13-461);
 
Kitų teisės aktų, susijusių su asbestu, sąrašas (atsiųsti).