• Titulinis
 • Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos sistemos sukūrimas

Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos sistemos sukūrimas

                                                                                     
2007–2013 metų laikotarpio Lietuvos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.3-VRM-02-V-05-006/ES-5-S-1 priemonės „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ projektas „Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos sistemos sukūrimas“
 
Projekto esmė
Lietuvos gyventojų mirtingumas dėl traumų – mirtingumo struktūroje yra trečioje vietoje ir yra gerokai didesnis negu Europos vidurkis. Dėl šių priežasčių Lietuva kasmet netenka daugiau kaip 4 tūkst. gyventojų: du trečdaliai mirusiųjų – darbingo amžiaus žmonės. Siekiant vykdyti efektyvią traumatizmo mažinimo politiką, reikia sukurti traumų stebėsenos sistemą, nes šiuo metu įvairių institucijų duomenų bazėse esantys duomenys apie traumas ir jų pasekmes yra fragmentiški, dalis svarbios informacijos neregistruojama, surinktus duomenis sunku susisteminti ir nustatyti sprendimų ir politikos prioritetus.
 
Šiuo projektu siekiama sukurti traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos sistemą, kurioje bus registruojami visuose šaltiniuose esantys suinteresuotoms institucijoms reikalingi duomenys, apimantys visus traumų atvejus.
 
Remiantis traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos sistemos duomenimis, bus galima planuoti ir vykdyti tinkamas traumatizmo prevencijos priemones, įvertinti jų rezultatus ir poveikį, vertinti traumų sąlygotus ekonominius nuostolius valstybei.

Projekto vykdymo laikas

2011–2015 m.

Projekto bendra vertė

2.065.259,00 Lt

Projekto tikslas

Sukurti traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos sistemą, siekiant prisidėti prie traumatizmo mažinimo Lietuvoje.

Projekto uždaviniai

 1. Įvertinti traumų ir nelaimingų atsitikimų informacijos šaltinius ir valdytojus;
 2. Įvertinti duomenų poreikį traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos sistemos kūrimui;
 3. Parengti traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos sistemos modelio projektą;
 4. Sukurti traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos sistemą.

Projekto veiklos

 • Teisinės bazės analizė;
 • Duomenų šaltinių identifikavimas, jų turinio bei informacijos srautų analizė (išanalizuoti visi galimi traumų ir nelaimingų atsitikimų informacijos šaltiniai);
 • Svarbiausiuose duomenų šaltiniuose esančių duomenų, galimai susijusių su būsimos stebėsenos sistemos veikla, kokybės įvertinimas;
 • Siekiamų rinkti duomenų  nustatymas ir jų gavimo galimybių analizavimas;
 • Kitų šalių gerosios patirties analizė;
 • Siekiamo modelio sukonkretinimas (parengtas traumų ir nelaimingų atsitikimų  stebėsenos sistemos modelis);
 • Teisinio pagrindo stebėsenos sistemai kurti parengimas;
 • Stebėsenos sistemos nuostatų bei duomenų saugos nuostatų parengimas ir suderinimas;
 • Stebėsenos sistemos specifikacijos ir programinės įrangos kūrimas;
 • Sistemos diegimas ir bandymai. 
Projekto veiklų ataskaitos:
 • 1.1.1 veiklos „Teisinės bazės analizė“ ataskaita (atsiųsti);
 • 1.1.2 veiklos „Duomenų šaltinių identifikavimo, jų turinio bei informacijos srautų analizės“ ataskaita (atsiųsti);
 • 1.1.3 veiklos „Svarbiausiuose duomenų šaltiniuose esančių duomenų, susijusių su būsimos stebėsenos sistemos veikla, kokybės įvertimas“ ataskaita (atsiųsti);
 • 1.2.1 veiklos „Siekiamų rinkti duomenų nustatymas ir jų gavimo galimybių analizavimas“ (atsiųsti);
 • 1.2.2 veiklos „Užsienio šalių gerosios patirties traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos srityje analizė“ ataskaita (atsiųsti);
 • 1.2.3 veiklos „Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos sistemos modelio sukūrimas“ (atsiųsti).    

Teisinė informacija

 • Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 2, 26 straipsnių pakeitimo ir 30 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas (įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d.) (atsiųsti
 • Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos tvarkos aprašas (atsiųsti
 • Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos nuostatai ir duomenų saugos nuostatai (atsiųsti)

 

Konferencija „Projekto „Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos sistemos sukūrimas“ rezultatų pristatymas“ (plačiau)