• Titulinis
  • Visuomenės sveikatos plėtros strateginių krypčių nustatymas

Visuomenės sveikatos plėtros strateginių krypčių nustatymas

                                                                                     

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonės „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ „Visuomenės sveikatos plėtros strateginių krypčių nustatymas“ (Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-014/ESF-VRM-6-1) finansavimo ir administravimo  projektas

Projekto esmė
Lietuvos sveikatos sektoriaus plėtros strateginės kryptys iki 2020 metų yra numatytos Lietuvos sveikatos 2013–2020 metų programos projekte (toliau – LSP). Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 10 straipsnis numato, kad „Lietuvos sveikatos programai įgyvendinti Vyriausybė tvirtina Lietuvos nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros strategiją.“ (Žin., 2002, Nr. 56-2225). 2013 m. baigiasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 941 patvirtinta Lietuvos nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros 2006–2013 metų strategija (Žin., 2005, Nr. 40-1290; 2006, Nr. 70-2574) ir jos įgyvendinimo priemonių planas.

Siekiant užtikrinti įstatyminės nuostatos ir LSP projekte suformuluotų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą remiantis Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių gera patirtimi ir Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) rekomendacijomis bei atsižvelgiant į strateginius sveikatos politikos prioritetus bei realius gyventojų poreikius, šiuo projektu planuojama parengti visuomenės sveikatos politikos plėtros vidutinės trukmės planavimo dokumentą, kuris patvirtintas taptų trumpalaikio planavimo pagrindu Sveikatos apsaugos ministerijai ir jai pavaldžioms įstaigoms bei kitoms institucijoms, prisidedančioms prie visuomenės sveikatos gerinimo, užtikrinant sveikatos santykių teisumą, visuomenės sveikatos interesų paisymą visose veiklos srityse, didinant tarpsektorinį bendradarbiavimą, sveikatos netolygumų mažinimą, sveikos aplinkos kūrimą, sveikos gyvensenos ir jos kultūros formavimą bei kokybiškos ir efektyvios sveikatos priežiūros vystymą.

Projekto vykdymo laikas
14 mėnesių (2013–2015 m.)

Projekto bendra vertė
348.121,27 Lt

Projekto tikslas
Nustatyti 2014–2020 m. visuomenės sveikatos plėtros strategines kryptis. 

Projekto uždaviniai
1. Parengti ES šalių ir nacionalinės  patirties visuomenės sveikatos politikos formavimo srityje studijas.
2. Parengti ir pristatyti visuomenės sveikatos plėtros programos projektą.

Projekto veiklos
1.1.1. Išanalizuoti ES šalyse įgyvendinamų visuomenės sveikatos strategijų ir programų patirtį, PSO rekomendacijas visuomenės sveikatos plėtrai ir vystymui;
1.1.2. Išanalizuoti Lietuvos VS būklę, ją lemiančius veiksnius, jų pokyčius, VS reglamentuojančius teisės aktus ir VS intervencijų taikymo patirtį;
1.2.1. Suorganizuoti viešą diskusiją su potencialiais partneriais, kurioje būtų aptartos bendradarbiavimo galimybės siekiant tinkamo VS plėtros priemonių įgyvendinimo;
1.2.2. Parengti Visuomenės sveikatos plėtros programos projektą;
1.2.3. Suorganizuoti konferenciją Visuomenės sveikatos plėtros programai pristatyti.

Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas

  Projekto veikla Veiklos vykdymas Ataskaitos
1.1.1. Išanalizuoti ES šalyse įgyvendinamų visuomenės sveikatos strategijų ir programų patirtį, PSO rekomendacijas visuomenės sveikatos plėtrai ir vystymui

2013 gruodis – 2014 kovas

Ataskaita
Analizių santraukos
1.1.2. Išanalizuoti Lietuvos VS būklę, ją lemiančius veiksnius, jų pokyčius, VS reglamentuojančius teisės aktus ir VS intervencijų taikymo patirtį

2013 gruodis – 2014 kovas

Ataskaita
Analizių santraukos
1.2.1. Suorganizuoti viešą diskusiją su potencialiais partneriais, kurioje būtų aptartos bendradarbiavimo galimybės siekiant tinkamo VS plėtros priemonių įgyvendinimo 2014 balandis Ataskaita 
Pranešimas
1.2.2. Parengti Visuomenės sveikatos plėtros programos projektą

2014 balandis – 2015 kovas

Parengtas Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2015–2023 metų plėtros programos projektas: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1011271&p_org=2105&p_fix=n&p_gov=n

1.2.3. Suorganizuoti konferenciją Visuomenės sveikatos plėtros programai pristatyti 2014 gruodis – 2015 kovas Ataskaita 
Pranešimas

Kilus klausimų, prašome kreiptis:
Projekto vadovė Aušra Benetytė, tel. (8 5) 212 3249 arba el. paštu [email protected]
Veiklos vadovė Ieva Kisielienė, tel. (8 5) 212 1986 arba el. paštu [email protected].