Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registras

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registras (toliau – Registras) sukurtas įgyvendinant Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas“ (projekto kodas Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-01-001).
 
Registro paskirtis – registruoti specialistus, atliekančius visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinėse įstaigose, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti Registro duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.
 
Registro objektas – specialistai, atliekantys visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinėse įstaigose.
 
Registro valdytoja – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, juridinio asmens kodas 188603472, buveinės adresas: Vilniaus g. 33, 01402 Vilnius.
 
Registro tvarkytojai – Higienos institutas (juridinio asmens kodas 111958286, buveinės adresas: Studentų g. 45A, 08107 Vilnius) (vadovaujantis Registro tvarkytojas) ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 24 straipsnyje.
 
Duomenų teikėjai – Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurai.
 
Registro tvarkytojai ir duomenų teikėjai prie Registro gali prisijungti adresu https://vspsr.hi.lt.
 
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-800 „Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (atsiųsti)
Higienos instituto direktoriaus įsakymas „Dėl rekomenduojamos prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) Higienos instituto tvarkomuose registruose ir vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje tvirtinimo" (atsiųsti).
Rekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registre, Kraujo donorų registre, Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registre, Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registre forma (Word).

Asmens duomenų tvarkymas

Duomenų teikimas

Susiję registrai ir valstybės informacinės sistemos

Statistinė informacija

Teisinė informacija

Informacija teikiama tel. (8 5) 212 1986, el. paštu [email protected] arba tel. (8 5) 262 5479 ir el. paštu [email protected].