• Titulinis
  • VS priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas

                                                                                                    

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ projektas „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas“

Projekto esmė

Per pastaruosius dvidešimt metų labai pasikeitė ligų profikaltikos darbų organizavimas ir jame dalyvaujančių institucijų sąstatas. Vykdant laipsnišką bei kryptingą visuomenės sveikatos priežiūros (VSP) sistemos reformą bei siekiant įdiegti moderniosios visuomenės sveikatos priežiūros principus, ypatingai aktualus tampa šioje srityje dirbančių specialistų kvalifikacijos klausimas. Keičiantis VSP specialistų darbo turiniui, aukštosios mokyklos keitė savo programas, papildydamos jas naujais dėstomais dalykais, pradėjo ruošti naujas sub-specialybes. Tačiau iki šiol nėra VSP specialistų poreikio planavimo, rengimo ir podiplominio kvalifikacijos kėlimo sistemos.
Pasinaudojant projekto teikiamomis galimybėmis, bus parengti siūlymai dėl visuomenės sveikatos specialistų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo, poreikio planavimo paremti situacijos įvertinimu ir kitų šalių patirties analize. Projekto tikslinės grupės – VSP specialistai, dirbantys viešojo administravimo įstaigose; asmens sveikatos priežiūros įstaigose įgyvendinantys priemones, skirtas ligų ir traumų profilaktikai, visuomenės sveikatai išsaugoti ir stiprinti; bei kitose įstaigose įgyvendinantys priemones, skirtas ligų ir traumų profilaktikai, visuomenės sveikatai išsaugoti ir stiprinti.

Projekto vykdymo laikas
2010–2015 m. 

Projekto bendra vertė
815.294,57 Eur

Projekto tikslas
Sukurti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemą.

Projekto uždaviniai
1. Įvertinti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų poreikį, sukurti poreikio planavimo mechanizmus.
2. Įvertinti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo atitiktį tarptautinės praktikos standartams ir darbo rinkos poreikiams.
3. Sukurti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimo ir profesinio tobulinimo sistemą.

Projekto veiklos:
• valstybės biudžeto finansuojamų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo tyrimas bei įvertinimas;
• nustatyti VSP specialistų poreikį, atsižvelgiant į esamus teisės aktus, strateginius planus ir programas;
• sukurti VSP specialistų rengimo poreikio (valstybinio specialistų rengimo užsakymo) nustatymo mechanizmą;
• išanalizuoti Lietuvos VSP specialistų rengimo patirtį ir jos atitikimą geros tarptautinės praktikos standartams;
• įvertinti Lietuvos VSP specialistų atitikimą pasikeitusiems darbo rinkos poreikiams (suinteresuotų grupių ir ekspertų požiūriu);
• parengti siūlymus švietimo institucijoms dėl VSP specialistų mokymo programų tobulinimo;
• parengti VSP specialistų kvalifikacijos kėlimo ir profesinio tobulinimo sistemą;
• įgyvendinti bandomąjį projektą.

Projekto pratęsimas
Projekto pratęsimo metu sukurta  visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registravimo informacinė sistema (registras), kurios tikslas – stebėti ir vertiniti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų žmogiškuosius išteklius. Prisijungimas prie registro http://vspsr.hi.lt/.
 
Įvykę renginiai

Aptarta visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registravimo informacinė sistema, Vilniuje, 2014 m. balandžio 30 d. (plačiau)

Diskusija „Visuomenės sveikatos specialistų informacinė sistema“, Kėdainiuose, 2013 m. gruodžio 12–13 d. (plačiau)

Konferencija ,,Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų mokymo programų tobulinimas“, Kaune, 2012 m. sausio 12 d. (plačiau)

Konferencija ,,Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo poreikio nustatymas“, Vilnius,  2011 m. lapkričio 22 d. (plačiau)

Konferencija „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimas ir tobulinimas“, Vilniuje, 2011 rugsėjo 20 d. (plačiau)

Konferencija ,,Lietuvos visuomenės sveikatos priežiūros specialistų atitikimas pasikeitusiems darbo rinkos poreikiams“, Vilniuje, 2011 m. birželio 29–30 d. (plačiau)

Konferencija „Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdančių specialistų tyrimo ir įvertinimo ataskaitos aptarimas“, Vilniuje, 2011 m. vasario 2 d. (plačiau)

Kvietimas dalyvauti įgyvendinant projektą

Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdančių specialistų anketinė apklausa