Vykdyti projektai

Bendradarbiavimo ir kompetencijų tinklas profesinei sveikatai, saugai ir gerovei darbe stiprinti (angl. Co-operation and competence network for promoting occupational health, safety and well-being (OHSW) at work) (2017–2018)
Projekto ataskaita (atsiųsti)

Europos hospitalinių infekcijų ir antimikrobinių vaistų vartojimo paplitimo ilgalaikės globos įstaigose tyrimas (angl. Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European long-term care facilities, HALT-3) (2017)
Protokolas anglų kalba (atsiųsti)
Ataskaitos santrauka (atsiųsti)

Hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo validacija Lietuvoje (angl. Validation of the point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in acute care hospitals in Lithuania) (2017)
Projekto aprašymas (atsiųsti)
Ataskaita anglų kalba (atsiųsti)

Inovatyvių, dinamiškų ir patrauklių švietimo metodų taikymas, didinat specialistų, darbdavių, NVO gebėjimus skleisti žinias jaunimui apie sveiką gyvenseną ir profesinę sveikatą (NORDPLUS HORIZONTAL) (2015–2016) (atsiųsti)

Suaugusiųjų švietimo mobilumo projektas „Darbuotojų sveikata besirūpinančių specialistų švietimo kokybės gerinimas“ (Erasmus+) (2015–2016) (atsiųsti)

Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas (Norway Grants) (2014–2017) (atsiųsti

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas (Norway Grants) (2014–2016) (atsiųsti)

Sveikatos ugdymo darbo vietose tyrimas: esama padėtis ir poreikiai (angl. Health Education at Workplace: reality and needs, NORDPLUS) (2013–2014) (atsiųsti) (atsiųsti)
 
Sveikatos netolygumų mažinimas: veiksmų plano sukūrimas ir struktūrinių fondų projektai (angl. Reducing health inequalities: preparation for action plans and structural funds projects, ACTION-FOR-HEALTH) (2012–2014) (atsiųsti) (ataskaita) (plačiau)
 
Traumų stebėsena Europoje (JAMIE – Joint Action on Monitoring Injuries in Europe) (2011–2014) (atsiųsti)

TUBIDU – Visuomenės sveikatos priežiūros ir pilietinės visuomenės stiprinimas kovai prieš tuberkuliozės epidemiją tarp pažeidžiamųjų grupių (angl. Empowering public health system and civil society to fight tuberculosis epidemic among vulnerable groups) (2011–2014) (atsiųsti) (plačiau)
 
Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų ir antimikrobinių vaistų vartojimo Europos aktyvaus gydymo ligoninėse paplitimo tyrimo pilotinis validacijos projektas (2011) (atsiųsti)
 
Leonardo da Vinči projektas „CONFLICTMAN“ – Konfliktų darbo vietose valdymas (2010–2012) (atsiųsti) (plačiau)

ImPrim – Visuomenės sveikatos gerinimas skatinant tolygų aukštos kokybės pirminės sveikatos priežiūros išdėstymą (2010–2012) (atsiųsti)

Infekcijų kontrolės mokymų poreikio vertinimas Europos Sąjungoje (2010–2011) (atsiųsti)
 
ECHIM – Europos Bendrijos sveikatos rodikliai ir stebėsena (2009–2012) (atsiųsti)

e-Bug projektas (atsiųsti)

---
Su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos Europos ilgalaikės globos įstaigose (2009–2010) (aprašymas) (ataskaita)

Lėtinių ligų priežasčių ir sveikatos būklės pokyčių monitoravimas centrinėje ir rytų Europoje (2008) (atsiųsti)
 
Pacientų saugumo gerinimas Europoje (2005–2008) (atsiųsti)

Sveikatos stiprinimo efektyvumo didinimas tarp kaimo profesinių ir bendrojo lavinimo mokyklų (2005) (atsiųsti)
 
BALTICCARE – Baltijos šalių infekcijų kontrolės ir antibiotikų atsparumo valdymo tinklas (2004–2008) (atsiųsti)
 
Infekcijų valdymo gerinimas vykdant tęstinį bendrosios praktikos ir kitų gydytojų mokymą (2004–2005) (atsiųsti)
 
Paauglių savijautos ir gyvenimo įvykių įtaka sveikatos sutrikimams ir nesveikai elgsenai (2004–2005) (atsiųsti
 
Romų bendruomenės paauglių efektyvios sveikatos prevencijos programos infekcinių ligų srityje sukūrimas ir įgyvendinimas (2004–2005) (atsiųsti)
 
Hospitalinių infekcijų priežiūra ir kontrolė Lietuvoje (2003–2008) (atsiųsti
 
Tinkamo antibiotikų vartojimo mokymas (pagal Baltijos jūros regiono užkrečiamųjų ligų kontrolės programą) (2003–2006) (atsiųsti
 
Savigyda antibiotikais ir antimikrobinis atsparumas Europoje (2003–2004) (atsiųsti
 
Antibiotikų suvartojimo stebėjimas Europoje (2002–2010) (atsiųsti)
 
Mėlynosios vėliavos programa (2001–2008) (atsiųsti
 
Sveikatą stiprinančios mokyklos (2001–2002) (atsiųsti
 
Europos ligoninių infekcijų kontrolės tinklas epidemiologinei priežiūrai (1999–2004) (atsiųsti
 
Nacionalinių aplinkos sveikatinimo veiksmų įgyvendinimas Čekijoje, Estijoje, Lenkijoje, Lietuvoje ir Slovakijoje (1998–2001) (atsiųsti
 
Europos strategija antibiotikų profilaktikoje (1996–1999) (atsiųsti)
 
Klinikinės mikrobiologijos programa (1994–1998) (atsiųsti)
 
Hospitalinių infekcijų kontrolės programa (1993–1997) (atsiųsti
 
Regiono vystymosi ekologinis tvarumas istoriniame kontekste: Lietuvos pavyzdžiu – ECOSLIT (1992–1997) (atsiųsti
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Profesinės sveikatos srities tarptautiniai projektai
 
Tyrimo duomenų surinkimo modernizavimas ir statistinių biomedicininių metodų panaudojimas asbesto ir sunkiųjų metalų tyrimams (2007–2008) (atsiųsti)
 
Standartinės profesinio ugdymo programos, kokybės kriterijų ir saugaus darbo su asbestu mokymo paketo parengimas (2005–2007) (atsiųsti)
 
Profesinės sveikatos ir saugos mokymo programų parengimas (2005–2006) (atsiųsti)
 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos statybos, miškininkystės ir medienos apdirbimo sektorių profesinių sąjungų gebėjimų profesinės sveikatos ir saugos srityje stiprinimas (2005–2006) (atsiųsti)
 
Darbo sąlygos mažose ir vidutinio dydžio įmonėse, įmonių socialinė atsakomybė (2003–2004) (atsiųsti)
 
Profesinės sveikatos ir saugos darbe būklė Europos šalyse (2001–2002) (atsiųsti)
 
Lietuvos ligoninių medicinos darbuotojų, dirbančių su cheminės dezinfekcijos medžiagomis, darbo sąlygų ir sveikatos būklės įvertinimas (2000–2001) (atsiųsti
 
Darbuotojų saugos ir sveikatos politikos veiksmingumo stiprinimas (1999–2002) (atsiųsti
 
Palyginamoji profesinės sveikatos sistemų ir praktikos analizė septyniose Europos šalyse  (1998–2002) (atsiųsti)
 
Profesinės ir aplinkos sveikatos mokslinių tyrimų planavimas ir pristatymas (1997–1998) (atsiųsti)
 
Baltijos šalių profesinės sveikatos specialistų tobulinimas (1995–1999) (atsiųsti)
 
Baltijos šalių profesinės sveikatos tarnybų stiprinimas (1993–1997) (atsiųsti)